?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
While you are waiting for the green traffic light:
kok
You must have put the gear in the neutral and be pressing the footbrake pedal.
You must have engaged the 1st gear and be pressing the clutch pedal.
You must have put the gear in the neutral and be pressing the clutch pedal.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
The rubbers of the windscreen wipers should be replaced:
kok
When they are worn and at least once per year, preferably before winter.
Preferably in the summer.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
When you meet this traffic sign, are you driving in a priority road?
c034
YES
NO
c034
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
This traffic sign warns you of:
c073
Two exits from the expressway at a distance of 400 m from this traffic sign.
An exit from the expressway at a distance of 400 m from this traffic sign.
No exit from the expressway.
c073
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
What is the maximum speed outside a residential area determined by this traffic sign?
c104
50 km/h.
90 km/h.
120 km/h.
c104
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
What should you do if you saw this traffic sign?
c135
Move on the left part of the road in order to avoid the fall of rocks.
Continue your course concentrating your attention due to a possible fall of rocks on the road.
Speed up to move away from the dangerous area due to a possible fall of rocks.
c135
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
What does this traffic sign mean?
c165
Danger due to an obstacle ahead of you.
Dangerously raised road surface.
Slippery road.
c165
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
What does this traffic sign mean?
c196
Swimming area.
Swimming is forbidden.
Place for camping.
c196
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
If you meet this traffic sign, what will you expect to see?
c227
You are near a school and any time of the day you may meet a School Crossing Patrol.
You are near a school and during the hours students arrive in and depart from the school a School Crossing Patrol may regulate traffic.
c227
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
You are driving the red convertible. The blue car is coming at a high speed:
d002
You should drive towards the crossroads after warning through the horn, because you have the right of way.
You should be ready to stop, because it is always possible that your right of way may be violated.
d002
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
The car in this picture intends to turn right to the road where you are moving. What should you do and why?
d037
Slow down and give way to the car, because it comes from the right.
Continue without slowing down and overtake the car on the left, because your speed is higher.
d037
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Which vehicle has priority?
d067
Vehicle 1.
Vehicle 2.
None; the drivers must agree between themselves.
d067
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
You are waiting to turn right at a vertical road that has priority and you see a car coming close quickly from the left having switched on the right indicator. You should:
kok
Start turning.
Wait enough to make sure that the vehicle turns right.
Turn quickly in order to prevent any problems.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
You are approaching an intersection where the road surface has arrows and lines which permit a straight course only, whereas you wish to turn right. What should you do?
kok
Drive straight ahead.
Turn right.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
You are driving in a country road at night having the dipped headlights on. At what distance should you be able to stop the latest?
kok
Equal to the length of the beam of the dipped headlights.
Twice the length of the beam of the dipped headlights.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Waiting at this point is:
h04
Not recommended.
Acceptable if short.
Dangerous.
h04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
What must you do when you park your car in a road that has no pavements?
kok
Leave free space, with a width of at least 1 m, for the pedestrians.
Park your car as close to the building line as possible.
Not park in front of house or shop entrances.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
A car that is following you is ready to overtake you, while on the road there are converging arrows in your direction:
kok
You should maintain a steady speed and slow down, if necessary.
You should slightly speed up so as to prevent this dangerous manoeuvre.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
In the road you are moving you see a volunteer school crossing patrol being in this position. What should you do?
ia18
Sound the horn so that they move away from the road for you to pass.
Stop before the lines of the pedestrian crossing and wait until the students pass and the school crossing patrol gives a signal for you to pass.
ia18
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
What should you have in mind when your vehicle is approaching children?
kok
A very quick and correct reaction of the children in case of a danger.
An imprudent behaviour of the children.
Children’s behaviour which is in accordance with the Highway Code.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
When are you allowed to reverse your vehicle?
kok
From a main road to a side road.
When forward movement is not possible or during a parking manoeuvre.
Near a lamp-post.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
In order to use correctly a slow-down lane:
kok
After entering, you should slow down throughout the lane.
You must brake before entering.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
After driving for long in a motorway you may feel tired. The best you could do in this case is to:
kok
Make sure that the vehicle is well ventilated, and, if necessary, stop in a parking place and walk.
Switch on the radio, it may help you concentrate.
Increase the speed so as to complete the journey sooner.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
You feel that the rear wheels of your car are sliding to the right. In order to correct this sliding you should:
kok
Turn the steering-wheel to the right.
Brake and hold the steering-wheel firmly.
Turn the steering-wheel to the left.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
You are towing by your passenger vehicle a trailer which does not have its own brakes on a long and steep downhill. What should you do?
kok
Take into consideration that the trailer will be pushing your vehicle during braking.
Relieve the brakes of your passenger vehicle through the frequent change of gears.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Committing the offence of “escape” means:
kok
Not looking for the nearest telephone to inform.
Not stopping at the scene of an accident while you have been involved in it as a witness.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
A bad balancing:
kok
Causes the vehicle to deviate from its course.
Causes the steering-wheel to vibrate and tyres to wear prematurely.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
During the movement of the car, you notice that this deviates from a straight course to one side. What is the possible cause?
kok
Single-sided loading of the vehicle.
Great difference in the air pressure of the front tyres.
Great difference in the wear of the front tyres.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
In which case should you declare to the Vehicle Licences Issue Agency any modifications (which are being performed) to your passenger car?
kok
In case of radio installation.
In case of colour change.
In case a luggage-grid is placed.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Why must a broken exhaust pipe be repaired without delay?
kok
Because it creates a big noise which disturbs the others.
Because parts of the exhaust pipe will fall on the road.
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

1
1
16
2
1
12
3
1
20
4
2
20
5
2
20
6
2
20
7
2
20
8
1
20
9
2
20
10
2
7
11
1
7
12
1
7
13
2
7
14
1
13
15
1
2
18
1
18
19
2
24
20
2
24
21
2
6
22
1
8
23
1
4
24
1
19
25
1
5
26
2
3
27
2
23
28
2
23
29
2
10
30
1
17
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΣΤΑΥΡΟΣ    Μηχανικός σύνδεσμος που συνδέει το κιβώτιο ταχυτήτων με το διαφορικό.
ΣΕΡΒΟ    Εξάρτημα φυσικό και μηχανικό, που επενεργεί στο σύστημα τροχοπέδησης μέσω της αντλίας των υγρών των φρένων. Έργο του είναι ο πολλαπλασιασμός της δύναμης πίεσης στο υγρό πέδησης.
Aυτoκινητόδρoμoς   Oδός ειδικής μελέτης και κατασκευής για την κυκλoφoρία αυτoκινήτων oχημάτων και μοτοσικλετών, η oπoία δεν εξυπηρετεί τις συνoρεύoυσες με αυτήν ιδιoκτησίες και η oπoία: α) διαθέτει, εκτός ειδικών σημείων ή πρoσωρινά, χωριστά oδoστρώματα για τις δύo κατευθύνσεις της κυκλoφoρίας, πoυ διακρίνoνται μεταξύ τoυς είτε με διαχωριστικές νησίδες είτε, κατ’ εξαίρεση, με άλλα μέσα. β) δεν διασταυρώνεται ισόπεδα με άλλη oδό, μoνoπάτι, σιδηρoδρoμική ή τρoχιoδρoμική γραμμή. γ) έχει χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και έχει ειδική σήμανση με πινακίδες ως αυτoκινητόδρoμoς.
Technology Tips
Η Huawei μπαίνει στη σειρά με κατασκευαστές όπως Qualcomm, MediaTek και Samsung, οι οποίοι έχουν στο portfolio τα δικά τους chipsets που χρησιμοποιούνται κυρίως σε smartphones. Η σειρά Kirin βρίσκεται σε διάφορα smartphones όπως Huawei P8 και Huawei Ascend Mate7, που φορούν Kirin 930 και Kirin 925, αντίστοιχα. Ήδη έχουν ακουστεί οι πληροφορίες ότι η

Το Motorola Moto G (2015) θα είναι το τρίτης γενιάς Motorola που κυκλοφορεί η εταιρεία στην συγκεκριμένη value for money και πολύ πετυχημένη σειρά. Σήμερα διέρρευσαν 3D renders τα οποία δείχνουν πως μπορεί να μοιάζει το νέο Moto G. Βλέπουμε ότι σε γενικές γραμμές διατηρεί την εμφάνιση του προκατόχου του. Ωστόσο στην πίσω πλευρά βλέπουμε

Την νέα υπηρεσία OTE TV go αναμένεται να διαθέσει σύντομα στους συνδρομητές του ο OTE TV προσφέροντας την δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος σε tablet, laptop ή smartphone. Η υπηρεσία διαθέτει τα ελεύθερα κανάλια, τα κινηματογραφικά και αθλητικά του OTE TV, θεματικά κανάλια, ενώ δίνει τη δυνατότητα ενοικίασης ταινιών on demand, αλλά και replay. Η ανάλυση

Η Apple έκανε διαθέσιμο πριν από λίγο το update σε iOS 8.4 το οποίο φέρνει το πολυσυζητημένο Apple Music, την μουσική υπηρεσία της Apple που ανακοινώθηκε στο WWDC 2015 και έρχεται να ανταγωνιστεί υπηρεσίες αντίστοιχες του Spotify. Το app είναι native εφαρμογή του iOS και γι αυτό χρειάζεται να κάνετε update για να έχετε πρόσβαση.

Για όσους ψάχνουν ένα ελαφρύ και compact laptop που να έχει παραπάνω από μια θύρα, η Lenovo φέρνει το Lenovo LaVie Z notebook. Είναι ήδη διαθέσιμο με τιμή που ξεκινά από 1499 δολάρια για την στάνταρ έκδοση και φτάνει στα 1699 δολάρια η Lenovo Z 360 έκδοση που έχει οθόνη αφής και μεντεσέ όπως τα