?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
При неисправности тормозных фар вашего транспортного средства, каким способом можно предупредить водителя следующего за вами о том, что Вы намерены остановиться?
kok
Сгибая руку книзу.
Применяя фары заднего хода.
Сгибая руку кверху.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Для проверки обстановки сзади, при перестроении с ряда в ряд:
kok
Проверять, глядя в зеркала, повернув голову в сторону поворота.
Смотреть только в боковое зеркало.
Достаточно смотреть в зеркало.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Какие транспортные средства могут временно использовать специальную полосу для автобусов?
c010
Транспортные средства регулярного потока движения.
Транспортные средства экстренной помощи.
c010
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c047
Проход разрешен лишь пешеходам сопровождающих детей.
Улица обязательного прохода пешеходов и запрещения проезда транспортных средств, за исключением транспортных средств неотложной помощи, и для въезда – выезда во владения, находящиеся возле улицы.
Опасность из-за частого перехода пешеходов.
c047
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает этот дорожный знак?
c083
Телефон.
Сельский медпункт.
Техническое обслуживание автомобилей.
c083
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c115
Опасное сужение дороги с обеих сторон.
Опасные обочины с обеих сторон.
Движение разрешается только по середине дороги.
c115
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c145
Обязательное направление движения с поворотом направо.
Поворот направо запрещен.
Разворот запрещен.
c145
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Какие ограничения прерываются в зоне действия данного знака?
c176
Только запрещение обгона.
Только запрещение стоянки.
Все ограничения местного значения.
c176
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
На светофоре зелёный свет. К каким направлениям Вам разрешается продолжить движение?
c206
Только направо или налево.
Ко всем направлениям, если движение не запрещено другим знаком.
Только прямо.
c206
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает данный дорожный знак?
c238
Обязательное направление движения направо транспортных средств, перевозящих опасный груз.
Движение направо транспортных средств, перевозящих опасный груз запрещено.
Обязательное направление движения направо транспортных средств, перевозящих взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества.
c238
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Вы управляете черным автомобилем:
d014
Вы проедете до красного автомобиля.
Вы остановитесь и проедете после фургона.
d014
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
В какой последовательности должны проехать перекрёсток транспортные средства:
d047
2-1-3.
3-2-1.
1-2-3.
d047
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какое из транспортных средств должно остановится и подождать?
d077
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 3.
d077
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Вы подъезжаете к этому школьному автобусу. Как вы должны поступить?
e01
Вы производите звуковой сигнал.
Вы снижаете скорость и, если дорога состоит из двух полос, останавливаетесь.
Вы, в любом случае, останавливаетесь.
e01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
По какой из намеченных траекторий должен продолжить движение мотоциклист, чтобы выполнить поворот направо с дороги двухстороннего движения?
st01
По траектории 1.
По траектории 2.
По любой.
st01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Наименьшее расстояние безопасности, которую вы оставляете, следуя за каким-либо транспортным средством зависит:
kok
От времени реакции умноженное на два.
От времени реакции умноженное один раз.
От времени реакции умноженное на три.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
На тротуаре нет жёлтой линии. Правильно ли поставлен на стоянке автомобиль?
h20
НЕТ.
ДА.
h20
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Какая опасность существует при обгоне даже на прямой дороге с хорошей видимостью?
kok
Переоценить скорость встречного транспортного средства.
Недооценить скорость встречного транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Данный дорожный знак подчеркивает наличие очередных поворотов на расстоянии 200 метров:
i02
ДА.
НЕТ.
i02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
На перекрёсте, у светофора Вашего направления зелёный свет, но другое транспортное средство или пешеход ещё двигается по предыдущему сигналу светофора. Что вы должны делать?
kok
Уступить дорогу.
Ничего.
Остановить свой автомобиль.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Можно встретить те же самые таблицы уведомляющие о направлении в картах автодорог?
ib01
ДА.
НЕТ.
ib01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Полоса разгона полезна тем, чтобы избежать замедление нормального потока движения:
id01
НЕТ.
ДА.
id01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Вы двигаетесь на полосе разгона. Разрешается ли Вам перестроиться в обычную полосу за этим чёрным автомобилем?
ie05
НЕТ.
ДА.
ie05
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Какие внешние световые приборы должны быть включены в темное время суток при движении в населенном пункте с искусственным освещением?
ist01
Ближний свет фар.
Дальний свет фар.
Габаритные огни.
ist01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Помочь лицу, находящемуся в опасности означает оставаться вместе с ним и оказать ему помощь.
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Каковы последствия загрязнённого воздушного фильтра?
kok
Запуск осуществляется с трудом.
Двигатель работает неустойчиво.
Повышен расход горючего.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
В случае экстренной необходимости, вы можете использовать стартер для того, чтобы продвигать несколько вперед или назад свое транспортное средство:
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Трехкомпонентные катализаторы уменьшают выброс окиси углерода, оксида азота и углеводорода до:
kok
50%.
70%.
90%.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Разрешаемое количество алкоголя в крови:
ic06
0,5 грамм/литр крови и 0,2 грамм/на литр крови для новых водителей
0,8 грамм/на литр крови и 0,5 грамм/на литр крови для новых водителей
ic06
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Периодический осмотр и проверка технического состояния легкового автомобиля личного пользования осуществляется:
kok
Каждые два года
Каждые четыре года.
Каждый год.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΤΕΑ     Τεστ Ενεργητικής Ασφάλειας. Είναι μία τυποποιημένη δοκιμασία, που ελέγχει την ασφάλεια που παρέχουν τα αυτοκίνητα σε συνθήκες που προσεγγίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις πραγματικές.
ΟΒΕΡΝΤΡΑΙΒ    Σύστημα στο οποίο το κιβώτιο κινείται με μειωμένο αριθμό στροφών, με συνέπεια τη χαμηλή κατανάλωση - σε ανοιχτούς δρόμους.
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ    Σύστημα για την θέρμανση του θαλάμου επιβατών, που λαμβάνει θερμότητα από το σύστημα ψύξης.
Technology Tips
Η Huawei μπαίνει στη σειρά με κατασκευαστές όπως Qualcomm, MediaTek και Samsung, οι οποίοι έχουν στο portfolio τα δικά τους chipsets που χρησιμοποιούνται κυρίως σε smartphones. Η σειρά Kirin βρίσκεται σε διάφορα smartphones όπως Huawei P8 και Huawei Ascend Mate7, που φορούν Kirin 930 και Kirin 925, αντίστοιχα. Ήδη έχουν ακουστεί οι πληροφορίες ότι η

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 η Samsung ετοιμάζεται να ανανεώσει την σειρά των phablet με το πολυαναμενόμενο Samsung Galaxy Note 5 αλλά και το νέο Samsung Galaxy S6 edge Plus. Σήμερα διέρρευσαν τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία μας δίνουν μια εικόνα για το τι θα δούμε το φθινόπωρο. Ξεκινάμε με το Samsung Galaxy Note 5,

Στην CES 2015 η Samsung ανακοίνωσε μια νέα σειρά έξυπνων τηλεοράσεων την οποία ονομάζει «SUHD» και θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2015 από 48 ίντσες μέχρι 88 ίντσες. Θα τρέχουν το Tizen OS της Samsung, όπως και όλες οι έξυπνες τηλεοράσεις της Samsung φέτος, μιας και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να δούμε το πρώτο Tizen phone.

Κατά τη διάρκεια του Google I/O 2015 η εταιρεία έκανε τα αποκαλυπτήρια του Android M, και έδωσε το πρώτο Developer Preview. Σήμερα έκανε διαθέσιμο το Developer Preview 2 το οποίο περιλαμβάνει διάφορες αλλαγές και βασισμένες στο feedback των developers. Το preview μπορεί να εγκατασταθεί σε Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 και Nexus Player. Το

Ανακοινώθηκε επίσημα το νέο MacBook Air 2015 με οθόνη 12 ιντσών Retina ανάλυσης 2304×1440 pixels, εξαιρετικά λεπτά bezel που κάνουν το full-size πληκτρολόγιο να «ξεχειλίζει», πάχος 13.1 χλστ., βάρος 900 γρ., ταχύτερους επεξεργαστές Intel Core M, αποθηκευτικό χώρο SSD και μπαταρία που υπόσχεται 9 ώρες web-browsing ή 10 ώρες αναπαραγωγής βίντεο. Το νέο MacBook Air