?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
При неисправности тормозных фар вашего транспортного средства, каким способом можно предупредить водителя следующего за вами о том, что Вы намерены остановиться?
kok
Сгибая руку книзу.
Применяя фары заднего хода.
Сгибая руку кверху.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Для проверки обстановки сзади, при перестроении с ряда в ряд:
kok
Смотреть только в боковое зеркало.
Достаточно смотреть в зеркало.
Проверять, глядя в зеркала, повернув голову в сторону поворота.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Какие транспортные средства могут временно использовать специальную полосу для автобусов?
c010
Транспортные средства регулярного потока движения.
Транспортные средства экстренной помощи.
c010
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c047
Проход разрешен лишь пешеходам сопровождающих детей.
Улица обязательного прохода пешеходов и запрещения проезда транспортных средств, за исключением транспортных средств неотложной помощи, и для въезда – выезда во владения, находящиеся возле улицы.
Опасность из-за частого перехода пешеходов.
c047
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает этот дорожный знак?
c083
Техническое обслуживание автомобилей.
Телефон.
Сельский медпункт.
c083
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c115
Опасные обочины с обеих сторон.
Опасное сужение дороги с обеих сторон.
Движение разрешается только по середине дороги.
c115
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c145
Поворот направо запрещен.
Обязательное направление движения с поворотом направо.
Разворот запрещен.
c145
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Какие ограничения прерываются в зоне действия данного знака?
c176
Только запрещение стоянки.
Только запрещение обгона.
Все ограничения местного значения.
c176
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
На светофоре зелёный свет. К каким направлениям Вам разрешается продолжить движение?
c206
Только направо или налево.
Ко всем направлениям, если движение не запрещено другим знаком.
Только прямо.
c206
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает данный дорожный знак?
c238
Обязательное направление движения направо транспортных средств, перевозящих взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества.
Движение направо транспортных средств, перевозящих опасный груз запрещено.
Обязательное направление движения направо транспортных средств, перевозящих опасный груз.
c238
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Вы управляете черным автомобилем:
d014
Вы проедете до красного автомобиля.
Вы остановитесь и проедете после фургона.
d014
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
В какой последовательности должны проехать перекрёсток транспортные средства:
d047
1-2-3.
3-2-1.
2-1-3.
d047
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какое из транспортных средств должно остановится и подождать?
d077
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 3.
d077
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Вы подъезжаете к этому школьному автобусу. Как вы должны поступить?
e01
Вы, в любом случае, останавливаетесь.
Вы снижаете скорость и, если дорога состоит из двух полос, останавливаетесь.
Вы производите звуковой сигнал.
e01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
По какой из намеченных траекторий должен продолжить движение мотоциклист, чтобы выполнить поворот направо с дороги двухстороннего движения?
st01
По траектории 1.
По траектории 2.
По любой.
st01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Наименьшее расстояние безопасности, которую вы оставляете, следуя за каким-либо транспортным средством зависит:
kok
От времени реакции умноженное один раз.
От времени реакции умноженное на два.
От времени реакции умноженное на три.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
На тротуаре нет жёлтой линии. Правильно ли поставлен на стоянке автомобиль?
h20
НЕТ.
ДА.
h20
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Какая опасность существует при обгоне даже на прямой дороге с хорошей видимостью?
kok
Переоценить скорость встречного транспортного средства.
Недооценить скорость встречного транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Данный дорожный знак подчеркивает наличие очередных поворотов на расстоянии 200 метров:
i02
НЕТ.
ДА.
i02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
На перекрёсте, у светофора Вашего направления зелёный свет, но другое транспортное средство или пешеход ещё двигается по предыдущему сигналу светофора. Что вы должны делать?
kok
Остановить свой автомобиль.
Уступить дорогу.
Ничего.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Можно встретить те же самые таблицы уведомляющие о направлении в картах автодорог?
ib01
НЕТ.
ДА.
ib01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Полоса разгона полезна тем, чтобы избежать замедление нормального потока движения:
id01
ДА.
НЕТ.
id01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Вы двигаетесь на полосе разгона. Разрешается ли Вам перестроиться в обычную полосу за этим чёрным автомобилем?
ie05
НЕТ.
ДА.
ie05
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Какие внешние световые приборы должны быть включены в темное время суток при движении в населенном пункте с искусственным освещением?
ist01
Ближний свет фар.
Дальний свет фар.
Габаритные огни.
ist01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Помочь лицу, находящемуся в опасности означает оставаться вместе с ним и оказать ему помощь.
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Каковы последствия загрязнённого воздушного фильтра?
kok
Повышен расход горючего.
Запуск осуществляется с трудом.
Двигатель работает неустойчиво.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
В случае экстренной необходимости, вы можете использовать стартер для того, чтобы продвигать несколько вперед или назад свое транспортное средство:
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Трехкомпонентные катализаторы уменьшают выброс окиси углерода, оксида азота и углеводорода до:
kok
50%.
70%.
90%.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Разрешаемое количество алкоголя в крови:
ic06
0,5 грамм/литр крови и 0,2 грамм/на литр крови для новых водителей
0,8 грамм/на литр крови и 0,5 грамм/на литр крови для новых водителей
ic06
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Периодический осмотр и проверка технического состояния легкового автомобиля личного пользования осуществляется:
kok
Каждый год.
Каждые два года
Каждые четыре года.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑ    Έτσι λέγεται ο μηχανισμός του συστήματος διεύθυνσης, που αποτελείται από ένα γρανάζι οδοντωτό, το οποίο κινεί έναν οδοντωτό κανόνα. Τα άκρα του συνδέονται από ένα μηχανισμό παράλληλων ράβδων, που στρίβει τους τροχούς.
ΕΚΚΕΝΤΡΟ    Εξάρτημα του εκκεντροφόρου, με μορφή προεξοχής του, που ρυθμίζει το άνοιγμα και κλείσιμο των βαλβίδων.
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ    Είναι το μηχάνημα που «παράγει» πεπιεσμένο αέρα για τη λειτουργία του συστήματος τροχοπέδησης βαρέων οχημάτων.
Technology Tips
Εκτός από τις σωστές selfie φωτογραφίες, ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα και στα selfie video με την σωστή ποιότητα ήχου και εικόνας. Αυτό γίνεται με το νέο selfie stick, μια από τις πιο αμφιλεγόμενες και αστείες εφευρέσεις της εποχής μας, το οποίο έχει θέση για το κινητό στην μια πλευρά και στην

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 η Samsung ετοιμάζεται να ανανεώσει την σειρά των phablet με το πολυαναμενόμενο Samsung Galaxy Note 5 αλλά και το νέο Samsung Galaxy S6 edge Plus. Σήμερα διέρρευσαν τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία μας δίνουν μια εικόνα για το τι θα δούμε το φθινόπωρο. Ξεκινάμε με το Samsung Galaxy Note 5,

Batman vs Superman. Τι κι αν η ταινία αναμένεται σε έναν χρόνο από σήμερα; Τι κι αν ακόμα δε γνωρίζουμε καλά καλά την πλοκή κι έχουμε δει απλά έναν απογοητευμένο Batman σε μια αρκετά αμφιλεγόμενη φωτογραφία; Η διαρροή είναι διαρροή και τίποτα δεν τη σταματά. Έτσι λοιπόν, διέρρευσε το trailer, που ίσως να μην είναι

Σε άκρως άβολη θέση βρέθηκε η Google λόγω του ανανεωμένου Google Photos app που λάνσαρε τέλη Μαΐου με πολλά νέα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι το tag που κάνει στις φωτογραφίες και η αυτόματη ταξινόμηση με βάση το τι απεικονίζουν. Για παράδειγμα οι φωτογραφίες από ουρανοξύστες, αναγνωρίζονται και αρχειοθετούνται όλες σε έναν φάκελο με την

Σύμφωνα με το MacRumors τις τελευταίες εβδομάδες όλο και περισσότεροι χρήστες ξεκίνησαν να εμφανίζουν προβλήματα με την αντί-ανακλαστική επικάλυψη που έχουν τα MacBook Pro Retina στην οθόνη τους. Αρκετοί αναφέρουν ότι άρχισε να ξεφλουδίζει ή να εμφανίζει «λεκέδες». Το ζήτημα με την οθόνη φαίνεται να εμφανίζεται στα μοντέλα από τα μέσα του 2012 μέχρι τα