?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
При неисправности тормозных фар вашего транспортного средства, каким способом можно предупредить водителя следующего за вами о том, что Вы намерены остановиться?
kok
Сгибая руку книзу.
Применяя фары заднего хода.
Сгибая руку кверху.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Для проверки обстановки сзади, при перестроении с ряда в ряд:
kok
Проверять, глядя в зеркала, повернув голову в сторону поворота.
Смотреть только в боковое зеркало.
Достаточно смотреть в зеркало.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Какие транспортные средства могут временно использовать специальную полосу для автобусов?
c010
Транспортные средства регулярного потока движения.
Транспортные средства экстренной помощи.
c010
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c047
Улица обязательного прохода пешеходов и запрещения проезда транспортных средств, за исключением транспортных средств неотложной помощи, и для въезда – выезда во владения, находящиеся возле улицы.
Опасность из-за частого перехода пешеходов.
Проход разрешен лишь пешеходам сопровождающих детей.
c047
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает этот дорожный знак?
c083
Сельский медпункт.
Телефон.
Техническое обслуживание автомобилей.
c083
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c115
Опасные обочины с обеих сторон.
Опасное сужение дороги с обеих сторон.
Движение разрешается только по середине дороги.
c115
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c145
Разворот запрещен.
Поворот направо запрещен.
Обязательное направление движения с поворотом направо.
c145
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Какие ограничения прерываются в зоне действия данного знака?
c176
Только запрещение обгона.
Только запрещение стоянки.
Все ограничения местного значения.
c176
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
На светофоре зелёный свет. К каким направлениям Вам разрешается продолжить движение?
c206
Только прямо.
Ко всем направлениям, если движение не запрещено другим знаком.
Только направо или налево.
c206
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает данный дорожный знак?
c238
Движение направо транспортных средств, перевозящих опасный груз запрещено.
Обязательное направление движения направо транспортных средств, перевозящих опасный груз.
Обязательное направление движения направо транспортных средств, перевозящих взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества.
c238
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Вы управляете черным автомобилем:
d014
Вы остановитесь и проедете после фургона.
Вы проедете до красного автомобиля.
d014
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
В какой последовательности должны проехать перекрёсток транспортные средства:
d047
1-2-3.
3-2-1.
2-1-3.
d047
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какое из транспортных средств должно остановится и подождать?
d077
Транспортное средство № 3.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
d077
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Вы подъезжаете к этому школьному автобусу. Как вы должны поступить?
e01
Вы, в любом случае, останавливаетесь.
Вы снижаете скорость и, если дорога состоит из двух полос, останавливаетесь.
Вы производите звуковой сигнал.
e01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
По какой из намеченных траекторий должен продолжить движение мотоциклист, чтобы выполнить поворот направо с дороги двухстороннего движения?
st01
По любой.
По траектории 2.
По траектории 1.
st01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Наименьшее расстояние безопасности, которую вы оставляете, следуя за каким-либо транспортным средством зависит:
kok
От времени реакции умноженное один раз.
От времени реакции умноженное на два.
От времени реакции умноженное на три.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
На тротуаре нет жёлтой линии. Правильно ли поставлен на стоянке автомобиль?
h20
ДА.
НЕТ.
h20
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Какая опасность существует при обгоне даже на прямой дороге с хорошей видимостью?
kok
Недооценить скорость встречного транспортного средства.
Переоценить скорость встречного транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Данный дорожный знак подчеркивает наличие очередных поворотов на расстоянии 200 метров:
i02
НЕТ.
ДА.
i02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
На перекрёсте, у светофора Вашего направления зелёный свет, но другое транспортное средство или пешеход ещё двигается по предыдущему сигналу светофора. Что вы должны делать?
kok
Уступить дорогу.
Ничего.
Остановить свой автомобиль.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Можно встретить те же самые таблицы уведомляющие о направлении в картах автодорог?
ib01
НЕТ.
ДА.
ib01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Полоса разгона полезна тем, чтобы избежать замедление нормального потока движения:
id01
НЕТ.
ДА.
id01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Вы двигаетесь на полосе разгона. Разрешается ли Вам перестроиться в обычную полосу за этим чёрным автомобилем?
ie05
ДА.
НЕТ.
ie05
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Какие внешние световые приборы должны быть включены в темное время суток при движении в населенном пункте с искусственным освещением?
ist01
Ближний свет фар.
Дальний свет фар.
Габаритные огни.
ist01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Помочь лицу, находящемуся в опасности означает оставаться вместе с ним и оказать ему помощь.
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Каковы последствия загрязнённого воздушного фильтра?
kok
Повышен расход горючего.
Запуск осуществляется с трудом.
Двигатель работает неустойчиво.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
В случае экстренной необходимости, вы можете использовать стартер для того, чтобы продвигать несколько вперед или назад свое транспортное средство:
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Трехкомпонентные катализаторы уменьшают выброс окиси углерода, оксида азота и углеводорода до:
kok
90%.
70%.
50%.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Разрешаемое количество алкоголя в крови:
ic06
0,5 грамм/литр крови и 0,2 грамм/на литр крови для новых водителей
0,8 грамм/на литр крови и 0,5 грамм/на литр крови для новых водителей
ic06
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-1ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Периодический осмотр и проверка технического состояния легкового автомобиля личного пользования осуществляется:
kok
Каждые два года
Каждые четыре года.
Каждый год.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ    Ο μηχανισμός που χρησιμοποιείται στο ηλεκτρικό σύστημα με δυναμό και συσσωρευτή, αποτελείται από μία πρωτεύουσα περιέλιξη με σύρμα μεγάλου πάχους και μία δευτερεύουσα με λεπτό σύρμα. Έργο του η αύξηση της τάσης του ρεύματος, που χρειάζονται οι αναφλεκτήρες.
ΒΟΛΑΝ    Η γαλλική ονομασία του τιμονιού και στη γλώσσα των μηχανικών ο σφόνδυλος.
ΚΟΥΝΑ    Η ιταλική λέξη CUNA. Ιταλικό σύστημα μέτρησης ισχύος χωρίς ευρεία διάδοση.
Technology Tips
Μέχρι στιγμής έχουμε δει να γίνονται μάχες μεταξύ γιγάντιων ρομπότ είτε σε κινούμενα σχέδια είστε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Το 2016 όμως θα δούμε την επική μάχη μεταξύ δυο πραγματικών ρομπότ. Η αμερικάνικη MegaBots που ειδικεύεται στα τεράστια ρομπότ, ετοιμάζεται να ανταγωνιστεί το αντίστοιχο ρομπότ της ιαπωνικής αντιπάλου Suidobashi Heavy Industry. Η MegaBots ήταν αυτή

H XOLO ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το XOLO Black, το πρώτο από την νέα σειρά smartphones της εταιρείας που θα διατίθεται αποκλειστικά online. Με τιμή στα 205 δολάρια περίπου, το XOLO Black έρχεται με οθόνη 5.5 ιντσών ανάλυσης 1080×1920 pixels, 401ppi, επικάλυψη από Gorilla Glass 3 και στην πίσω πλευρά, οκταπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 615 με Adreno

Σήμερα κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer της νέας βιογραφικής ταινίας του συνιδρυτή της Apple, με την υπογραφή του Danny Boyle και τίτλο Steve Jobs. Το μονόλεπτο teaser δεν μας αφήνει να καταλάβουμε πολλά για την ταινία, αλλά μας δίνει μια πρώτη γεύση από τον Michael Fassbender στον ρόλο του ως το αφεντικό της Apple. O

Η νέα υπηρεσία streaming μουσικής, Apple Music έγινε διαθέσιμη για iOS συσκευές πριν από λίγες μέρες μόλις, και η Apple έχει βάλει στόχο να πάρει συνδρομητές από ήδη πετυχημένες υπηρεσίες όπως το Spotify. Οι τρεις μήνες δωρεάν δοκιμής που που αποφάσισε να δώσει, φαίνεται πως έχουν θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με μια αρχική έρευνα που έγινε

Η ASUS, τελευταία, κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στην αγορά και αυτό οφείλεται στην πρωτοπόρα φιλοσοφία της σε ότι αφορά το design και την ποιότητα των συσκευών της. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και στην εδραίωσή της στην αγορά notebooks και ultrabooks, ιδιαίτερα μετά την πολύ επιτυχημένη σειρά Zen. Έτσι, το Zenbook UX301 που μόλις κυκλοφόρησε