?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Данный знак означает, что запрещается въезд:
c027
Всех транспортных средств.
Механических транспортных средств.
Велосипедов и сельскохозяйственных машин.
c027
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c067
Обязательное движение с поворотом направо.
Опасный поворот направо.
Поворот направо запрещён.
c067
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c099
Тракторы имеют приоритет.
Движение тракторов запрещено.
Дорога исключительно для движения тракторов.
c099
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c130
Обязательный проезд только с правой стороны островка или помехи.
Обязательное направление движения направо.
Участок спуска дороги в правую сторону.
c130
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c160
Ограничение максимальной скорости на 50 км/ч.
Обязательная минимальная скорость 50 км/ч.
Обязательная постоянная скорость 50 км/ч.
c160
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c191
Проезд под нависшим мостом запрещен.
Снижение скорости из-за проезда по неровному переходу.
Конец автомагистрали.
c191
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный знак?
c222
Автомагистраль.
Приближение к развязке.
Приближение к киоску по сбору платы за пользование дорогой.
c222
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
На перекрестке движение регулируется регулировщиком, хотя светофор функционирует. Вы подчиняетесь знакам:
kok
Светофора.
Регулировщика.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Вы двигаетесь по средней полосе и желаете повернуть направо на светофоре. Как вы поступите?
d032
Увеличиваете скорость, обгоняете мотоцикл и поворачиваете на скорости, чтобы успеть проехать, пока горит зеленый свет.
Предупреждаете водителей, движущих за вами, применяя указатель поворотов вашего транспортного средства, меняете полосу движения в правую сторону и поворачиваете направо, поскольку вам это позволят дорожные знаки и световое регулирование.
d032
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какое из изображенных транспортных средств имеет приоритет и почему?
d062
Транспортное средство 1, так как двигается справа от транспортного средства 2.
Транспортное средство 2, так как двигается по главной дороге.
Никакой, так как оба будут менять направление.
d062
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
В каком из нижеприведенных случаев, водитель, движущийся справа не имеет приоритета?
kok
Когда движущееся слева транспортное средство - грузовик.
Когда въезжает на автомагистраль.
Когда движущееся слева транспортное средство – автобус.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Какова максимально допустимая скорость движения легковых автомобилей и мотоциклов свыше 125 см3 на скоростной трассе?
kok
110 км/ч.
120 км/ч.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
На дороге с интенсивным потоком движения вы приняли позицию для поворота налево. На перекрестке вы поняли, что нужно было повернуть направо. Как вы поступите?
kok
Вы предупреждаете других участников дорожного движения с помощью звуковых сигналов, вы включаете указатели поворотов и поворачиваете направо.
Вы поворачиваете налево.
Вы остановитесь и постараетесь задним ходом переехать на правильную полосу проезжей части.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Когда Вы обгоняете остановленные транспортные средства, если это возможно, Вы должны, оставлять:
kok
Не меньше 3 м.
Не меньше 2 м.
Место не меньше ширины двери автомобиля.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
В каком случае разрешена стоянка легкового автомобиля рядом с другим, правильно остановленным вдоль дороги?
kok
Когда дорога одностороннего движения и состоит из трех, по крайней мере, полос движения.
Когда по дороге нет большого потока движения.
Только, если это разрешает специальный знак.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
В данном случае, вы можете совершить обгон?
th17
НЕТ.
ДА.
th17
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Вы позволяете пешеходам проходить через дорогу:
ia12
Да, так как это обязательно по Правилам Дорожного Движения и потому что они менее защищены.
Нет, так как Вы можете объехать их.
ia12
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Какие обстоятельства могут вызвать опасность дорожному движению?
kok
Поврежденный капот автомобиля.
Фары (ближний свет фар) регулированы очень высоко.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Для безопасной перевозки детей до 12 лет, они должны сидеть:
kok
На любом сидении (переднем или заднем).
Только на заднем сидении.
Только на заднем сидении, с использованием сертифицированных средств безопасности (ремней безопасности, детских сидений и т.д.).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
По состоянию здоровья Вы должны принимать лекарственные средства, которые могут повлиять на вождение. Вы должны посоветоваться:
kok
С Министерством Транспорта и Связи.
С полицией.
С лечащим врачом.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Можно ехать задним ходом по полосе экстренной нужды?
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Почему нужно даже в светлое время суток двигаться с включенным ближним светом фар, когда видимость ограничивается, в значительной степени, туманом, дождем или снегом?
kok
Чтобы вас своевременно увидели другие участники дорожного движения.
Чтобы вы могли двигаться с очень большой скоростью.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Какую опасность создает аквапланирование?
kok
Вы не можете управлять транспортным средством рулевым колесом и безопасно тормозить.
Рулевое колесо становится «тяжёлым» (поворачивается с трудом).
Транспортное средство набирает большую скорость.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Каким образом обеспечивается устойчивость на спуске если легковой автомобиль с механической коробкой передач:
kok
Фиксируя рычаг коробки передач «на холостую».
Поднимая рычаг ручного тормоза и фиксируя заднюю скорость на коробке передач.
Только поднимая рычаг ручного тормоза.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
На вашем автомобиле вам не рекомендуется использовать:
kok
Шины одного типа во всех колесах.
Радиальные шины впереди и крестообразные сзади.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Для какой цели используется стояночный тормоз (ручник)?
kok
Для остановления (торможения) автомобиля.
Для иммобилизации транспортного средства в случае стоянки и в качестве вспомогательного тормоза в случае необходимости.
Для старта в спуске.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
На автомагистрали или на скоростной трассе знак аварийной остановки выставляется за транспортным средством на расстоянии не менее:
kok
50 м.
100 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Вы участник дорожно-транспортного происшествия, только с нанесением ранений. Вы должны сообщить об этом полицейским органам в течение:
kok
48 часов.
24 часов.
Как можно быстрее.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
На что Вы должны обращать внимание, чтобы охранять окружающую среду?
kok
Избежать двигаться на автомобиле беспричинно.
Водить автомобиль с максимальным числом оборотов двигателя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Загрязнение воздуха, вызываемое от автомобилей с дизельным двигателем:
kok
Зависит от качества холодильной жидкости
Исчезает при ускорении
Увеличивается при наличии неисправности в системе питания
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ    Ατσάλινος άξονας με προεξοχές (έκκεντρα), που παίρνει κίνηση από τον στροφαλοφόρο, κάνει το μισό των στροφών αυτού και κινεί τις βαλβίδες. Ανάλογα με την τοποθέτηση του στον κινητήρα πλάγια ή στο επάνω μέρος, λέγεται πλάγιος ή επικεφαλής, που έχει επικρατήσει στους κινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων. Μπορεί να είναι απλός ή διπλός εκκεντροφόρος.
ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΕΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ    Σύστημα ανάρτησης με διαμήκεις βραχίονες, που εξασφαλίζουν πλήρη έλεγχο της κίνησης των τροχών.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ    Ο έλεγχος των «ανοχών» που πρέπει να έχουν οι βαλβίδες για να λειτουργεί σωστά ο κινητήρας και να αποδίδει το μάξιμουμ των δυνατοτήτων του.
Technology Tips
Μέσα από ταινίες επιστημονικής φαντασίας σκηνοθέτες και σεναριογράφοι βάζουν τις πιο τρελές τους ιδέες οι οποίες όμως ξεκινούν με τον καιρό να υλοποιούνται. Μια από αυτές είναι τα ολογράμματα, το άγγιγμα και η αλληλεπίδρασή μας με αυτά, κάτι που Ιάπωνες επιστήμονες κατάφεραν να κάνουν πραγματικότητα. Οι ερευνητές από το Digital Nature Group της Ιαπωνίας δημιούργησαν

Πέρσι η OnePlus ξεκίνησε ως μια startup η οποία ήθελε να γίνει γνωστή μέσα από το προϊόν της. Την ώρα που μεγάλα ονόματα όπως Apple, Samsung, HTC (βλέπε Robert Downey Jr.), ξοδεύουν εκατομμύρια σε διαφημιστικές καμπάνιες, η OnePlus ξεκίνησε με μηδέν budget για διαφήμιση. Έγινε γνωστή από τα εντυπωσιακά specs του OnePlus, την τιμή και

Στην CES 2015 η Samsung ανακοίνωσε μια νέα σειρά έξυπνων τηλεοράσεων την οποία ονομάζει «SUHD» και θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2015 από 48 ίντσες μέχρι 88 ίντσες. Θα τρέχουν το Tizen OS της Samsung, όπως και όλες οι έξυπνες τηλεοράσεις της Samsung φέτος, μιας και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να δούμε το πρώτο Tizen phone.

Το τελευταίο διάστημα η μπροστά κάμερα στα smartphones βελτιώνεται όλο και περισσότερο με τους κατασκευαστές να ανεβάζουν συνεχώς την ανάλυση, να προσθέτουν μπροστινό flash και ήδη κυκλοφορούν όλο και περισσότερα selfie phones. Η Microsoft μέσα από τα Windows 10 Mobile θέλει να δώσει μεγαλύτερο βάρος στην μπροστά κάμερα. Στην έκδοση 5.38.2004 του Windows 10 Mobile

Ανακοινώθηκε επίσημα το νέο MacBook Air 2015 με οθόνη 12 ιντσών Retina ανάλυσης 2304×1440 pixels, εξαιρετικά λεπτά bezel που κάνουν το full-size πληκτρολόγιο να «ξεχειλίζει», πάχος 13.1 χλστ., βάρος 900 γρ., ταχύτερους επεξεργαστές Intel Core M, αποθηκευτικό χώρο SSD και μπαταρία που υπόσχεται 9 ώρες web-browsing ή 10 ώρες αναπαραγωγής βίντεο. Το νέο MacBook Air