?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Данный знак означает, что запрещается въезд:
c027
Всех транспортных средств.
Механических транспортных средств.
Велосипедов и сельскохозяйственных машин.
c027
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c067
Поворот направо запрещён.
Опасный поворот направо.
Обязательное движение с поворотом направо.
c067
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c099
Движение тракторов запрещено.
Тракторы имеют приоритет.
Дорога исключительно для движения тракторов.
c099
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c130
Обязательный проезд только с правой стороны островка или помехи.
Обязательное направление движения направо.
Участок спуска дороги в правую сторону.
c130
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c160
Обязательная постоянная скорость 50 км/ч.
Ограничение максимальной скорости на 50 км/ч.
Обязательная минимальная скорость 50 км/ч.
c160
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c191
Проезд под нависшим мостом запрещен.
Снижение скорости из-за проезда по неровному переходу.
Конец автомагистрали.
c191
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный знак?
c222
Приближение к развязке.
Приближение к киоску по сбору платы за пользование дорогой.
Автомагистраль.
c222
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
На перекрестке движение регулируется регулировщиком, хотя светофор функционирует. Вы подчиняетесь знакам:
kok
Регулировщика.
Светофора.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Вы двигаетесь по средней полосе и желаете повернуть направо на светофоре. Как вы поступите?
d032
Увеличиваете скорость, обгоняете мотоцикл и поворачиваете на скорости, чтобы успеть проехать, пока горит зеленый свет.
Предупреждаете водителей, движущих за вами, применяя указатель поворотов вашего транспортного средства, меняете полосу движения в правую сторону и поворачиваете направо, поскольку вам это позволят дорожные знаки и световое регулирование.
d032
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какое из изображенных транспортных средств имеет приоритет и почему?
d062
Транспортное средство 2, так как двигается по главной дороге.
Никакой, так как оба будут менять направление.
Транспортное средство 1, так как двигается справа от транспортного средства 2.
d062
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
В каком из нижеприведенных случаев, водитель, движущийся справа не имеет приоритета?
kok
Когда движущееся слева транспортное средство - грузовик.
Когда въезжает на автомагистраль.
Когда движущееся слева транспортное средство – автобус.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Какова максимально допустимая скорость движения легковых автомобилей и мотоциклов свыше 125 см3 на скоростной трассе?
kok
120 км/ч.
110 км/ч.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
На дороге с интенсивным потоком движения вы приняли позицию для поворота налево. На перекрестке вы поняли, что нужно было повернуть направо. Как вы поступите?
kok
Вы поворачиваете налево.
Вы остановитесь и постараетесь задним ходом переехать на правильную полосу проезжей части.
Вы предупреждаете других участников дорожного движения с помощью звуковых сигналов, вы включаете указатели поворотов и поворачиваете направо.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Когда Вы обгоняете остановленные транспортные средства, если это возможно, Вы должны, оставлять:
kok
Не меньше 3 м.
Не меньше 2 м.
Место не меньше ширины двери автомобиля.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
В каком случае разрешена стоянка легкового автомобиля рядом с другим, правильно остановленным вдоль дороги?
kok
Когда по дороге нет большого потока движения.
Когда дорога одностороннего движения и состоит из трех, по крайней мере, полос движения.
Только, если это разрешает специальный знак.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
В данном случае, вы можете совершить обгон?
th17
ДА.
НЕТ.
th17
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Вы позволяете пешеходам проходить через дорогу:
ia12
Нет, так как Вы можете объехать их.
Да, так как это обязательно по Правилам Дорожного Движения и потому что они менее защищены.
ia12
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Какие обстоятельства могут вызвать опасность дорожному движению?
kok
Фары (ближний свет фар) регулированы очень высоко.
Поврежденный капот автомобиля.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Для безопасной перевозки детей до 12 лет, они должны сидеть:
kok
Только на заднем сидении, с использованием сертифицированных средств безопасности (ремней безопасности, детских сидений и т.д.).
Только на заднем сидении.
На любом сидении (переднем или заднем).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
По состоянию здоровья Вы должны принимать лекарственные средства, которые могут повлиять на вождение. Вы должны посоветоваться:
kok
С Министерством Транспорта и Связи.
С полицией.
С лечащим врачом.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Можно ехать задним ходом по полосе экстренной нужды?
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Почему нужно даже в светлое время суток двигаться с включенным ближним светом фар, когда видимость ограничивается, в значительной степени, туманом, дождем или снегом?
kok
Чтобы вы могли двигаться с очень большой скоростью.
Чтобы вас своевременно увидели другие участники дорожного движения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Какую опасность создает аквапланирование?
kok
Рулевое колесо становится «тяжёлым» (поворачивается с трудом).
Транспортное средство набирает большую скорость.
Вы не можете управлять транспортным средством рулевым колесом и безопасно тормозить.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Каким образом обеспечивается устойчивость на спуске если легковой автомобиль с механической коробкой передач:
kok
Только поднимая рычаг ручного тормоза.
Фиксируя рычаг коробки передач «на холостую».
Поднимая рычаг ручного тормоза и фиксируя заднюю скорость на коробке передач.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
На вашем автомобиле вам не рекомендуется использовать:
kok
Радиальные шины впереди и крестообразные сзади.
Шины одного типа во всех колесах.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Для какой цели используется стояночный тормоз (ручник)?
kok
Для остановления (торможения) автомобиля.
Для иммобилизации транспортного средства в случае стоянки и в качестве вспомогательного тормоза в случае необходимости.
Для старта в спуске.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
На автомагистрали или на скоростной трассе знак аварийной остановки выставляется за транспортным средством на расстоянии не менее:
kok
50 м.
100 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Вы участник дорожно-транспортного происшествия, только с нанесением ранений. Вы должны сообщить об этом полицейским органам в течение:
kok
Как можно быстрее.
48 часов.
24 часов.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
На что Вы должны обращать внимание, чтобы охранять окружающую среду?
kok
Избежать двигаться на автомобиле беспричинно.
Водить автомобиль с максимальным числом оборотов двигателя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Загрязнение воздуха, вызываемое от автомобилей с дизельным двигателем:
kok
Зависит от качества холодильной жидкости
Исчезает при ускорении
Увеличивается при наличии неисправности в системе питания
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΡΑΒΔΟΣ    Εχουμε πολλά είδη ράβδων. Αντίδρασης, που είναι ανάμεσα στο κιβώτιο ταχυτήτων και τον οπίσθιο άξονα. Εξισορρόπησης, που συνδέει τους ομοαξονικούς τροχούς, για να μη παρουσιάζει κλίσεις το αυτοκίνητο σε στροφές. Στρέψης, που κάνει ορθή γωνία με ένα μοχλό συνδεμένο με το ακραξόνιο. Σύζευξης, εξισορρόπησης, αντιστρεπτική, σταθεροποιητική, που ανήκουν όλες στο σύστημα ανάρτησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σωρευτικά αποτελούν ένα τέτοιο σύστημα.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ    Ο έλεγχος των «ανοχών» που πρέπει να έχουν οι βαλβίδες για να λειτουργεί σωστά ο κινητήρας και να αποδίδει το μάξιμουμ των δυνατοτήτων του.
EuroNCAP    Οργανισμός, ο οποίος αξιολογεί τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην αγορά σε κλίμακα 5 αστέρων. Η επιχείρηση από το Φεβρουάριο του 2009 θα εφαρμόζει νέο σύστημα αξιολόγησης που θα βασίζεται στις εξής παραμέτρους : Ενήλικοι Επιβάτες, Ανήλικοι Επιβάτες, Προστασία για τους Πεζούς και Συστήματα Ασφάλειας.
Technology Tips
Μαζί με το Huawei Honor 7, εχθές η εταιρεία ανακοίνωσε και το Huawei Honor Band Zero, το οποίο είναι το νέο της smartwatch. Παρόλο που το επιβεβαίωσε, η Huawei δεν έδωσε στην δημοσιότητα λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο smartwatch, εκτός από μια φωτογραφία στο twitter. Όπως βλέπουμε θα έχει στρογγυλό περίβλημα, με ένα αρκετά μεγάλο bezel

Σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο hype γύρω από το επερχόμενο OnePlus 2, η ομάδα της OnePlus οργάνωσε ένα AMA (ask me anything) στο Reddit, όπου δέχτηκε πληθώρα ερωτήσεων για την ναυαρχίδα. Αρχικά μαθαίνουμε ότι θα είναι μικρότερο από το OnePlus One, αλλά με μεγαλύτερη μπαταρία. Στην παρακάτω φωτογραφία εμφανίζεται το OnePlus One, αλλά

Κατά τη διάρκεια μιας ταινίας ή μιας τηλεοπτικής σειράς, το να δούμε τους πρωταγωνιστές να χρησιμοποιούν κάποιο γνωστό smartphone ή tablet δεν μας κάνει, πλέον, ιδιαίτερη αίσθηση. Από iPhones (παντού) Xperia κινητά (βλ. James Bond) και Galaxy Note 3 (βλ. selfie περσινών Oscars) μέχρι iPads. Το να δούμε, όμως, σε ένα ολόκληρο επεισόδιο τη συνεχή

Η νέα υπηρεσία streaming μουσικής, Apple Music έγινε διαθέσιμη για iOS συσκευές πριν από λίγες μέρες μόλις, και η Apple έχει βάλει στόχο να πάρει συνδρομητές από ήδη πετυχημένες υπηρεσίες όπως το Spotify. Οι τρεις μήνες δωρεάν δοκιμής που που αποφάσισε να δώσει, φαίνεται πως έχουν θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με μια αρχική έρευνα που έγινε

Η ASUS, τελευταία, κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στην αγορά και αυτό οφείλεται στην πρωτοπόρα φιλοσοφία της σε ότι αφορά το design και την ποιότητα των συσκευών της. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και στην εδραίωσή της στην αγορά notebooks και ultrabooks, ιδιαίτερα μετά την πολύ επιτυχημένη σειρά Zen. Έτσι, το Zenbook UX301 που μόλις κυκλοφόρησε