?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Данный знак означает, что запрещается въезд:
c027
Велосипедов и сельскохозяйственных машин.
Механических транспортных средств.
Всех транспортных средств.
c027
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c067
Опасный поворот направо.
Обязательное движение с поворотом направо.
Поворот направо запрещён.
c067
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c099
Тракторы имеют приоритет.
Движение тракторов запрещено.
Дорога исключительно для движения тракторов.
c099
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c130
Обязательный проезд только с правой стороны островка или помехи.
Обязательное направление движения направо.
Участок спуска дороги в правую сторону.
c130
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c160
Обязательная постоянная скорость 50 км/ч.
Ограничение максимальной скорости на 50 км/ч.
Обязательная минимальная скорость 50 км/ч.
c160
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c191
Проезд под нависшим мостом запрещен.
Снижение скорости из-за проезда по неровному переходу.
Конец автомагистрали.
c191
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный знак?
c222
Автомагистраль.
Приближение к развязке.
Приближение к киоску по сбору платы за пользование дорогой.
c222
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
На перекрестке движение регулируется регулировщиком, хотя светофор функционирует. Вы подчиняетесь знакам:
kok
Светофора.
Регулировщика.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Вы двигаетесь по средней полосе и желаете повернуть направо на светофоре. Как вы поступите?
d032
Предупреждаете водителей, движущих за вами, применяя указатель поворотов вашего транспортного средства, меняете полосу движения в правую сторону и поворачиваете направо, поскольку вам это позволят дорожные знаки и световое регулирование.
Увеличиваете скорость, обгоняете мотоцикл и поворачиваете на скорости, чтобы успеть проехать, пока горит зеленый свет.
d032
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какое из изображенных транспортных средств имеет приоритет и почему?
d062
Никакой, так как оба будут менять направление.
Транспортное средство 2, так как двигается по главной дороге.
Транспортное средство 1, так как двигается справа от транспортного средства 2.
d062
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
В каком из нижеприведенных случаев, водитель, движущийся справа не имеет приоритета?
kok
Когда движущееся слева транспортное средство – автобус.
Когда движущееся слева транспортное средство - грузовик.
Когда въезжает на автомагистраль.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Какова максимально допустимая скорость движения легковых автомобилей и мотоциклов свыше 125 см3 на скоростной трассе?
kok
120 км/ч.
110 км/ч.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
На дороге с интенсивным потоком движения вы приняли позицию для поворота налево. На перекрестке вы поняли, что нужно было повернуть направо. Как вы поступите?
kok
Вы остановитесь и постараетесь задним ходом переехать на правильную полосу проезжей части.
Вы поворачиваете налево.
Вы предупреждаете других участников дорожного движения с помощью звуковых сигналов, вы включаете указатели поворотов и поворачиваете направо.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Когда Вы обгоняете остановленные транспортные средства, если это возможно, Вы должны, оставлять:
kok
Не меньше 3 м.
Не меньше 2 м.
Место не меньше ширины двери автомобиля.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
В каком случае разрешена стоянка легкового автомобиля рядом с другим, правильно остановленным вдоль дороги?
kok
Только, если это разрешает специальный знак.
Когда по дороге нет большого потока движения.
Когда дорога одностороннего движения и состоит из трех, по крайней мере, полос движения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
В данном случае, вы можете совершить обгон?
th17
ДА.
НЕТ.
th17
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Вы позволяете пешеходам проходить через дорогу:
ia12
Нет, так как Вы можете объехать их.
Да, так как это обязательно по Правилам Дорожного Движения и потому что они менее защищены.
ia12
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Какие обстоятельства могут вызвать опасность дорожному движению?
kok
Фары (ближний свет фар) регулированы очень высоко.
Поврежденный капот автомобиля.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Для безопасной перевозки детей до 12 лет, они должны сидеть:
kok
Только на заднем сидении.
На любом сидении (переднем или заднем).
Только на заднем сидении, с использованием сертифицированных средств безопасности (ремней безопасности, детских сидений и т.д.).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
По состоянию здоровья Вы должны принимать лекарственные средства, которые могут повлиять на вождение. Вы должны посоветоваться:
kok
С полицией.
С Министерством Транспорта и Связи.
С лечащим врачом.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Можно ехать задним ходом по полосе экстренной нужды?
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Почему нужно даже в светлое время суток двигаться с включенным ближним светом фар, когда видимость ограничивается, в значительной степени, туманом, дождем или снегом?
kok
Чтобы вы могли двигаться с очень большой скоростью.
Чтобы вас своевременно увидели другие участники дорожного движения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Какую опасность создает аквапланирование?
kok
Рулевое колесо становится «тяжёлым» (поворачивается с трудом).
Транспортное средство набирает большую скорость.
Вы не можете управлять транспортным средством рулевым колесом и безопасно тормозить.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Каким образом обеспечивается устойчивость на спуске если легковой автомобиль с механической коробкой передач:
kok
Поднимая рычаг ручного тормоза и фиксируя заднюю скорость на коробке передач.
Фиксируя рычаг коробки передач «на холостую».
Только поднимая рычаг ручного тормоза.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
На вашем автомобиле вам не рекомендуется использовать:
kok
Радиальные шины впереди и крестообразные сзади.
Шины одного типа во всех колесах.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Для какой цели используется стояночный тормоз (ручник)?
kok
Для иммобилизации транспортного средства в случае стоянки и в качестве вспомогательного тормоза в случае необходимости.
Для остановления (торможения) автомобиля.
Для старта в спуске.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
На автомагистрали или на скоростной трассе знак аварийной остановки выставляется за транспортным средством на расстоянии не менее:
kok
50 м.
100 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Вы участник дорожно-транспортного происшествия, только с нанесением ранений. Вы должны сообщить об этом полицейским органам в течение:
kok
48 часов.
24 часов.
Как можно быстрее.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
На что Вы должны обращать внимание, чтобы охранять окружающую среду?
kok
Избежать двигаться на автомобиле беспричинно.
Водить автомобиль с максимальным числом оборотов двигателя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-16ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Загрязнение воздуха, вызываемое от автомобилей с дизельным двигателем:
kok
Увеличивается при наличии неисправности в системе питания
Исчезает при ускорении
Зависит от качества холодильной жидкости
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    Σωλήνας από ελαφρό κράμα, που παίρνει το αεριώδες μίγμα από το καρμπιρατέρ και το διανέμει στους κυλίνδρους.
ΦΛΑΝΤΖΑ    Παρέμβυσμα που συνδέει τα τμήματα του κινητήρα μεταξύ τους, όπως και άλλων εξαρτημάτων ακραία τμήματα μεταξύ τους.
Pυμoυλκoύμενo   To όχημα πoυ στερείται ιδίας κινητήριας δύναμης και είναι κατασκευασμένo κατά τρόπo ώστε να έλκεται από άλλo μηχανoκίνητo όχημα. Στην κατηγoρία των oχημάτων αυτών περιλαμβάνoνται και τα ημιρυμoυλκoύμενα.
Technology Tips
Η αποστολή αρχείων από μια συσκευή στην άλλη, σήμερα θεωρείται μια πολύ απλή και εύκολη διαδικασία. Υπάρχουν επιλογές όπως κάποιο messenger τύπου Whatsapp, cloud υπηρεσίες όπως το Dropbox, Google Drive και One Drive ή και το email. Η Apple δεν μένει εκεί και ψάχνει άλλους τρόπους για να στέλνεις αρχεία, με μια διαδικασία απλή όπως

Πέρσι η OnePlus ξεκίνησε ως μια startup η οποία ήθελε να γίνει γνωστή μέσα από το προϊόν της. Την ώρα που μεγάλα ονόματα όπως Apple, Samsung, HTC (βλέπε Robert Downey Jr.), ξοδεύουν εκατομμύρια σε διαφημιστικές καμπάνιες, η OnePlus ξεκίνησε με μηδέν budget για διαφήμιση. Έγινε γνωστή από τα εντυπωσιακά specs του OnePlus, την τιμή και

Εκτός από smartphones τα οποία έχουν καταφέρει να της δώσουν μια εντυπωσιακή πορεία στα λίγα χρόνια που υπάρχει, η Xiaomi θέλει να δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς. Σήμερα ανακοίνωσε επίσημα την Xiaomi Mi TV 2 με οθόνη 40 ιντσών. Είναι ο διάδοχος της περσινής Xiaomi Mi TV 2 που είχε οθόνη 49 ιντσών 4K και

Τον περασμένο μήνα η Sony είχε δηλώσει ενήμερη για τα προβλήματα υπερθέρμανσης του Sony Xperia Z3+/Xperia Z4v τα οποία από πολλούς θεωρείται ότι προκύπτουν από τον Snapdragon 810. H Qualcomm από την πλευρά της δεν έχει αναλάβει την ευθύνη και έχει τονίσει ότι τα προβλήματα αυτά έρχονται από κάποιους που έχουν σκοπιμότητες από τις φήμες.

Την άνοιξη του 1985, η Toshiba κυκλοφόρησε τον πρώτο mass-market φορητό υπολογιστή στον κόσμο, το μοντέλο T1100 που άνοιξε το δρόμο ώστε να γίνουν οι φορητοί υπολογιστές συσκευές που υπάρχουν σήμερα σε κάθε σπίτι. Ο Toshiba T1100 δεν είχε hard drive αλλά floppy drive και λειτουργούσε με 3.5-ιντσών floppy disks. Ο επεξεργαστής ήταν ο Intel