?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Данный знак означает:
c028
Скользкая дорога.
Опасные повороты.
c028
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c068
Разводной мост.
Внимание! Мост без ограждения.
Въезд на набережную.
c068
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c100
Запрещается проезд без остановки у контрольного пункта.
Запрещается въезд в контрольный пункт.
Запрещается стоянка на коридорах контрольного пункта.
c100
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Вы хотите поехать в Итилон. Как вы поступите при виде этого Знака?
c131
Вы повернете направо.
Вы повернете налево.
Вы продолжите движение вперед.
c131
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c161
Движение прямо разрешено.
Обязательный объезд препятствия справа или слева.
Обязательное направление движения с поворотом налево или направо.
c161
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c192
С этого места прекращены запрещения остановки или стоянки.
С этого места запрещается остановка или стоянка.
Остановка и стоянка запрещены на противоположной части улицы.
c192
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Каково значение данной таблички?
c223
Приближение к детской площадки.
Начало жилой зоны, охарактеризованной как район умеренного движения.
c223
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Дорожные знаки в красной круглой рамке означают:
kok
Информацию.
Извещение об опасности.
Ограничение или запрет.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Свет на светофоре – зеленый. Ваше транспортное средство едет по правой полосе движения и Вы намерены повернуть направо. Как вы должны поступить?
d033
Остановиться перед светофором, так как над ним имеется знак обязательного предоставления приоритета.
Продолжить движение.
d033
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какое транспортное средство имеет приоритет и почему?
d063
Транспортное средство 2, так как оно сохраняет свое движение.
Транспортное средство 1, так как оно двигается справа.
Транспортное средство 2, так как оно двигается по более широкой дороге.
d063
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Вы подъезжаете со скоростью 50 км/ч к перекрестку, на котором имеется световое регулирование движения. Приблизительно, за 5 м до перекрестка меняется световое регулирование от красного на желтый. Как вы поступите?
kok
Продолжаете свое движение, так как вы не успеете остановить свой автомобиль до перекрестка.
Останавливаетесь, так как вы успеете остановить автомобиль до перекрестка.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Когда Вы управляете автомобилем длительное время и на высокой скорости:
kok
Уменьшается чувство скорости.
Двигаетесь очень близко к впереди движущемуся транспортному средству.
Готовность к реакции повышается.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Дорога двустороннего движения разделена белой сплошной линией. Разрешается переезжать за неё?
kok
Да, если вы не видите встречных транспортных средств.
Нет, ни в коем случае.
Да, если вы обгоните другое транспортное средство, движущийся с маленькой скоростью.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Каков остановочный путь, по эмпирическому правилу, при движении со скоростью 50 км/ч на ровной сухой дороге?
kok
20 м.
15 м.
25 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
На каком расстоянии от пожарного крана разрешено останавливать ваше транспортное средства?
kok
На расстоянии больше 2 метров.
На расстоянии больше 5 метров.
Нет ограничений.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Красный автомобиль совершает обгон:
th19
Его водитель правильно включил дальний свет фар.
Его водитель рано включил дальний свет фар.
th19
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Как Вы должны поступить в данной ситуации?
ia14
Продолжить движение.
Остановиться перед пешеходным переходом, чтобы пешеход перешёл дорогу.
ia14
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
По отношении к какой категории участников дорожной сети должны вы быть особо внимательны?
kok
К инвалидам, детям и пешеходам, нуждающимся в помощи.
К большим автомобилям.
К другим транспортным средствам с прицепом.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
По какой причине сильное ускорение при старте весьма опасно?
kok
Приводящие в движение колеса могут быть блокированы.
Приводящие в движение колеса могут вращаться на месте, в результате чего может быть разбросан гравий и другие предметы из-под колес транспортного средства в другие транспортные средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Потребление алкоголя может при вождении транспортного средства вызвать:
kok
Более быстрые реакции.
Увеличенную бдительность.
Уменьшенный контроль.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
На полосе экстренной нужды вы можете:
kok
Поменять лопнувшую шину.
Остановиться немного отдохнуть.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Вы можете ехать с включенным дальним светом фар в населенном пункте без освещения.
kok
Правильно.
Неправильно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Вы очень резко ускорили вашу автомашину и она начинает скользить. Ваше первое действие:
kok
Резко тормозить.
Слегка тормозить.
Опустить педаль газа.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Вождение по горам является менее утомительным?
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Уровень смазочных масел в коробке передач проверяется:
kok
Автомехаником во время предусмотренных техобслуживаний автомобиля в автомастерской.
Каждые 10000 км.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Как водитель понимает, что вентилятор не работает?
kok
От шума двигателя.
От индикатора манометра или лампы давления смазочных масел двигателя.
От индикатора температуры.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Для какой цели вы должны подавать звуковые сигналы?
kok
Для того, чтобы показывать другим участникам дорожного движения вашу нервозность.
Для того, чтобы связаться с другими участниками дорожного движения.
Для того, чтобы другие участники дорожного движения узнали о вашем присутствии, в случае опасности и экстренной нужды.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
В каком случае власти имеют право потребовать переэкзаменовку лица, имеющего водительское удостоверение?
kok
Если имеются сомнения о его годности к управлению транспортным средством.
Если он причастен к дорожно-транспортному происшествию.
После истечения действия водительского удостоверения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Экономичное вождение:
kok
Уменьшает расход горючего, улучшает безопасность и оказывает благотворное влияние на окружающую среду.
Увеличивает порчу транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Для избежания выпуска шума во время вождения необходимо:
kok
Избегать резкие торможения, а только если это вызвано исключительной необходимостью
Использовать гудок только в случаях чрезмерно большого движения
Поддерживать работу двигателя, нажимая на газ во время вынужденной остановки на дороге
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΑΠΟΣΙΩΠΗΤΗΡΑΣ    Είναι πιο γνωστός ως σιλανσιέ. Αποτελείται από ενα ή περισσότερους μεταλλικούς κυλίνδρους, που παρεμβάλλονται στο σύστημα εξάτμισης, για να επιβραδύνουν την έξοδο των καυσαερίων, ώστε να έχουν μικρότερη πίεση και, επομένως, να προκαλούν λιγότερο θόρυβο.
ΔΟΚΟΣ    Η μία από τις δύο μεγάλες ράβδους που αποτελούν το πλαίσιο.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ    Η πρόοδος της ηλεκτρονικής τεχνολογίας έχει φέρει την εφαρμογή των ηλεκτρονικών συστημάτων στη λειτουργία των μηχανικών μερών του αυτοκινήτου. Βασικό Η/Σ είναι εκείνο του ελέγχου του κινητήρα, που στηρίζεται στη λειτουργία αισθητήρων. Αυτοί μεταδίδουν τις διάφορες πληροφορίες για την καλή ή μη λειτουργία κάθε συστήματος ή μεμονωμένου εξαρτήματος και πληροφορούν με ανάλογες ενδείξεις στο ταμπλό, τον οδηγό ή τον μηχανικό. Ηλεκτρονικά πλέον είναι τα συστήματα ανάφλεξης, τροφοδοσίας, επανακυκλοφορίας καυσαερίων κι ακόμη - σε ακριβά αυτοκίνητα - ανάρτησης, διεύθυνσης κλπ.
Technology Tips
Όταν ο Tim Cook έλεγε σε συνέντευξή του ότι η Apple ετοιμάζει πράγματα που δεν έχουμε φανταστεί καν, μπορεί μέσα σε αυτά αν εννοούσε και ένα αυτοκίνητο με σήμα ένα δαγκωμένο μήλο. Τους προηγούμενους μήνες ήταν πολύ έντονες οι φήμες ότι η Apple ετοιμάζει ένα ηλεκτρικό όχημα κάτι που φαίνεται να μην αφήνει αδιάφορη την

Το Motorola Moto G (2015) θα είναι το τρίτης γενιάς Motorola που κυκλοφορεί η εταιρεία στην συγκεκριμένη value for money και πολύ πετυχημένη σειρά. Σήμερα διέρρευσαν 3D renders τα οποία δείχνουν πως μπορεί να μοιάζει το νέο Moto G. Βλέπουμε ότι σε γενικές γραμμές διατηρεί την εμφάνιση του προκατόχου του. Ωστόσο στην πίσω πλευρά βλέπουμε

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί το πέμπτο «περιοχικό» switch-off δίνοντας πρόσβαση στο επίγειο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα της Digea σε περίπου 800.000 κατοίκους των περιοχών των Νομών Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας καθώς και των νησιών του Ιονίου Πελάγους (Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας, Ζακύνθου, Παξών και Αντίπαξων). Λόγω δυσμενών καιρικών

Τον περασμένο μήνα η Sony είχε δηλώσει ενήμερη για τα προβλήματα υπερθέρμανσης του Sony Xperia Z3+/Xperia Z4v τα οποία από πολλούς θεωρείται ότι προκύπτουν από τον Snapdragon 810. H Qualcomm από την πλευρά της δεν έχει αναλάβει την ευθύνη και έχει τονίσει ότι τα προβλήματα αυτά έρχονται από κάποιους που έχουν σκοπιμότητες από τις φήμες.

Το νέο MacBook 2015 είναι εδώ με οθόνη 12 ιντσών Retina 2304×1440 pixels, διπύρηνο επεξεργαστή Intel Core M, μνήμη RAM 8GB και στάδιο γραφικών Intel HD Graphics 5300. Με πάχος 13.1 χλστ. και βάρος 900 γρ. το νέο MacBook μπορείτε να το απολαύσετε στο πρώτο official video. Το νέο MacBook Air 2015 θα διατεθεί σε