?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Данный знак означает:
c028
Опасные повороты.
Скользкая дорога.
c028
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c068
Разводной мост.
Внимание! Мост без ограждения.
Въезд на набережную.
c068
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c100
Запрещается въезд в контрольный пункт.
Запрещается проезд без остановки у контрольного пункта.
Запрещается стоянка на коридорах контрольного пункта.
c100
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Вы хотите поехать в Итилон. Как вы поступите при виде этого Знака?
c131
Вы повернете налево.
Вы повернете направо.
Вы продолжите движение вперед.
c131
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c161
Обязательное направление движения с поворотом налево или направо.
Обязательный объезд препятствия справа или слева.
Движение прямо разрешено.
c161
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c192
Остановка и стоянка запрещены на противоположной части улицы.
С этого места прекращены запрещения остановки или стоянки.
С этого места запрещается остановка или стоянка.
c192
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Каково значение данной таблички?
c223
Начало жилой зоны, охарактеризованной как район умеренного движения.
Приближение к детской площадки.
c223
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Дорожные знаки в красной круглой рамке означают:
kok
Информацию.
Извещение об опасности.
Ограничение или запрет.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Свет на светофоре – зеленый. Ваше транспортное средство едет по правой полосе движения и Вы намерены повернуть направо. Как вы должны поступить?
d033
Продолжить движение.
Остановиться перед светофором, так как над ним имеется знак обязательного предоставления приоритета.
d033
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какое транспортное средство имеет приоритет и почему?
d063
Транспортное средство 1, так как оно двигается справа.
Транспортное средство 2, так как оно сохраняет свое движение.
Транспортное средство 2, так как оно двигается по более широкой дороге.
d063
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Вы подъезжаете со скоростью 50 км/ч к перекрестку, на котором имеется световое регулирование движения. Приблизительно, за 5 м до перекрестка меняется световое регулирование от красного на желтый. Как вы поступите?
kok
Останавливаетесь, так как вы успеете остановить автомобиль до перекрестка.
Продолжаете свое движение, так как вы не успеете остановить свой автомобиль до перекрестка.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Когда Вы управляете автомобилем длительное время и на высокой скорости:
kok
Уменьшается чувство скорости.
Двигаетесь очень близко к впереди движущемуся транспортному средству.
Готовность к реакции повышается.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Дорога двустороннего движения разделена белой сплошной линией. Разрешается переезжать за неё?
kok
Да, если вы обгоните другое транспортное средство, движущийся с маленькой скоростью.
Нет, ни в коем случае.
Да, если вы не видите встречных транспортных средств.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Каков остановочный путь, по эмпирическому правилу, при движении со скоростью 50 км/ч на ровной сухой дороге?
kok
20 м.
15 м.
25 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
На каком расстоянии от пожарного крана разрешено останавливать ваше транспортное средства?
kok
На расстоянии больше 2 метров.
На расстоянии больше 5 метров.
Нет ограничений.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Красный автомобиль совершает обгон:
th19
Его водитель правильно включил дальний свет фар.
Его водитель рано включил дальний свет фар.
th19
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Как Вы должны поступить в данной ситуации?
ia14
Остановиться перед пешеходным переходом, чтобы пешеход перешёл дорогу.
Продолжить движение.
ia14
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
По отношении к какой категории участников дорожной сети должны вы быть особо внимательны?
kok
К большим автомобилям.
К инвалидам, детям и пешеходам, нуждающимся в помощи.
К другим транспортным средствам с прицепом.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
По какой причине сильное ускорение при старте весьма опасно?
kok
Приводящие в движение колеса могут вращаться на месте, в результате чего может быть разбросан гравий и другие предметы из-под колес транспортного средства в другие транспортные средства.
Приводящие в движение колеса могут быть блокированы.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Потребление алкоголя может при вождении транспортного средства вызвать:
kok
Более быстрые реакции.
Увеличенную бдительность.
Уменьшенный контроль.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
На полосе экстренной нужды вы можете:
kok
Поменять лопнувшую шину.
Остановиться немного отдохнуть.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Вы можете ехать с включенным дальним светом фар в населенном пункте без освещения.
kok
Неправильно.
Правильно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Вы очень резко ускорили вашу автомашину и она начинает скользить. Ваше первое действие:
kok
Опустить педаль газа.
Слегка тормозить.
Резко тормозить.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Вождение по горам является менее утомительным?
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Уровень смазочных масел в коробке передач проверяется:
kok
Автомехаником во время предусмотренных техобслуживаний автомобиля в автомастерской.
Каждые 10000 км.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Как водитель понимает, что вентилятор не работает?
kok
От индикатора температуры.
От индикатора манометра или лампы давления смазочных масел двигателя.
От шума двигателя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Для какой цели вы должны подавать звуковые сигналы?
kok
Для того, чтобы другие участники дорожного движения узнали о вашем присутствии, в случае опасности и экстренной нужды.
Для того, чтобы связаться с другими участниками дорожного движения.
Для того, чтобы показывать другим участникам дорожного движения вашу нервозность.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
В каком случае власти имеют право потребовать переэкзаменовку лица, имеющего водительское удостоверение?
kok
После истечения действия водительского удостоверения.
Если он причастен к дорожно-транспортному происшествию.
Если имеются сомнения о его годности к управлению транспортным средством.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Экономичное вождение:
kok
Уменьшает расход горючего, улучшает безопасность и оказывает благотворное влияние на окружающую среду.
Увеличивает порчу транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Для избежания выпуска шума во время вождения необходимо:
kok
Поддерживать работу двигателя, нажимая на газ во время вынужденной остановки на дороге
Использовать гудок только в случаях чрезмерно большого движения
Избегать резкие торможения, а только если это вызвано исключительной необходимостью
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Διακoπή πoρείας   H σύντoμη ακινησία τoυ oχήματoς για την απoφυγή εμπλoκής με άλλo όχημα, πεζό ή ζώo πoυ χρησιμoπoιεί την oδό ή σύγκρoυσης με εμπόδιo ή για συμμόρφωση με τoυς κανoνισμoύς της κυκλoφoρίας.
ΔΙΩΣΤΗΡΑΣ    (Μπιέλα). Εξάρτημα σε σχήμα βραχίονα, που συνδέει το έμβολο με τον στροφαλοφόρο μέσω των κομβίων στρέψης.
Τρίτροχο όχημα   Το μηχανοκίνητο όχημα με τρεις συμμετρικούς τροχούς, του οποίου είτε η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων την ώρα είτε ο κυλινδρισμός του κινητήρα του είναι μεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επίσης ως τρίτροχο όχημα λογίζεται και το τετράτροχο όχημα, εκτός των ελαφρών τετράτροχων οχημάτων της κατηγορίας των μοτοποδηλάτων, του οποίου το απόβαρο κενού οχήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του βάρους του καυσίμου ή του μίγματος καυσίμου - ελαίου ή των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, δεν υπερβαίνει τα 400 χιλιόγραμμα, όταν το όχημα προορίζεται για επιβατικές μεταφορές ή τα 550 χιλιόγραμμα, όταν προορίζεται για μεταφορές εμπορευμάτων και του οποίου η μέγιστη καθαρή ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 ΚW.
Technology Tips
Μαζί με το Huawei Honor 7, εχθές η εταιρεία ανακοίνωσε και το Huawei Honor Band Zero, το οποίο είναι το νέο της smartwatch. Παρόλο που το επιβεβαίωσε, η Huawei δεν έδωσε στην δημοσιότητα λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο smartwatch, εκτός από μια φωτογραφία στο twitter. Όπως βλέπουμε θα έχει στρογγυλό περίβλημα, με ένα αρκετά μεγάλο bezel

To OnePlus 2 θα ανακοινωθεί επίσημα σε λιγότερο από 20 μέρες και από την ίδια την OnePlus έχει αποκαλυφθεί ότι θα φοράει επεξεργαστή Snapdragon 810 αναπροσαρμοσμένο για να μην θερμαίνεται, μνήμη RAM 4GB, θύρα USB Type-C ενώ περιμένουμε και μεταλλική κατασκευή. Εχθές ακούστηκε ότι η οθόνη θα είναι 5.5 ιντσών με ανάλυση 1080p. Επιπλέον, από

Η Sony Pictures είχε τα δικαιώματα να μεταφέρει την επίσημη βιογραφία του Steve Jobs γραμμένη από τον Walter Isaacson, με σκηνοθέτη τον David Fincher και από ηθοποιούς είχαν ακουστεί μεγάλα ονόματα όπως Christian Bale και Leonardo DiCaprio, ενώ το σενάριο είχε την υπογραφή του Aaron Sorkin. Τελικά η Sony έκανε πίσω και το project πέρασε

H Samsung έχει τα κεντρικά της γραφεία στη Σεούλ της Ν.Κορέας, μια χώρα άκρως συνδεδεμένη, που επισημαίνει ότι έχει το πιο γρήγορο ίντερνετ στον κόσμο και είναι δεύτερη με την μεγαλύτερη χρήση smartphones στον κόσμο. Ωστόσο, Samsung και Google φαίνεται πως αποφάσισαν την απαγόρευση δημοφιλών gay social networking apps από τα stores τους. Όπως αναφέρει

Ανακοινώθηκε επίσημα το νέο MacBook Air 2015 με οθόνη 12 ιντσών Retina ανάλυσης 2304×1440 pixels, εξαιρετικά λεπτά bezel που κάνουν το full-size πληκτρολόγιο να «ξεχειλίζει», πάχος 13.1 χλστ., βάρος 900 γρ., ταχύτερους επεξεργαστές Intel Core M, αποθηκευτικό χώρο SSD και μπαταρία που υπόσχεται 9 ώρες web-browsing ή 10 ώρες αναπαραγωγής βίντεο. Το νέο MacBook Air