?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Данный знак означает:
c028
Скользкая дорога.
Опасные повороты.
c028
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c068
Разводной мост.
Внимание! Мост без ограждения.
Въезд на набережную.
c068
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c100
Запрещается въезд в контрольный пункт.
Запрещается проезд без остановки у контрольного пункта.
Запрещается стоянка на коридорах контрольного пункта.
c100
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Вы хотите поехать в Итилон. Как вы поступите при виде этого Знака?
c131
Вы повернете направо.
Вы повернете налево.
Вы продолжите движение вперед.
c131
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c161
Движение прямо разрешено.
Обязательный объезд препятствия справа или слева.
Обязательное направление движения с поворотом налево или направо.
c161
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c192
С этого места прекращены запрещения остановки или стоянки.
С этого места запрещается остановка или стоянка.
Остановка и стоянка запрещены на противоположной части улицы.
c192
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Каково значение данной таблички?
c223
Начало жилой зоны, охарактеризованной как район умеренного движения.
Приближение к детской площадки.
c223
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Дорожные знаки в красной круглой рамке означают:
kok
Информацию.
Извещение об опасности.
Ограничение или запрет.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Свет на светофоре – зеленый. Ваше транспортное средство едет по правой полосе движения и Вы намерены повернуть направо. Как вы должны поступить?
d033
Продолжить движение.
Остановиться перед светофором, так как над ним имеется знак обязательного предоставления приоритета.
d033
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какое транспортное средство имеет приоритет и почему?
d063
Транспортное средство 2, так как оно двигается по более широкой дороге.
Транспортное средство 2, так как оно сохраняет свое движение.
Транспортное средство 1, так как оно двигается справа.
d063
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Вы подъезжаете со скоростью 50 км/ч к перекрестку, на котором имеется световое регулирование движения. Приблизительно, за 5 м до перекрестка меняется световое регулирование от красного на желтый. Как вы поступите?
kok
Продолжаете свое движение, так как вы не успеете остановить свой автомобиль до перекрестка.
Останавливаетесь, так как вы успеете остановить автомобиль до перекрестка.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Когда Вы управляете автомобилем длительное время и на высокой скорости:
kok
Двигаетесь очень близко к впереди движущемуся транспортному средству.
Готовность к реакции повышается.
Уменьшается чувство скорости.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Дорога двустороннего движения разделена белой сплошной линией. Разрешается переезжать за неё?
kok
Да, если вы обгоните другое транспортное средство, движущийся с маленькой скоростью.
Нет, ни в коем случае.
Да, если вы не видите встречных транспортных средств.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Каков остановочный путь, по эмпирическому правилу, при движении со скоростью 50 км/ч на ровной сухой дороге?
kok
25 м.
15 м.
20 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
На каком расстоянии от пожарного крана разрешено останавливать ваше транспортное средства?
kok
На расстоянии больше 5 метров.
На расстоянии больше 2 метров.
Нет ограничений.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Красный автомобиль совершает обгон:
th19
Его водитель рано включил дальний свет фар.
Его водитель правильно включил дальний свет фар.
th19
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Как Вы должны поступить в данной ситуации?
ia14
Остановиться перед пешеходным переходом, чтобы пешеход перешёл дорогу.
Продолжить движение.
ia14
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
По отношении к какой категории участников дорожной сети должны вы быть особо внимательны?
kok
К другим транспортным средствам с прицепом.
К большим автомобилям.
К инвалидам, детям и пешеходам, нуждающимся в помощи.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
По какой причине сильное ускорение при старте весьма опасно?
kok
Приводящие в движение колеса могут быть блокированы.
Приводящие в движение колеса могут вращаться на месте, в результате чего может быть разбросан гравий и другие предметы из-под колес транспортного средства в другие транспортные средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Потребление алкоголя может при вождении транспортного средства вызвать:
kok
Уменьшенный контроль.
Увеличенную бдительность.
Более быстрые реакции.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
На полосе экстренной нужды вы можете:
kok
Остановиться немного отдохнуть.
Поменять лопнувшую шину.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Вы можете ехать с включенным дальним светом фар в населенном пункте без освещения.
kok
Правильно.
Неправильно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Вы очень резко ускорили вашу автомашину и она начинает скользить. Ваше первое действие:
kok
Резко тормозить.
Слегка тормозить.
Опустить педаль газа.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Вождение по горам является менее утомительным?
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Уровень смазочных масел в коробке передач проверяется:
kok
Каждые 10000 км.
Автомехаником во время предусмотренных техобслуживаний автомобиля в автомастерской.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Как водитель понимает, что вентилятор не работает?
kok
От индикатора температуры.
От индикатора манометра или лампы давления смазочных масел двигателя.
От шума двигателя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Для какой цели вы должны подавать звуковые сигналы?
kok
Для того, чтобы другие участники дорожного движения узнали о вашем присутствии, в случае опасности и экстренной нужды.
Для того, чтобы связаться с другими участниками дорожного движения.
Для того, чтобы показывать другим участникам дорожного движения вашу нервозность.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
В каком случае власти имеют право потребовать переэкзаменовку лица, имеющего водительское удостоверение?
kok
После истечения действия водительского удостоверения.
Если он причастен к дорожно-транспортному происшествию.
Если имеются сомнения о его годности к управлению транспортным средством.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Экономичное вождение:
kok
Уменьшает расход горючего, улучшает безопасность и оказывает благотворное влияние на окружающую среду.
Увеличивает порчу транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-17ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Для избежания выпуска шума во время вождения необходимо:
kok
Поддерживать работу двигателя, нажимая на газ во время вынужденной остановки на дороге
Использовать гудок только в случаях чрезмерно большого движения
Избегать резкие торможения, а только если это вызвано исключительной необходимостью
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΜΙΖΑ    Είναι η συσκευή που τροφοδοτείται με ρεύμα από τον συσσωρευτή και έχει έργο την αρχική περιστροφή του κινητήρα, για τη δημιουργία συνθηκών που θα επιφέρουν την ανάφλεξη του μίγματος.
Δημόσια κυκλoφoρία   H αόριστη και απρoσδιόριστη εκ των πρoτέρων κυκλoφoρία σε δημόσιες ή ιδιωτικές oδoύς ή χώρoυς πεζών, oχημάτων ή ζώων.
Aυτoκίνητo όχημα   To μηχανoκίνητo όχημα, τo oπoίo χρησιμoπoιείται κυρίως για τη μεταφoρά πρoσώπων ή πραγμάτων ή για τη ρυμoύλκηση στις oδoύς oχημάτων πoυ χρησιμoπoιoύνται για τη μεταφoρά πρoσώπων ή πραγμάτων.
Technology Tips
Μέχρι στιγμής έχουμε δει να γίνονται μάχες μεταξύ γιγάντιων ρομπότ είτε σε κινούμενα σχέδια είστε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Το 2016 όμως θα δούμε την επική μάχη μεταξύ δυο πραγματικών ρομπότ. Η αμερικάνικη MegaBots που ειδικεύεται στα τεράστια ρομπότ, ετοιμάζεται να ανταγωνιστεί το αντίστοιχο ρομπότ της ιαπωνικής αντιπάλου Suidobashi Heavy Industry. Η MegaBots ήταν αυτή

Στα φετινά Samsung Galaxy S6 και S6 Edge η εταιρεία αποφάσισε να μην συνεργαστεί με την Qualcomm, αλλά έβαλε δικό της Exynos επεξεργαστή. Σε αυτό θεωρήθηκε ότι έπαιξε ρόλο η υπερθέρμανση της ναυαρχίδας Snapdragon 810, αλλά ίσως και να ήταν μια πολύ καλή αφορμή για την Samsung να δοκιμάσει και τις δικές της δυνάμεις. Αν

Την νέα υπηρεσία OTE TV go αναμένεται να διαθέσει σύντομα στους συνδρομητές του ο OTE TV προσφέροντας την δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος σε tablet, laptop ή smartphone. Η υπηρεσία διαθέτει τα ελεύθερα κανάλια, τα κινηματογραφικά και αθλητικά του OTE TV, θεματικά κανάλια, ενώ δίνει τη δυνατότητα ενοικίασης ταινιών on demand, αλλά και replay. Η ανάλυση

Κατά τη διάρκεια του Google I/O 2015 η εταιρεία έκανε τα αποκαλυπτήρια του Android M, και έδωσε το πρώτο Developer Preview. Σήμερα έκανε διαθέσιμο το Developer Preview 2 το οποίο περιλαμβάνει διάφορες αλλαγές και βασισμένες στο feedback των developers. Το preview μπορεί να εγκατασταθεί σε Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 και Nexus Player. Το

Η ASUS, τελευταία, κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στην αγορά και αυτό οφείλεται στην πρωτοπόρα φιλοσοφία της σε ότι αφορά το design και την ποιότητα των συσκευών της. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και στην εδραίωσή της στην αγορά notebooks και ultrabooks, ιδιαίτερα μετά την πολύ επιτυχημένη σειρά Zen. Έτσι, το Zenbook UX301 που μόλις κυκλοφόρησε