?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Что означает данный дорожный знак?
c029
Запрещение входа пешеходам.
Пешеходный переход.
Улица обязательного перехода пешеходов.
c029
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Какие средства Вы можете использовать в целях безопасности вашего ребёнка, в зависимости от его роста, веса и возраста?
kok
Сетку между передними сидениями.
Сертифицированного типа детские сидения для автомобиля.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный знак?
c069
Въезд более трёх транспортных средств запрещён.
Частое скопление транспортных средств.
Обязательное движение в один ряд.
c069
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c101
Зона стоянки ограниченного времени.
Остановка и стоянка запрещена.
Стоянка запрещена.
c101
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c132
Ресторан.
Гостиница или мотель.
Кафе или место для продажи прохладительных напитков.
c132
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
На что указывает данный знак?
c162
На длину дороги.
На измерение расстояния дорог в километрах.
На максимально разрешаемую скорость.
c162
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c193
Запрещена стоянка по чётным месяцам со стороны знака.
Стоянка на обеих сторон дороги запрещена.
Запрещена стоянка транспортных средств с чётным номерным знаком со стороны знака.
c193
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
При встрече данной таблички, Вы едете:
c224
С очень низкой скоростью, которая не должна превысить 50 км/ч.
С очень низкой скоростью, которая не должна превысить 20 км/ч.
c224
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
В каком месте проезжей части дороги вы должны остановиться, чтобы проверить?
d034
На уровне поперечной сплошной белой линии.
На уровне линии-стоп.
d034
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какое транспортное средство имеет преимущественное право на движение?
d064
Никакое из них, водители должны определить очередность по договорённости.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
d064
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Вы приближаетесь к перекрестку и желаете повернуть налево (на нём). Что вы должны сделать прежде всего?
kok
Проверить с помощью зеркал.
Нажать на тормоза.
Включить левый указатель поворотов.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
С какой максимальной скоростью разрешено движение легковых автомобилей на скоростных трассах, если она не установлена специальными знаками?
kok
100 км/ч.
110 км/ч.
90 км/ч.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Когда вы останавливаетесь при красном свете светофора, какое правильное место должно занимать ваше транспортное средство?
kok
До светофора и передняя часть транспортного средства не должна совсем покрывать линию остановки до пешеходного перехода.
На уровне светофора.
В любом месте до перекрестка.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Ваше время реакции 1 секунда. По эмпирическому правилу, какое расстояние проедет за это время (время реакции) Ваше транспортное средство, если двигаетесь со скоростью 100 км/ч?
kok
30 м.
50 м.
100 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Если вы намерены остановиться здесь на несколько минут, имеете ли вы право это сделать?
h01
НЕТ.
ДА.
h01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
В каком месте разрешается стоянка транспортных средств на дороге с односторонним движением, если нет знака запрещающего стоянки?
kok
Только на правом краю дороги.
Только на левом краю дороги.
Как на левом, так и на правом краю дороги.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
В данном случае:
th20
Вы можете совершить обгон.
Разумнее всего не совершить обгон.
Вы не должны совершить обгон.
th20
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
На светофоре фотографии включены основной зелённый сигнал и желтый мигающий сигнал в виде стрелки. Каким образом вы продолжите движение, если намерены двигаться прямо?
ia15
Двигаться с особой осторожностью, уступая дорогу пешеходам и транспортным средствам, ещё движущимся на перекрёстке от предыдущего сигнала светофора.
Остановится на перекрёстке, потому что установлен знак СТОП.
ia15
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Что понимается под термином «оборонительное вождение»:
kok
Принимать меры предосторожности на случай возможных ошибок со стороны других.
Останавливаться на каждом перекрестке.
Настаивать всегда на своей правоте.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Каким образом водитель предупреждает других участников движения, когда при движении устанавливает, что у транспортного средства авария и он обязан остановить его?
kok
Он должен сразу включить габаритные огни.
Он должен сразу включить огни аварийной остановки.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
На автомагистрали во время дождя:
kok
Вы включаете задние фары тумана.
Вы снижаете скорость с момента, когда дождь вас вынудить включить стеклоочистители.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Стекла Вашего автомобиля покрыты льдом. Что Вы должны делать перед тем, как тронуться с места?
kok
При движении в городе, достаточно удалить лёд только с части стекла перед сидением водителя.
Очистить все стёкла от льда.
Удалить лёд с лобового стекла.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Почему при начале дождя, Вы должны увеличить дистанцию безопасности?
kok
Увеличивается видимость.
Уменьшается тормозной путь.
Возможно, из-за грязи на дороге, формирование на проезжей части опасного скользкого слоя, который увеличивает тормозной путь.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
По какой причине нельзя одновременно выключать сцепление и тушить двигатель, когда вы водите в длинном спуске транспортное средство, имеющее подсобную (вспомогательную) систему в рулевом управлении и в системе тормозов?
kok
Руль станет необычно тяжелым (возможно запрется), уменьшится эффективность системы тормозов и потеряется воздействие торможения двигателя.
Аккумулятор будет перегружен.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Выравнивание и балансировка колес, это работы, которые сам водитель может осуществить?
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Какова цель термостата?
kok
Прекращает циркуляцию воды, когда она перегревается.
Соблюдает температуру двигателя выше определенного уровня.
Когда он включен, обеспечивает быструю циркуляцию воды.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Вы обязаны быть постоянно внимательны к другим участникам дорожного движения и взаимно их уважать. Что это означает?
kok
Безопасность на дороге требует вашу личную заинтересованность к другим участникам дорожного движения.
Вы должны всегда ожидать от других участников дорожного движения правильное поведение на дорогах.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Кому разрешено представить управлять своим транспортным средством?
kok
Никому.
Лицу свыше 18 лет, умеющему водить транспортное средство или проходящему подготовку водителя.
Владельцу водительского удостоверения, дающее ему право управлять транспортным средством той же категории.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
В условиях интенсивного движения, расход горючего при передвижении по городу больше или меньше, по сравнению с другими периодами суток?
kok
Больше, потому что Вы должны чаше разгонять и тормозить автомобиль.
Меньше, потому что Вы обязаны долгое время ехать на низкой скорости.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Для снижения шума транспортных средств необходимо:
kok
Убрать глушитель для улучшения отдачи двигателя
Не нажимать на газ когда т.с. остановлено
Модифицировать глушитель так, чтобы улучшалась отдача двигателя
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΑΥΛΟΙ    (εισαγωγής-εξαγωγής). Είσοδοι - έξοδοι καυσίμου (σωλήνες).
ΒΥΘΙΣΗ    Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο το αυτοκίνητο «κάθεται» όταν φρενάρουμε δυνατά.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ    Ο έλεγχος των «ανοχών» που πρέπει να έχουν οι βαλβίδες για να λειτουργεί σωστά ο κινητήρας και να αποδίδει το μάξιμουμ των δυνατοτήτων του.
Technology Tips
Τα λεγόμενα διαστημικά σκουπίδια έχουν αναδειχθεί σε τεράστιο πρόβλημα για την επιστημονική κοινότητα. Ο όγκος των σκουπιδιών αυτών αυξάνεται συνεχώς και μπορεί να γίνει επικίνδυνος για άλλους δορυφόρους και άλλες αποστολές στο διάστημα, καθώς πρόκειται για μικρά κομμάτια που κινούνται με τεράστια ταχύτητα. Οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια πασχίζουν να βρουν μια αποτελεσματική λύση για

Σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο hype γύρω από το επερχόμενο OnePlus 2, η ομάδα της OnePlus οργάνωσε ένα AMA (ask me anything) στο Reddit, όπου δέχτηκε πληθώρα ερωτήσεων για την ναυαρχίδα. Αρχικά μαθαίνουμε ότι θα είναι μικρότερο από το OnePlus One, αλλά με μεγαλύτερη μπαταρία. Στην παρακάτω φωτογραφία εμφανίζεται το OnePlus One, αλλά

Batman vs Superman. Τι κι αν η ταινία αναμένεται σε έναν χρόνο από σήμερα; Τι κι αν ακόμα δε γνωρίζουμε καλά καλά την πλοκή κι έχουμε δει απλά έναν απογοητευμένο Batman σε μια αρκετά αμφιλεγόμενη φωτογραφία; Η διαρροή είναι διαρροή και τίποτα δεν τη σταματά. Έτσι λοιπόν, διέρρευσε το trailer, που ίσως να μην είναι

Ενώ η Google έκανε διαθέσιμο το Android M Developer Preview 2 με νέα χαρακτηριστικά, η Apple από την πλευρά της έδωσε το public beta του iOS 9 σε όλους τους χρήστες iOS συσκευών που θέλουν να το δοκιμάσουν. Πρόκειται για μια πιο προσεγμένη έκδοση από αυτές που είχαν πάρει οι developers τον προηγούμενο μήνα. Όσοι

H HP ανακοίνωσε επίσημα τα νέα Envy x360, Pavilion x360 και νέα σειρά Pavilion laptops. Με όλα τα νέα laptops η HP θέλει να απευθυνθεί σε όσους ψάχνουν οικονομικές λύσεις, σε premium κατασκευή και αρκετά καλά χαρακτηριστικά. Το HP Pavilion x360 έχει τιμή στα 409 δολάρια και το βασικό μοντέλο έρχεται με οθόνη 11 ιντσών.