?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Что означает данный дорожный знак?
c029
Запрещение входа пешеходам.
Пешеходный переход.
Улица обязательного перехода пешеходов.
c029
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Какие средства Вы можете использовать в целях безопасности вашего ребёнка, в зависимости от его роста, веса и возраста?
kok
Сертифицированного типа детские сидения для автомобиля.
Сетку между передними сидениями.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный знак?
c069
Обязательное движение в один ряд.
Частое скопление транспортных средств.
Въезд более трёх транспортных средств запрещён.
c069
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c101
Стоянка запрещена.
Остановка и стоянка запрещена.
Зона стоянки ограниченного времени.
c101
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c132
Гостиница или мотель.
Ресторан.
Кафе или место для продажи прохладительных напитков.
c132
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
На что указывает данный знак?
c162
На длину дороги.
На измерение расстояния дорог в километрах.
На максимально разрешаемую скорость.
c162
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c193
Запрещена стоянка по чётным месяцам со стороны знака.
Стоянка на обеих сторон дороги запрещена.
Запрещена стоянка транспортных средств с чётным номерным знаком со стороны знака.
c193
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
При встрече данной таблички, Вы едете:
c224
С очень низкой скоростью, которая не должна превысить 50 км/ч.
С очень низкой скоростью, которая не должна превысить 20 км/ч.
c224
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
В каком месте проезжей части дороги вы должны остановиться, чтобы проверить?
d034
На уровне поперечной сплошной белой линии.
На уровне линии-стоп.
d034
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какое транспортное средство имеет преимущественное право на движение?
d064
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 2.
Никакое из них, водители должны определить очередность по договорённости.
d064
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Вы приближаетесь к перекрестку и желаете повернуть налево (на нём). Что вы должны сделать прежде всего?
kok
Нажать на тормоза.
Проверить с помощью зеркал.
Включить левый указатель поворотов.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
С какой максимальной скоростью разрешено движение легковых автомобилей на скоростных трассах, если она не установлена специальными знаками?
kok
110 км/ч.
100 км/ч.
90 км/ч.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Когда вы останавливаетесь при красном свете светофора, какое правильное место должно занимать ваше транспортное средство?
kok
В любом месте до перекрестка.
До светофора и передняя часть транспортного средства не должна совсем покрывать линию остановки до пешеходного перехода.
На уровне светофора.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Ваше время реакции 1 секунда. По эмпирическому правилу, какое расстояние проедет за это время (время реакции) Ваше транспортное средство, если двигаетесь со скоростью 100 км/ч?
kok
100 м.
50 м.
30 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Если вы намерены остановиться здесь на несколько минут, имеете ли вы право это сделать?
h01
ДА.
НЕТ.
h01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
В каком месте разрешается стоянка транспортных средств на дороге с односторонним движением, если нет знака запрещающего стоянки?
kok
Только на правом краю дороги.
Только на левом краю дороги.
Как на левом, так и на правом краю дороги.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
В данном случае:
th20
Вы не должны совершить обгон.
Вы можете совершить обгон.
Разумнее всего не совершить обгон.
th20
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
На светофоре фотографии включены основной зелённый сигнал и желтый мигающий сигнал в виде стрелки. Каким образом вы продолжите движение, если намерены двигаться прямо?
ia15
Двигаться с особой осторожностью, уступая дорогу пешеходам и транспортным средствам, ещё движущимся на перекрёстке от предыдущего сигнала светофора.
Остановится на перекрёстке, потому что установлен знак СТОП.
ia15
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Что понимается под термином «оборонительное вождение»:
kok
Принимать меры предосторожности на случай возможных ошибок со стороны других.
Останавливаться на каждом перекрестке.
Настаивать всегда на своей правоте.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Каким образом водитель предупреждает других участников движения, когда при движении устанавливает, что у транспортного средства авария и он обязан остановить его?
kok
Он должен сразу включить огни аварийной остановки.
Он должен сразу включить габаритные огни.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
На автомагистрали во время дождя:
kok
Вы включаете задние фары тумана.
Вы снижаете скорость с момента, когда дождь вас вынудить включить стеклоочистители.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Стекла Вашего автомобиля покрыты льдом. Что Вы должны делать перед тем, как тронуться с места?
kok
Очистить все стёкла от льда.
Удалить лёд с лобового стекла.
При движении в городе, достаточно удалить лёд только с части стекла перед сидением водителя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Почему при начале дождя, Вы должны увеличить дистанцию безопасности?
kok
Возможно, из-за грязи на дороге, формирование на проезжей части опасного скользкого слоя, который увеличивает тормозной путь.
Уменьшается тормозной путь.
Увеличивается видимость.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
По какой причине нельзя одновременно выключать сцепление и тушить двигатель, когда вы водите в длинном спуске транспортное средство, имеющее подсобную (вспомогательную) систему в рулевом управлении и в системе тормозов?
kok
Руль станет необычно тяжелым (возможно запрется), уменьшится эффективность системы тормозов и потеряется воздействие торможения двигателя.
Аккумулятор будет перегружен.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Выравнивание и балансировка колес, это работы, которые сам водитель может осуществить?
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Какова цель термостата?
kok
Соблюдает температуру двигателя выше определенного уровня.
Когда он включен, обеспечивает быструю циркуляцию воды.
Прекращает циркуляцию воды, когда она перегревается.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Вы обязаны быть постоянно внимательны к другим участникам дорожного движения и взаимно их уважать. Что это означает?
kok
Вы должны всегда ожидать от других участников дорожного движения правильное поведение на дорогах.
Безопасность на дороге требует вашу личную заинтересованность к другим участникам дорожного движения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Кому разрешено представить управлять своим транспортным средством?
kok
Владельцу водительского удостоверения, дающее ему право управлять транспортным средством той же категории.
Лицу свыше 18 лет, умеющему водить транспортное средство или проходящему подготовку водителя.
Никому.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
В условиях интенсивного движения, расход горючего при передвижении по городу больше или меньше, по сравнению с другими периодами суток?
kok
Больше, потому что Вы должны чаше разгонять и тормозить автомобиль.
Меньше, потому что Вы обязаны долгое время ехать на низкой скорости.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Для снижения шума транспортных средств необходимо:
kok
Убрать глушитель для улучшения отдачи двигателя
Не нажимать на газ когда т.с. остановлено
Модифицировать глушитель так, чтобы улучшалась отдача двигателя
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΡΑΤΑΡΙΣΜΑ    Είναι διακοπές λειτουργίας του κινητήρα όταν παρουσιάζει ανωμαλίες τροφοδοσίας ή ανάφλεξης.
Aντανακλαστικό στoιχείo   Aντικείμενo πoυ χρησιμoπoιείται για να δείχνει την παρoυσία oχήματoς με αντανάκλαση φωτός πoυ δεν πρoέρχεται από αυτό τo όχημα.
ΜΟΛΥΝΣΗ    Δεν είναι μηχανική ή γενικά αυτοκινητική έννοια. Είναι, όμως, το πολύ σοβαρό και επιβλαβές αποτέλεσμα της λειτουργίας του κινητήρα, που είναι ανάγκη να εξαλειφθεί ή, τουλάχιστον, να περιορισθεί. Είναι ένα από τα προβλήματα του περιβάλλοντος.
Technology Tips
Εκτός από τις σωστές selfie φωτογραφίες, ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα και στα selfie video με την σωστή ποιότητα ήχου και εικόνας. Αυτό γίνεται με το νέο selfie stick, μια από τις πιο αμφιλεγόμενες και αστείες εφευρέσεις της εποχής μας, το οποίο έχει θέση για το κινητό στην μια πλευρά και στην

Εδώ και 4 χρόνια η παράδοση της Samsung είναι να ανακοινώνει τα Samsung Galaxy Note στην έκθεση IFA που πραγματοποιείται στο Βερολίνο. Πέρσι έκανε το ίδιο με το Samsung Galaxy Note 4, αλλά μάλλον δεν θα κάνει το ίδιο φέτος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαρρέουν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το

Η Sony ανακοίνωσε ότι το καλοκαίρι θα κυκλοφορήσει τις νέες Ultra HD 4K τηλεοράσεις οι οι οποίες στο πιο λεπτό τους σημείο θα έχουν πάχος μόλις 0.2 ίντσες, πιο λεπτές και από το iPhone 6. Υπάρχουν δυο μοντέλα, η X900C στις 55 και 65 ίντσες, και η X910C στις 75 ίντσες. Οι Sony X900C και

Τον περασμένο μήνα η Sony είχε δηλώσει ενήμερη για τα προβλήματα υπερθέρμανσης του Sony Xperia Z3+/Xperia Z4v τα οποία από πολλούς θεωρείται ότι προκύπτουν από τον Snapdragon 810. H Qualcomm από την πλευρά της δεν έχει αναλάβει την ευθύνη και έχει τονίσει ότι τα προβλήματα αυτά έρχονται από κάποιους που έχουν σκοπιμότητες από τις φήμες.

Μέσα στην εβδομάδα η Apple ανακοίνωσε το νέο 12ιντσο MacBook χωρίς full-sized USB θύρες, κάτι το οποίο φυσικά σχολιάστηκε αρκετά. Όπως κάθε νέο προϊόν που κυκλοφορεί η Apple, έτσι και το MacBook δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο από τους ανταγωνιστές, που στην προκειμένη είναι οι κατασκευαστές PC. Πρώτη είναι η Lenovo η οποία αποκαλεί