?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Что означает данный дорожный знак?
c029
Запрещение входа пешеходам.
Пешеходный переход.
Улица обязательного перехода пешеходов.
c029
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Какие средства Вы можете использовать в целях безопасности вашего ребёнка, в зависимости от его роста, веса и возраста?
kok
Сертифицированного типа детские сидения для автомобиля.
Сетку между передними сидениями.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный знак?
c069
Обязательное движение в один ряд.
Частое скопление транспортных средств.
Въезд более трёх транспортных средств запрещён.
c069
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c101
Стоянка запрещена.
Остановка и стоянка запрещена.
Зона стоянки ограниченного времени.
c101
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c132
Кафе или место для продажи прохладительных напитков.
Гостиница или мотель.
Ресторан.
c132
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
На что указывает данный знак?
c162
На длину дороги.
На измерение расстояния дорог в километрах.
На максимально разрешаемую скорость.
c162
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c193
Запрещена стоянка транспортных средств с чётным номерным знаком со стороны знака.
Стоянка на обеих сторон дороги запрещена.
Запрещена стоянка по чётным месяцам со стороны знака.
c193
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
При встрече данной таблички, Вы едете:
c224
С очень низкой скоростью, которая не должна превысить 20 км/ч.
С очень низкой скоростью, которая не должна превысить 50 км/ч.
c224
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
В каком месте проезжей части дороги вы должны остановиться, чтобы проверить?
d034
На уровне линии-стоп.
На уровне поперечной сплошной белой линии.
d034
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какое транспортное средство имеет преимущественное право на движение?
d064
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 2.
Никакое из них, водители должны определить очередность по договорённости.
d064
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Вы приближаетесь к перекрестку и желаете повернуть налево (на нём). Что вы должны сделать прежде всего?
kok
Проверить с помощью зеркал.
Нажать на тормоза.
Включить левый указатель поворотов.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
С какой максимальной скоростью разрешено движение легковых автомобилей на скоростных трассах, если она не установлена специальными знаками?
kok
100 км/ч.
110 км/ч.
90 км/ч.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Когда вы останавливаетесь при красном свете светофора, какое правильное место должно занимать ваше транспортное средство?
kok
На уровне светофора.
До светофора и передняя часть транспортного средства не должна совсем покрывать линию остановки до пешеходного перехода.
В любом месте до перекрестка.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Ваше время реакции 1 секунда. По эмпирическому правилу, какое расстояние проедет за это время (время реакции) Ваше транспортное средство, если двигаетесь со скоростью 100 км/ч?
kok
30 м.
50 м.
100 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Если вы намерены остановиться здесь на несколько минут, имеете ли вы право это сделать?
h01
ДА.
НЕТ.
h01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
В каком месте разрешается стоянка транспортных средств на дороге с односторонним движением, если нет знака запрещающего стоянки?
kok
Как на левом, так и на правом краю дороги.
Только на левом краю дороги.
Только на правом краю дороги.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
В данном случае:
th20
Вы можете совершить обгон.
Разумнее всего не совершить обгон.
Вы не должны совершить обгон.
th20
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
На светофоре фотографии включены основной зелённый сигнал и желтый мигающий сигнал в виде стрелки. Каким образом вы продолжите движение, если намерены двигаться прямо?
ia15
Остановится на перекрёстке, потому что установлен знак СТОП.
Двигаться с особой осторожностью, уступая дорогу пешеходам и транспортным средствам, ещё движущимся на перекрёстке от предыдущего сигнала светофора.
ia15
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Что понимается под термином «оборонительное вождение»:
kok
Настаивать всегда на своей правоте.
Останавливаться на каждом перекрестке.
Принимать меры предосторожности на случай возможных ошибок со стороны других.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Каким образом водитель предупреждает других участников движения, когда при движении устанавливает, что у транспортного средства авария и он обязан остановить его?
kok
Он должен сразу включить габаритные огни.
Он должен сразу включить огни аварийной остановки.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
На автомагистрали во время дождя:
kok
Вы снижаете скорость с момента, когда дождь вас вынудить включить стеклоочистители.
Вы включаете задние фары тумана.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Стекла Вашего автомобиля покрыты льдом. Что Вы должны делать перед тем, как тронуться с места?
kok
При движении в городе, достаточно удалить лёд только с части стекла перед сидением водителя.
Очистить все стёкла от льда.
Удалить лёд с лобового стекла.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Почему при начале дождя, Вы должны увеличить дистанцию безопасности?
kok
Увеличивается видимость.
Уменьшается тормозной путь.
Возможно, из-за грязи на дороге, формирование на проезжей части опасного скользкого слоя, который увеличивает тормозной путь.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
По какой причине нельзя одновременно выключать сцепление и тушить двигатель, когда вы водите в длинном спуске транспортное средство, имеющее подсобную (вспомогательную) систему в рулевом управлении и в системе тормозов?
kok
Руль станет необычно тяжелым (возможно запрется), уменьшится эффективность системы тормозов и потеряется воздействие торможения двигателя.
Аккумулятор будет перегружен.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Выравнивание и балансировка колес, это работы, которые сам водитель может осуществить?
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Какова цель термостата?
kok
Когда он включен, обеспечивает быструю циркуляцию воды.
Соблюдает температуру двигателя выше определенного уровня.
Прекращает циркуляцию воды, когда она перегревается.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Вы обязаны быть постоянно внимательны к другим участникам дорожного движения и взаимно их уважать. Что это означает?
kok
Вы должны всегда ожидать от других участников дорожного движения правильное поведение на дорогах.
Безопасность на дороге требует вашу личную заинтересованность к другим участникам дорожного движения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Кому разрешено представить управлять своим транспортным средством?
kok
Владельцу водительского удостоверения, дающее ему право управлять транспортным средством той же категории.
Лицу свыше 18 лет, умеющему водить транспортное средство или проходящему подготовку водителя.
Никому.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
В условиях интенсивного движения, расход горючего при передвижении по городу больше или меньше, по сравнению с другими периодами суток?
kok
Меньше, потому что Вы обязаны долгое время ехать на низкой скорости.
Больше, потому что Вы должны чаше разгонять и тормозить автомобиль.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Для снижения шума транспортных средств необходимо:
kok
Убрать глушитель для улучшения отдачи двигателя
Не нажимать на газ когда т.с. остановлено
Модифицировать глушитель так, чтобы улучшалась отдача двигателя
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΔΙΑΔΟΚΙΔΑ    Ράβδος, συνήθως στρογγυλή, που ένωνε τις δοκούς του πλαισίου.
ΑΝΣ    Το Άνω Νεκρό Σημείο. Η θέση του εμβόλου (επάνω) με τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τον στροφαλοφόρο άξονα.
ΠΑΡΜΠΡΙΖ (ανεμοθώρακας)    Είναι η τζαμένια επιφάνεια που βρίσκεται στο εμπρόσθιο και το οπίσθιο μέρος του αυτοκινήτου. Η ελληνική απόδοση είναι ανεμοθώρακας.
Technology Tips
Η IBM μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των καινοτομιών σε σύγκριση με άλλα mainstream ονόματα, όμως συνεχίζει να επενδύει στην έρευνα. Σήμερα έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση για νέα επαναστατικά chip τα οποία είναι κατασκευασμένα με την διαδικασία των 7nm και είναι λειτουργικά. Το συγκεκριμένο επίτευγμα είναι αποτέλεσμα μιας επένδυσης

Το Motorola Moto G (2015) θα είναι το τρίτης γενιάς Motorola που κυκλοφορεί η εταιρεία στην συγκεκριμένη value for money και πολύ πετυχημένη σειρά. Σήμερα διέρρευσαν 3D renders τα οποία δείχνουν πως μπορεί να μοιάζει το νέο Moto G. Βλέπουμε ότι σε γενικές γραμμές διατηρεί την εμφάνιση του προκατόχου του. Ωστόσο στην πίσω πλευρά βλέπουμε

H Universal ετοιμάζει μια νέα ταινία για τον συνιδρυτή της Apple Steve Jobs, η οποία ονομάζεται Steve Jobs. Βεβαίως δεν είναι η πρώτη ταινία που βλέπουμε για τον Jobs, αλλά είναι η πρώτη που βασίζεται στην επίσημη βιογραφία του. Τον Μάιο είδαμε ένα μικρό teaser από το trailer της ταινίας και σήμερα κυκλοφόρησε ολόκληρο. Υπό

Η νέα υπηρεσία streaming μουσικής, Apple Music έγινε διαθέσιμη για iOS συσκευές πριν από λίγες μέρες μόλις, και η Apple έχει βάλει στόχο να πάρει συνδρομητές από ήδη πετυχημένες υπηρεσίες όπως το Spotify. Οι τρεις μήνες δωρεάν δοκιμής που που αποφάσισε να δώσει, φαίνεται πως έχουν θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με μια αρχική έρευνα που έγινε

Ανακοινώθηκαν οι τιμές των νέων MacBook στην Ελλάδα και τα νέα μοντέλα αναμένονται σύντομα στην αγορά σε τρια διαφορετικά χρώματα, Gold, Silver και Space Grey. Τα νέα MacBook έρχονται με οθόνη 12 ιντσών Retina με ανάλυση 2304×1440 pixels, διπύρηνο επεξεργαστή, θύρα USB Type-C, trackpad με Force Touch και βάρος 900 γρ. Οι τιμές των νέων