?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Вы двигаетесь с включённой 4-ой передачей, но двигатель затрудняется и появляется опасность заглушения. Тогда вы:
kok
Переключаетесь на 5-ую передачу.
Переключаетесь на 3-ию передачу.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Вы находитесь, по ошибке, на полосе поворота и понимаете это с опозданием:
c031
Перестраиваетесь на другую полосу.
Остаетесь на той же полосе, даже если вы ошиблись.
c031
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c070
Велосипедная дорога.
Движение на велосипедах запрещено.
Движение всех механических средств запрещено.
c070
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c102
Выезд из Катары.
Направление в Катару.
Горная дорога открыта или закрыта в зависимости от указаний в рамках 1, 2, 3 дорожного знака.
c102
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c133
Наименьшая скорость 60 км\ч.
Минимально разрешенная скорость на каждую полосу движения.
Максимально разрешенная скорость на каждую полосу движения.
c133
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c163
Стоянка жилых прицепов запрещена.
Передвижная авторемонтная мастерская.
Место стоянки прицепа-дачи.
c163
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Как Вы должны действовать при встрече данного знака?
c194
Двигаться налево к перекрёстку перед знаком.
Уступить дорогу транспортным средствам, движущимся справа.
c194
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Разрешено ли Вам поставить на стоянку автомобиль в районе, где установлена данная табличка?
c225
Да, если Вы житель данного района.
Нет, кроме случая, если есть специальный знак, разрешающий стоянку.
Да, если нет дорожного знака, запрещающего стоянки.
c225
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
При каком условии вы можете заехать на площадь дорожного покрытия, расчерченную желтыми линиями?
d035
При условии, что вы обязаны продолжить движение прямо.
При условии, что если вы заедете, вы не будете вынуждены оставаться на перекрестке из-за интенсивного потока движения.
d035
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какому транспортному средству разрешается выполнить поворот?
d065
Транспортному средству № 1.
Транспортному средству № 2.
Никакому.
d065
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
На одном перекрестке или узле дорог в каких направлениях и по какой очередности вы должны проверить для того, чтобы не попасть в дорожно-транспортное происшествие?
kok
Только слева (так как могут вам не предоставить приоритет).
Только справа (так как у вас есть приоритет).
Сзади (так чтобы не испугать движущего за вами водителя), потом слева (так как автомобили движущиеся слева – первые с которыми опасно столкнуться) и в конце справа (чтобы предоставить приоритет).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Вы двигаетесь на дороге, где развивается большая скорость. Каким способом Вы предупреждаете транспортные средства, следующие за вами в случае резкого замедления движения?
kok
Включением аварийных огней.
Подачей звукового сигнала.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
В каком случае транспортные средства могут двигаться по линиям, разделяющим полосы движения проезжей части дороги?
kok
Когда линии пунктирные.
Когда разрешается движение по параллельным рядам.
Ни в коем случае.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Вы приближаетесь со скоростью около 40 км/ч к перекрёстку со светофором. Примерно 40 м. до стоп-линии светофор переключается с зелённого на желтый свет. Как Вы должны поступить?
kok
Продолжить движение.
Остановиться.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Нет знака запрещающего стоянки. Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку таким образом?
h02
ДА.
НЕТ.
h02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
В каком случае разрешается поставить на стоянке Ваше транспортное средство на тротуаре?
kok
Только если это разрешается специальным знаком.
Если участок, на котором Вы намерены поставить на стоянке машину, находится перед вашим домом или магазином.
Если ширина тротуара более 3,5 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
При необходимости, поднимающийся автомобиль должен остановиться и отступить, чтобы уступить дорогу спускающемуся автомобилю.
th21
НЕТ.
ДА.
th21
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
На что Вы должны обратить внимание на данном участке дороги?
ia16
На опасность, из-за перехода пешеходов.
На опасность, из-за частого передвижения детей.
ia16
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Почему не разрешается водителям немотивированно ездить очень медленно?
kok
Это создавало бы помехи потоку движения .
Увеличивалась бы опасность столкновения сзади.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Каковы последствия от перевозки вещей на верхнем багажнике?
kok
Способ правления автомобиля улучшается вследствие поднятия центра тяжести.
Увеличивается устойчивость автомобиля к боковому ветру.
Уменьшается устойчивость автомобиля на поворотах.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
На автомагистралях и скоростных трассах запрещено движение:
kok
Мопедов, наездников, гужевых повозок, и транспортным средствам, которые не могут развить скорость больше 50 км\ч.
Водителям-новичкам.
Грузовым транспортным средствам.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Что Вы должны проверить до начала поездки на легковом автомобиле с прицепом-дачей?
kok
Если видимость, через зеркало заднего вида, достаточна.
Если прицеп-дача располагает всем необходимым оборудованием.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Вы очень резко ускорили вашу автомашину и она начинает скользить. Ваше первое действие:
kok
Резко тормозить.
Слегка тормозить.
Опустить педаль газа.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Обледенелые дороги, часто бывают более скользкими:
kok
При наступлении снегопада.
В начале весны.
При наступлении снеготаяния.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Ваше транспортное средство буксирует прицеп, не имеющий систему тормозов, вдоль длинного и крутого подъема. Что вы должны делать?
kok
Часто разгружать систему тормозов, включая часто передачи.
Принять к сведению, что прицеп, при торможении, будет толкать ваше транспортное средство.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Рисунок шин протектора служит:
kok
Для удаления воды с дорожного покрытия.
Для украшения транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Как вы должны поступить если зажжется указатель давления масел двигателя, в то время, когда он работает:
kok
Проверить количество масел в двигателе и дополнить, если это понадобиться.
Поменять масло двигателя.
Заменить ремень кулачкового вала.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Вы едете с включенным дальним светом фар и вдруг неожиданно перед вами появляются дикие животные в глубине освещенного поля:
kok
Вы продолжаете ехать с включенным дальним светом фар.
Вы подаете звуковой сигнал и тормозите.
Вы включаете сразу же ближний свет фар.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
При вождении Вы должны носить очки или контактные линзы, чтобы удовлетворить минимальный предел видимости, установленный законом. Вы должны носить их:
kok
В случае ограниченной видимости.
Только ночью.
Всегда.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Каковы последствия существенного уменьшения рекомендуемого давления в шинах?
kok
Более безопасное вождение.
Расход топлива и выброс вредных веществ увеличиваются.
Обременение окружающей среды уменьшается.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ    Σύστημα για την θέρμανση του θαλάμου επιβατών, που λαμβάνει θερμότητα από το σύστημα ψύξης.
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    Σωλήνας από ελαφρό κράμα, που παίρνει το αεριώδες μίγμα από το καρμπιρατέρ και το διανέμει στους κυλίνδρους.
ΟΦΣΕΤ    Το διάστημα ανάμεσα στο σημείο τομής της νοητής προέκτασης του άξονα του «βασιλικού» πείρου με το επίπεδο του δρόμου και στη διαμήκη γραμμή του ίχνους του κέντρου του πέλματος του ελαστικού.
Technology Tips
Εκτός από τις σωστές selfie φωτογραφίες, ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα και στα selfie video με την σωστή ποιότητα ήχου και εικόνας. Αυτό γίνεται με το νέο selfie stick, μια από τις πιο αμφιλεγόμενες και αστείες εφευρέσεις της εποχής μας, το οποίο έχει θέση για το κινητό στην μια πλευρά και στην

Tο Samsung Galaxy A8 ετοιμάζεται να ανακοινωθεί και διαρρέουν διαρκώς νέα στοιχεία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και την εμφγάνισή του. Πρόκειται για ένα tabletόφωνο με οθόνη 5.7 ιντσών Super AMOLED Full HD, οκταπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 615, 2GB μνήμη RAM, κάμερα 16 Megapixel, μπαταρία 3050 mAh και λειτουργικό σύστημα Android 5.1 Lollipop. Παρακάτω ακολουθούν renders

Μετά το The Force Awakens του J.J. Abrams, μαθαίνουμε ότι η δεύτερη ταινία από την νέα τριλογία του Star Wars Episode VIII, θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Μαΐου του 2017, δηλαδή 40 χρόνια και μια μέρα μετά το πρώτο film A New Hop, που έκανε πρεμιέρα το 1977. Ο CEO της Disney, Bob

Κατά τη διάρκεια του Google I/O 2015 η εταιρεία έκανε τα αποκαλυπτήρια του Android M, και έδωσε το πρώτο Developer Preview. Σήμερα έκανε διαθέσιμο το Developer Preview 2 το οποίο περιλαμβάνει διάφορες αλλαγές και βασισμένες στο feedback των developers. Το preview μπορεί να εγκατασταθεί σε Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 και Nexus Player. Το

Αφού το είχε επιβεβαιώσει τον προηγούμενο μήνα, η Google ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το νέο Chromebook Pixel το οποίο εξωτερικά είναι σχεδόν ίδιο από το μοντέλο του 2013. Ωστόσο, έχει αλλαγές στο εσωτερικό, είναι πιο γρήγορο, με καλύτερη μπαταρία και πιο οικονομικό. Έρχεται με δυο επιλογές, 2.2 GHz Intel Core i5 επεξεργαστή ή 2.4 GHz Core