?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
При движении на прямолинейных участках дороги, если представить рулевое колесо в виде циферблата круглых часов, руки следует держать в положении:
kok
«От пятнадцати минут десятого до десяти минут одиннадцатого.»
«Девять.»
«Пять минут двенадцатого.»
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c033
Запрещается превышение скорости больше 30 км\ч.
Конец зоны обязательного наименьшего ограничения скорости 30 км\ч.
Выезд из зоны действия предельной скорости 30 км\ч.
c033
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c071
Запрещается приближение к впереди движущемуся транспортному средству на расстоянии менее 2 м.
Запрещается движение транспортных средств, габаритная ширина которых больше 2 м.
Ширина проезжей части 2 м.
c071
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c103
Автозаправочная станция.
Сельский медпункт.
Аэропорт.
c103
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Как вы поступаете при виде данного дорожного знака?
c134
Вы подстраиваете скорость вашего транспортного средства из-за опасного сужения дороги с левой стороны.
Вы стараетесь обеспечить приоритет всем транспортным средствам, движущимся по правой полосе движения.
Вы подстраиваете скорость вашего транспортного средства из-за опасного сужения дороги с правой стороны.
c134
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c164
Предупредительный указатель направления к определённой закрытой стоянке.
Направление движения транспортных средств для стоянки на площади.
Направление движения транспортных средств к месту разрешаемой стоянки.
c164
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Как Вы должны действовать при встрече данного знака?
c195
Ускоряете, чтобы проехать прежде пешеходов.
Осторожно подъезжаете к пешеходному переходу и уступаете дорогу пешеходам, движущимся по нему.
Останавливаете машину на переходе.
c195
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак?
c226
Движение регулируется добровольным регулировщиком.
Движение регулируется регулировщиком Полиции.
c226
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Желтая разметка обязывает транспортные средства ждать до совершения поворота:
d001
Неправильно.
Правильно.
d001
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Вы двигаетесь по левой полосе движения по дороге, изображенной на фотографии и вы намерены повернуть направо на следующий перекресток, указанный стрелкой. Как вы должны поступить?
d036
Вы увеличите скорость вашего транспортного средства, обгоняя впереди идущее транспортное средство. Потом вы предупредите его водителя о вашем намерении и повернете направо.
Вы предупредите движущихся за вами водителей о вашем намерении повернуть, проследите за движением в правой полосе, и постепенно будете перестраиваться на правую полосу движения.
d036
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Какое из транспортных средств имеет приоритет и почему?
d066
Транспортное средство 1, так как он двигается по главной дороге.
Транспортное средство 2, так как он двигается с правой стороны автомобиля 1.
Транспортное средство 2, так как он соблюдает свое направление.
d066
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
В каких из нижеперечисленных случаях движущийся справа не имеет приоритета?
kok
Когда по дороге, на которую он намерен заехать движутся мотоциклы или мопеды.
Когда по дороге, на которую он намерен заехать или пересечь движутся поезд или трамвай.
Когда по дороге, на которую он намерен заехать движутся городские автобусы.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Под словами: «водитель должен иметь контроль над скоростью своего транспортного средства», подразумевается?
kok
Что он регулирует скорость своего транспортного средства в зависимости от существующей обстановки.
Что он двигается на малой скорости.
Что он может увеличивать или уменьшать скорость его транспортного средства по желанию.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
На каких дорогах населенных пунктов разрешается движение транспортных средств на параллельных рядах?
kok
На дорогах с интенсивным потоком движения.
Только на дорогах с односторонним движением.
На дорогах двустороннего движения с двумя, по крайней мере, полосами движения в каждом направлении и на дорогах с односторонним движением с двумя, по крайней мере, полосами движения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
На что должен обратить внимание водитель легкового автомобиля, когда буксирует полностью нагруженный прицеп, не имеющего собственных тормозов?
kok
Остановочный путь уменьшается.
Тормозной путь увеличивается.
Способность ускорения увеличивается.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Когда вы оставляете свой автомобиль вдоль тротуара насколько вам нужно, чтобы загрузить и разгрузить чемоданы:
h03
Это стоянка.
Это остановка.
h03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
В каких из нижеприведённых мест запрещается поставить на стоянку транспортное средство?
kok
На расстоянии более 12 м от остановки автобуса.
На изгибах дорог.
На расстоянии более 20 м от светофора.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
На каком расстоянии, по крайней мере, можно проехать мимо одного пешехода?
kok
1,5 м.
1 м.
0,5 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Вы двигаетесь по средней полосе дороги. На что Вы должны обратить особое внимание и как Вы должны поступить в данном случае?
ia17
Вы должны обратить внимание на пешеходов и продолжить движение, не убавляя скорость.
Вы должны обратить внимание на легковой автомобиль, которой перестраивается в среднюю полосу, а при необходимости, убавить скорость.
ia17
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Мопед, который двигается с небольшой скоростью, вдруг оказывается перед вами на дороге с плотным потоком движения:
kok
Производите звуковой сигнал.
Разрешаете ему проехать.
Не даете ему опередить вас.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Почему резкое ускорение при начале движения автомобиля с места опасно?
kok
Ведущие колеса могут блокироваться.
Ведущие колеса могут вращаться на месте и занести автомобиль на скользкой дороге.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
В каких случаях, выезжая из очереди остановленных автомобилей, разрешается прекратить поток движения?
kok
Когда дорога по которой вы двигаетесь имеет две полосы движения в каждом направлении или это дорога с односторонним движением.
Когда вы должным образом предупредили, водителей следующих за вами автомобилей.
Ни в коем случае.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Автомагистраль:
kok
Не имеет перекрестков и движение транспортных средств по ней безопаснее, чем по другой дорожной сети.
Это дорога, два направления движения которой разделены сплошной двойной линией.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Даже в светлое время суток, Вы должны двигаться с включенным ближним светом фар:
kok
При недостаточной видимости из-за дождя, тумана или снегопада.
При недостаточной видимости из-за загрязнения лобового стекла.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
После долгой засухи вероятнее всего, что дорога более скользка:
kok
Когда дождь начинается.
После двухчасового дождя.
Когда дождь прекратился.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Одна лампа работает на неограниченное время:
kok
Неправильно.
Правильно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Что должны иметь шины одной и той же оси?
kok
Один и тот же рисунок протектора и одну и ту же степень изнашиваемости.
Разную степень изнашиваемости, но один и тот же рисунок протектора.
Разный рисунок протектора, но одну и ту же степень изнашиваемости.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Вы участник дорожно-транспортного происшествия, с причинением только материального ущерба. Вы должны осведомлять лицо, понесённое ущерб в течение:
kok
48 часов.
24 часов.
7 дней.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Где вы должны положить, по возможности, свои чемоданы, чтобы сэкономить горючего?
kok
В прицепе.
В багажнике.
На верхнем багажнике.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
При пользовании кондиционером в автомобиле:
kok
Потребление горючего уменьшается
Потребление горючего увеличивается
Кондиционер не влияет на потребление горючего
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΛΑΔΙ    Το υγρό που εξάγεται από τη διύλιση του πετρελαίου και με ειδική επεξεργασία χρησιμοποιείται για τη λίπανση του κινητήρα.
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ    (λάδι) Είναι ένα παράγωγο του πετρελαίου, που ενισχύεται με ειδικά πρόσθετα (ακόμη και με φυτικό λάδι). Τοποθετείται μέσα στον κινητήρα και σχηματίζει ένα στρώμα ανάμεσα στα διάφορα μέρη του θαλάμου καύσης με σκοπό να μειώνει τις τριβές τους και έτσι να εξασφαλίζει την μακροβιότητα του κινητήρα.
ΜΕΤΑΔΟΣΗ    Λέγεται έτσι το σύστημα που μεταδίδει την κίνηση στους κινητήριους τροχούς.
Technology Tips
Τα λεγόμενα διαστημικά σκουπίδια έχουν αναδειχθεί σε τεράστιο πρόβλημα για την επιστημονική κοινότητα. Ο όγκος των σκουπιδιών αυτών αυξάνεται συνεχώς και μπορεί να γίνει επικίνδυνος για άλλους δορυφόρους και άλλες αποστολές στο διάστημα, καθώς πρόκειται για μικρά κομμάτια που κινούνται με τεράστια ταχύτητα. Οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια πασχίζουν να βρουν μια αποτελεσματική λύση για

Όπως είδαμε σε χθεσινό άρθρο, η Microsoft ανακοίνωσε την απομείωση περιουσιακών στοιχείων ύψους 7,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που σχετίζονται με την εξαγορά της Nokia και ότι θα περικόψει 7.800 θέσεις εργασίας. Αυτό που θέλει να κάνει η Microsoft είναι να αλλάξει την στρατηγική της στα smartphones. O CEO Satya Nadella, επεσήμανε εχθές ότι το portfolio της

Batman vs Superman. Τι κι αν η ταινία αναμένεται σε έναν χρόνο από σήμερα; Τι κι αν ακόμα δε γνωρίζουμε καλά καλά την πλοκή κι έχουμε δει απλά έναν απογοητευμένο Batman σε μια αρκετά αμφιλεγόμενη φωτογραφία; Η διαρροή είναι διαρροή και τίποτα δεν τη σταματά. Έτσι λοιπόν, διέρρευσε το trailer, που ίσως να μην είναι

Το τελευταίο διάστημα η μπροστά κάμερα στα smartphones βελτιώνεται όλο και περισσότερο με τους κατασκευαστές να ανεβάζουν συνεχώς την ανάλυση, να προσθέτουν μπροστινό flash και ήδη κυκλοφορούν όλο και περισσότερα selfie phones. Η Microsoft μέσα από τα Windows 10 Mobile θέλει να δώσει μεγαλύτερο βάρος στην μπροστά κάμερα. Στην έκδοση 5.38.2004 του Windows 10 Mobile

Μέσα στην εβδομάδα η Apple ανακοίνωσε το νέο 12ιντσο MacBook χωρίς full-sized USB θύρες, κάτι το οποίο φυσικά σχολιάστηκε αρκετά. Όπως κάθε νέο προϊόν που κυκλοφορεί η Apple, έτσι και το MacBook δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο από τους ανταγωνιστές, που στην προκειμένη είναι οι κατασκευαστές PC. Πρώτη είναι η Lenovo η οποία αποκαλεί