?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
При движении на прямолинейных участках дороги, если представить рулевое колесо в виде циферблата круглых часов, руки следует держать в положении:
kok
«Пять минут двенадцатого.»
«Девять.»
«От пятнадцати минут десятого до десяти минут одиннадцатого.»
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c033
Выезд из зоны действия предельной скорости 30 км\ч.
Конец зоны обязательного наименьшего ограничения скорости 30 км\ч.
Запрещается превышение скорости больше 30 км\ч.
c033
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c071
Ширина проезжей части 2 м.
Запрещается движение транспортных средств, габаритная ширина которых больше 2 м.
Запрещается приближение к впереди движущемуся транспортному средству на расстоянии менее 2 м.
c071
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c103
Автозаправочная станция.
Сельский медпункт.
Аэропорт.
c103
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Как вы поступаете при виде данного дорожного знака?
c134
Вы стараетесь обеспечить приоритет всем транспортным средствам, движущимся по правой полосе движения.
Вы подстраиваете скорость вашего транспортного средства из-за опасного сужения дороги с правой стороны.
Вы подстраиваете скорость вашего транспортного средства из-за опасного сужения дороги с левой стороны.
c134
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c164
Предупредительный указатель направления к определённой закрытой стоянке.
Направление движения транспортных средств для стоянки на площади.
Направление движения транспортных средств к месту разрешаемой стоянки.
c164
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Как Вы должны действовать при встрече данного знака?
c195
Ускоряете, чтобы проехать прежде пешеходов.
Осторожно подъезжаете к пешеходному переходу и уступаете дорогу пешеходам, движущимся по нему.
Останавливаете машину на переходе.
c195
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак?
c226
Движение регулируется добровольным регулировщиком.
Движение регулируется регулировщиком Полиции.
c226
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Желтая разметка обязывает транспортные средства ждать до совершения поворота:
d001
Неправильно.
Правильно.
d001
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Вы двигаетесь по левой полосе движения по дороге, изображенной на фотографии и вы намерены повернуть направо на следующий перекресток, указанный стрелкой. Как вы должны поступить?
d036
Вы предупредите движущихся за вами водителей о вашем намерении повернуть, проследите за движением в правой полосе, и постепенно будете перестраиваться на правую полосу движения.
Вы увеличите скорость вашего транспортного средства, обгоняя впереди идущее транспортное средство. Потом вы предупредите его водителя о вашем намерении и повернете направо.
d036
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Какое из транспортных средств имеет приоритет и почему?
d066
Транспортное средство 2, так как он соблюдает свое направление.
Транспортное средство 2, так как он двигается с правой стороны автомобиля 1.
Транспортное средство 1, так как он двигается по главной дороге.
d066
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
В каких из нижеперечисленных случаях движущийся справа не имеет приоритета?
kok
Когда по дороге, на которую он намерен заехать движутся мотоциклы или мопеды.
Когда по дороге, на которую он намерен заехать или пересечь движутся поезд или трамвай.
Когда по дороге, на которую он намерен заехать движутся городские автобусы.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Под словами: «водитель должен иметь контроль над скоростью своего транспортного средства», подразумевается?
kok
Что он двигается на малой скорости.
Что он может увеличивать или уменьшать скорость его транспортного средства по желанию.
Что он регулирует скорость своего транспортного средства в зависимости от существующей обстановки.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
На каких дорогах населенных пунктов разрешается движение транспортных средств на параллельных рядах?
kok
Только на дорогах с односторонним движением.
На дорогах с интенсивным потоком движения.
На дорогах двустороннего движения с двумя, по крайней мере, полосами движения в каждом направлении и на дорогах с односторонним движением с двумя, по крайней мере, полосами движения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
На что должен обратить внимание водитель легкового автомобиля, когда буксирует полностью нагруженный прицеп, не имеющего собственных тормозов?
kok
Остановочный путь уменьшается.
Тормозной путь увеличивается.
Способность ускорения увеличивается.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Когда вы оставляете свой автомобиль вдоль тротуара насколько вам нужно, чтобы загрузить и разгрузить чемоданы:
h03
Это остановка.
Это стоянка.
h03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
В каких из нижеприведённых мест запрещается поставить на стоянку транспортное средство?
kok
На изгибах дорог.
На расстоянии более 20 м от светофора.
На расстоянии более 12 м от остановки автобуса.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
На каком расстоянии, по крайней мере, можно проехать мимо одного пешехода?
kok
1,5 м.
1 м.
0,5 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Вы двигаетесь по средней полосе дороги. На что Вы должны обратить особое внимание и как Вы должны поступить в данном случае?
ia17
Вы должны обратить внимание на пешеходов и продолжить движение, не убавляя скорость.
Вы должны обратить внимание на легковой автомобиль, которой перестраивается в среднюю полосу, а при необходимости, убавить скорость.
ia17
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Мопед, который двигается с небольшой скоростью, вдруг оказывается перед вами на дороге с плотным потоком движения:
kok
Не даете ему опередить вас.
Разрешаете ему проехать.
Производите звуковой сигнал.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Почему резкое ускорение при начале движения автомобиля с места опасно?
kok
Ведущие колеса могут блокироваться.
Ведущие колеса могут вращаться на месте и занести автомобиль на скользкой дороге.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
В каких случаях, выезжая из очереди остановленных автомобилей, разрешается прекратить поток движения?
kok
Когда вы должным образом предупредили, водителей следующих за вами автомобилей.
Когда дорога по которой вы двигаетесь имеет две полосы движения в каждом направлении или это дорога с односторонним движением.
Ни в коем случае.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Автомагистраль:
kok
Не имеет перекрестков и движение транспортных средств по ней безопаснее, чем по другой дорожной сети.
Это дорога, два направления движения которой разделены сплошной двойной линией.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Даже в светлое время суток, Вы должны двигаться с включенным ближним светом фар:
kok
При недостаточной видимости из-за дождя, тумана или снегопада.
При недостаточной видимости из-за загрязнения лобового стекла.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
После долгой засухи вероятнее всего, что дорога более скользка:
kok
После двухчасового дождя.
Когда дождь начинается.
Когда дождь прекратился.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Одна лампа работает на неограниченное время:
kok
Правильно.
Неправильно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Что должны иметь шины одной и той же оси?
kok
Разную степень изнашиваемости, но один и тот же рисунок протектора.
Разный рисунок протектора, но одну и ту же степень изнашиваемости.
Один и тот же рисунок протектора и одну и ту же степень изнашиваемости.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Вы участник дорожно-транспортного происшествия, с причинением только материального ущерба. Вы должны осведомлять лицо, понесённое ущерб в течение:
kok
24 часов.
48 часов.
7 дней.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Где вы должны положить, по возможности, свои чемоданы, чтобы сэкономить горючего?
kok
На верхнем багажнике.
В багажнике.
В прицепе.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
При пользовании кондиционером в автомобиле:
kok
Кондиционер не влияет на потребление горючего
Потребление горючего уменьшается
Потребление горючего увеличивается
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Όχημα αρθρωτό   O συνδυασμός oχημάτων πoυ περιλαμβάνει ένα ρυμoυλκό όχημα και ένα ημιρυμoυλκoύμενο (επικαθήμενο) συνδεδεμένο με αυτό.
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ    Είναι το ηλεκτρονικό εξάρτημα που υπάρχει σε πολλά όργανα του αυτοκινήτου. Υπάρχει αισθητήρας ΑΒ5, προανάφλεξης κ.ά.
Tρoχιόδρoμoς   Όχημα πoυ κινείται επί σιδηρoτρoχιών κατά μήκoς των oδών με ηλεκτρoκινητήρα πoυ τρoφoδoτείται από ηλεκτρoφόρo γραμμή και πρooρίζεται για τη μεταφoρά πρoσώπων ή και πραγμάτων.
Technology Tips
Μέσα από ταινίες επιστημονικής φαντασίας σκηνοθέτες και σεναριογράφοι βάζουν τις πιο τρελές τους ιδέες οι οποίες όμως ξεκινούν με τον καιρό να υλοποιούνται. Μια από αυτές είναι τα ολογράμματα, το άγγιγμα και η αλληλεπίδρασή μας με αυτά, κάτι που Ιάπωνες επιστήμονες κατάφεραν να κάνουν πραγματικότητα. Οι ερευνητές από το Digital Nature Group της Ιαπωνίας δημιούργησαν

Η ZTE ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το ZTE Nubia My Prague, η παρουσίαση του οποίου έγινε στην Τσεχία. Η ZTE έδωσε την συγκεκριμένη ονομασία διότι η πόλη της Πράγας συμβολίζει την τέχνη και την κουλτούρα, και η εταιρεία τονίζει ότι τραβά πολύ καλής ποιότητας φωτογραφίες και videos. Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, το ZTE Nubia

Η Sony Pictures είχε τα δικαιώματα να μεταφέρει την επίσημη βιογραφία του Steve Jobs γραμμένη από τον Walter Isaacson, με σκηνοθέτη τον David Fincher και από ηθοποιούς είχαν ακουστεί μεγάλα ονόματα όπως Christian Bale και Leonardo DiCaprio, ενώ το σενάριο είχε την υπογραφή του Aaron Sorkin. Τελικά η Sony έκανε πίσω και το project πέρασε

Αν και έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που είδαμε το LG G2, το οποίο στη συνέχεια διαδέχτηκαν τα LG G3 και LG G4, οι νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αναβαθμιστεί απευθείας σε Android 5.1.1 αφήνοντας το 5.1. Οι αναφορές έρχονται από υπάλληλο της LG στην Κορέα που εργάζεται στο τμήμα software. Αναφέρεται ότι το

Ανακοινώθηκε επίσημα το νέο MacBook Air 2015 με οθόνη 12 ιντσών Retina ανάλυσης 2304×1440 pixels, εξαιρετικά λεπτά bezel που κάνουν το full-size πληκτρολόγιο να «ξεχειλίζει», πάχος 13.1 χλστ., βάρος 900 γρ., ταχύτερους επεξεργαστές Intel Core M, αποθηκευτικό χώρο SSD και μπαταρία που υπόσχεται 9 ώρες web-browsing ή 10 ώρες αναπαραγωγής βίντεο. Το νέο MacBook Air