?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Ожидая включения зелёного сигнала светофора:
kok
Рычаг переключения передач находится на нейтральном положении и нажимаете на педаль сцепления.
Рычаг переключения передач находится на нейтральном положении и нажимаете на педаль тормоза.
Вы уже включили первую передачу и нажимаете на педаль сцепления.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Щётки стеклоочистителей заменяются:
kok
Если они изношены и, по меньшей мере, один раз в году, желательно до наступления зимы.
Желательно летом.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Когда Вы видите данный знак, Вы находитесь на главной дороге:
c034
НЕТ.
ДА.
c034
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Данная табличка предупреждает:
c073
Выезд с автомагистрали, через 400 м. после таблички.
Два выезда с автомагистрали, через 400 м. после таблички.
Ни одного выезда с автомагистрали.
c073
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Какова максимальная скорость вне населённого пункта, установленная данным знаком?
c104
120 км/ч.
90 км/ч.
50 км/ч.
c104
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Как Вы продолжаете движение при встрече данного знака?
c135
Увеличиваете скорость, чтобы удалиться от опасного района, из-за возможного падения камней.
Двигаетесь на левую часть дороги во избежание падения камней.
Продолжаете движение, с увеличенным вниманием, из-за возможного падения камней на проезжую часть.
c135
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c165
Опасное возвышение проезжей части.
Опасность из-за препятствия впереди вас.
Скользкая дорога.
c165
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак?
c196
Плавание.
Плавание запрещено.
Кемпинг.
c196
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
При встрече данной таблички Вы должны иметь в виду, что:
c227
Находитесь близко к школе и в любое время дня Вы можете встретить школьного регулировщика.
Находитесь близко к школе и при приходе и отходе школьников движение может быть регулировано школьным регулировщиком.
c227
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Вы водите красный автомобиль (кабриолет). Синий автомобиль приближается на большой скорости:
d002
Вы готовы остановиться, потому что всегда возможно нарушение вашего приоритета.
Направляетесь к перекрестку после того, как подадите звуковой сигнал, так как вы имеете приоритет.
d002
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Легковой автомобиль на фотографии намерен повернуть направо на улицу по которой вы двигаетесь. Как вы должны поступить и почему?
d037
Вы уменьшаете скорость вашего автомобиля и предоставляете приоритет этому автомобилю, так как он едет справа.
Вы продолжаете движение, не снижая скорости, и обгоняете легковой автомобиль слева, так как скорость вашего автомобиля больше.
d037
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Какое транспортное средство имеет преимущественное право на движение?
d067
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
Никакое. Водители должны договорится между собой.
d067
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Вы ждете чтоб повернуть направо на перпендикулярную с приоритетом дорогу и вы видите автомобиль, приближающийся со скоростью с левой стороны, включая правый указатель поворотов. Что вы должны сделать?
kok
Заворачиваете быстро во избежание всяких проблем.
Подождать достаточное время, пока не убедитесь, что транспортное средство поворачивает направо.
Начать поворот.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Подъезжаете к перекрёстку, где проезжая часть обозначена стрелками и линиями, разрешающими движение только прямо, но Вы желаете осуществить поворот направо. Как Вы должны поступить?
kok
Осуществить поворот направо.
Двигаться прямо.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Вы двигаетесь по дороге местного значения в темное время суток с ближним светом фар. На каком расстоянии, самое позднее, вы должны были бы остановиться?
kok
На расстоянии длины пучка ближнего света фар.
На расстоянии, в два раза больше, длины пучка ближнего света фар.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Остановка на этом месте:
h04
Опасна.
Не рекомендуется.
Приемлема, если она кратковременна.
h04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Что вы обязаны делать, паркуя свой автомобиль на улице без тротуаров?
kok
Не парковать перед входами в дома или магазины.
Ставить автомобиль как можно ближе к зданиям.
Оставлять свободное пространство, ширины в 1 м, для движения пешеходов.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Автомобиль, который двигается за вами намерен обогнать вас в то время, когда на проезжей части обозначены стрелки сужения на полосе вашего движения. Как вы поступите?
kok
Вы слегка ускоряете для того, чтобы препятствовать этому опасному маневру.
Вы двигаетесь со стабильной скоростью и по необходимости замедляете.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
При движении по дороге Вы видите добровольца школьного регулировщика (дружинника), стоящего таким образом. Как Вы поступите?
ia18
Вы останавливаете до линии пешеходного перехода и ждёте до того как школьники пройдут и школьный регулировщик даст сигнал проехать.
Вы подаёте звуковой сигнал, чтобы он ушёл в сторону и Вы проехали дальше.
ia18
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Что вы должны иметь в виду, когда вы приближаетесь со своим автомобилем к детям?
kok
Что дети ведут себя согласно правилам дорожного движения.
Что дети ведут себя неразумно.
Что дети быстро и правильно реагируют в случае опасности.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Когда разрешается дать задний ход вашему автомобилю?
kok
Когда невозможно движение вперед или при совершении маневра для стоянки.
Рядом со столбом освещения.
С центральной дороги, на маленькую.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Как правильно пользоваться полосой замедлительного движения?
kok
Вы тормозите до того, как перестроиться в нее.
Перестроившись в нее, вы едете медленно вдоль всей дороги.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Когда Вы двигаетесь длительное время на автомагистрали, возможно, Вы чувствуете себя утомлённым. В таком случае лучше всего:
kok
Увеличить скорость, чтобы уменьшить продолжительность поездки.
Убедиться в том, что салон машины хорошо проветривается, а при необходимости остановится в месте стоянки и прогуляться.
Включить радиоприемник – может быть это поможет вам сосредоточиться.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Вы чувствуете, что задние колеса заносят автомобиль вправо. Какие меры вы должны предпринять для того чтобы исправить движение автомобиля?
kok
Затормозить и устойчиво держать руль.
Повернуть руль влево.
Повернуть руль вправо.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Ваше транспортное средство буксирует прицеп, не имеющий систему тормозов, вдоль длинного и крутого подъема. Что вы должны делать?
kok
Принять к сведению, что прицеп, при торможении, будет толкать ваше транспортное средство.
Часто разгружать систему тормозов, включая часто передачи.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Скрытие с места дорожно-транспортного происшествия означает:
kok
Не останавливаться, будучи причастным и виновником ДТП.
Если не разыскивать ближайшего телефона, чтобы сообщить о ДТП.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Плохого качества балансировка может вызвать:
kok
Колебание руля и изнашивание шин раньше времени.
Сбивание транспортного средства с его пути.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
При движении транспортного средства, вы замечаете что оно переезжает с прямого движения на одну из сторон. Какова важная причина этого?
kok
Односторонняя загруженность транспортного средства.
Разная степень давления воздуха в шинах передних колес.
Разная степень изнашиваемости шин передних колес.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
В каком случае необходимо регистрировать в Службе выдачи технического паспорта преобразования, сделанные на вашем легковом автомобиле?
kok
В случае установки верхнего багажника.
В случае изменения цвета автомобиля.
В случае установки радиоприёмника.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Почему должна быть исправлена выхлопная труба?
kok
Потому что ее части падают по дороге.
Потому что вызывает повышенный шум, причиняющий беспокойство окружающим.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΡΑΟΥΛΟ    Εξάρτημα του ντιστριμπιτέρ από μονωτική ύλη. Διανέμει με την περιστροφική κίνηση του άξονα του, ρεύμα στα μπουζί.
Φωτιστική διάταξη οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας   Η διάταξη που επιτρέπει να εξασφαλίζεται ο φωτισμός του χώρου που προορίζεται για την οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας και που μπορεί να αποτελείται από διάφορα οπτικά στοιχεία.
ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ    Όργανο ελέγχου μέτρησης των αμπέρ, που βρίσκεται μεταξύ δυναμό - συσσωρευτή.
Technology Tips
H MasterCard ετοιμάζεται να λανσάρει ένα νέο feature το οποίο θα επιτρέπει στους πελάτες της να επιβεβαιώνουν τις online αγορές τους μέσω μιας selfie φωτογραφίας, διότι δεν είναι μόνο οι κατασκευαστές smartphones που υποκύπτουν στην μόδα των selfies. Το «πείραμα» θα ξεκινήσει το φθινόπωρο με 500 χρήστες να δοκιμάζουν το νέο χαρακτηριστικό. Αν όλα πάνε

Η ZTE ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το ZTE Nubia My Prague, η παρουσίαση του οποίου έγινε στην Τσεχία. Η ZTE έδωσε την συγκεκριμένη ονομασία διότι η πόλη της Πράγας συμβολίζει την τέχνη και την κουλτούρα, και η εταιρεία τονίζει ότι τραβά πολύ καλής ποιότητας φωτογραφίες και videos. Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, το ZTE Nubia

Στην CES 2015 η Samsung ανακοίνωσε μια νέα σειρά έξυπνων τηλεοράσεων την οποία ονομάζει «SUHD» και θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2015 από 48 ίντσες μέχρι 88 ίντσες. Θα τρέχουν το Tizen OS της Samsung, όπως και όλες οι έξυπνες τηλεοράσεις της Samsung φέτος, μιας και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να δούμε το πρώτο Tizen phone.

Σε άκρως άβολη θέση βρέθηκε η Google λόγω του ανανεωμένου Google Photos app που λάνσαρε τέλη Μαΐου με πολλά νέα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι το tag που κάνει στις φωτογραφίες και η αυτόματη ταξινόμηση με βάση το τι απεικονίζουν. Για παράδειγμα οι φωτογραφίες από ουρανοξύστες, αναγνωρίζονται και αρχειοθετούνται όλες σε έναν φάκελο με την

Χάρη στην πολύ οικονομική τιμή τους τα Chromebooks της Google τα έχουν πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Η Microsoft όμως φαίνεται ότι είναι έτοιμη να αντεπιτεθεί καθώς οι πληροφορίες τη θέλουν να κυκλοφορεί τις δικές της προτάσεις μέσα στο 2015. Σύμφωνα με το Digitimes, θα κυκλοφορήσει 2 οικονομικά notebooks με Windows 10, το ένα θα