?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Ожидая включения зелёного сигнала светофора:
kok
Вы уже включили первую передачу и нажимаете на педаль сцепления.
Рычаг переключения передач находится на нейтральном положении и нажимаете на педаль тормоза.
Рычаг переключения передач находится на нейтральном положении и нажимаете на педаль сцепления.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Щётки стеклоочистителей заменяются:
kok
Желательно летом.
Если они изношены и, по меньшей мере, один раз в году, желательно до наступления зимы.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Когда Вы видите данный знак, Вы находитесь на главной дороге:
c034
НЕТ.
ДА.
c034
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Данная табличка предупреждает:
c073
Два выезда с автомагистрали, через 400 м. после таблички.
Выезд с автомагистрали, через 400 м. после таблички.
Ни одного выезда с автомагистрали.
c073
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Какова максимальная скорость вне населённого пункта, установленная данным знаком?
c104
90 км/ч.
50 км/ч.
120 км/ч.
c104
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Как Вы продолжаете движение при встрече данного знака?
c135
Продолжаете движение, с увеличенным вниманием, из-за возможного падения камней на проезжую часть.
Двигаетесь на левую часть дороги во избежание падения камней.
Увеличиваете скорость, чтобы удалиться от опасного района, из-за возможного падения камней.
c135
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c165
Скользкая дорога.
Опасное возвышение проезжей части.
Опасность из-за препятствия впереди вас.
c165
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак?
c196
Кемпинг.
Плавание.
Плавание запрещено.
c196
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
При встрече данной таблички Вы должны иметь в виду, что:
c227
Находитесь близко к школе и в любое время дня Вы можете встретить школьного регулировщика.
Находитесь близко к школе и при приходе и отходе школьников движение может быть регулировано школьным регулировщиком.
c227
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Вы водите красный автомобиль (кабриолет). Синий автомобиль приближается на большой скорости:
d002
Вы готовы остановиться, потому что всегда возможно нарушение вашего приоритета.
Направляетесь к перекрестку после того, как подадите звуковой сигнал, так как вы имеете приоритет.
d002
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Легковой автомобиль на фотографии намерен повернуть направо на улицу по которой вы двигаетесь. Как вы должны поступить и почему?
d037
Вы продолжаете движение, не снижая скорости, и обгоняете легковой автомобиль слева, так как скорость вашего автомобиля больше.
Вы уменьшаете скорость вашего автомобиля и предоставляете приоритет этому автомобилю, так как он едет справа.
d037
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Какое транспортное средство имеет преимущественное право на движение?
d067
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 2.
Никакое. Водители должны договорится между собой.
d067
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Вы ждете чтоб повернуть направо на перпендикулярную с приоритетом дорогу и вы видите автомобиль, приближающийся со скоростью с левой стороны, включая правый указатель поворотов. Что вы должны сделать?
kok
Подождать достаточное время, пока не убедитесь, что транспортное средство поворачивает направо.
Начать поворот.
Заворачиваете быстро во избежание всяких проблем.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Подъезжаете к перекрёстку, где проезжая часть обозначена стрелками и линиями, разрешающими движение только прямо, но Вы желаете осуществить поворот направо. Как Вы должны поступить?
kok
Двигаться прямо.
Осуществить поворот направо.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Вы двигаетесь по дороге местного значения в темное время суток с ближним светом фар. На каком расстоянии, самое позднее, вы должны были бы остановиться?
kok
На расстоянии длины пучка ближнего света фар.
На расстоянии, в два раза больше, длины пучка ближнего света фар.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Остановка на этом месте:
h04
Приемлема, если она кратковременна.
Не рекомендуется.
Опасна.
h04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Что вы обязаны делать, паркуя свой автомобиль на улице без тротуаров?
kok
Не парковать перед входами в дома или магазины.
Ставить автомобиль как можно ближе к зданиям.
Оставлять свободное пространство, ширины в 1 м, для движения пешеходов.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Автомобиль, который двигается за вами намерен обогнать вас в то время, когда на проезжей части обозначены стрелки сужения на полосе вашего движения. Как вы поступите?
kok
Вы двигаетесь со стабильной скоростью и по необходимости замедляете.
Вы слегка ускоряете для того, чтобы препятствовать этому опасному маневру.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
При движении по дороге Вы видите добровольца школьного регулировщика (дружинника), стоящего таким образом. Как Вы поступите?
ia18
Вы останавливаете до линии пешеходного перехода и ждёте до того как школьники пройдут и школьный регулировщик даст сигнал проехать.
Вы подаёте звуковой сигнал, чтобы он ушёл в сторону и Вы проехали дальше.
ia18
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Что вы должны иметь в виду, когда вы приближаетесь со своим автомобилем к детям?
kok
Что дети ведут себя согласно правилам дорожного движения.
Что дети ведут себя неразумно.
Что дети быстро и правильно реагируют в случае опасности.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Когда разрешается дать задний ход вашему автомобилю?
kok
С центральной дороги, на маленькую.
Когда невозможно движение вперед или при совершении маневра для стоянки.
Рядом со столбом освещения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Как правильно пользоваться полосой замедлительного движения?
kok
Перестроившись в нее, вы едете медленно вдоль всей дороги.
Вы тормозите до того, как перестроиться в нее.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Когда Вы двигаетесь длительное время на автомагистрали, возможно, Вы чувствуете себя утомлённым. В таком случае лучше всего:
kok
Увеличить скорость, чтобы уменьшить продолжительность поездки.
Убедиться в том, что салон машины хорошо проветривается, а при необходимости остановится в месте стоянки и прогуляться.
Включить радиоприемник – может быть это поможет вам сосредоточиться.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Вы чувствуете, что задние колеса заносят автомобиль вправо. Какие меры вы должны предпринять для того чтобы исправить движение автомобиля?
kok
Затормозить и устойчиво держать руль.
Повернуть руль влево.
Повернуть руль вправо.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Ваше транспортное средство буксирует прицеп, не имеющий систему тормозов, вдоль длинного и крутого подъема. Что вы должны делать?
kok
Принять к сведению, что прицеп, при торможении, будет толкать ваше транспортное средство.
Часто разгружать систему тормозов, включая часто передачи.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Скрытие с места дорожно-транспортного происшествия означает:
kok
Не останавливаться, будучи причастным и виновником ДТП.
Если не разыскивать ближайшего телефона, чтобы сообщить о ДТП.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Плохого качества балансировка может вызвать:
kok
Сбивание транспортного средства с его пути.
Колебание руля и изнашивание шин раньше времени.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
При движении транспортного средства, вы замечаете что оно переезжает с прямого движения на одну из сторон. Какова важная причина этого?
kok
Разная степень давления воздуха в шинах передних колес.
Разная степень изнашиваемости шин передних колес.
Односторонняя загруженность транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
В каком случае необходимо регистрировать в Службе выдачи технического паспорта преобразования, сделанные на вашем легковом автомобиле?
kok
В случае установки верхнего багажника.
В случае изменения цвета автомобиля.
В случае установки радиоприёмника.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Почему должна быть исправлена выхлопная труба?
kok
Потому что ее части падают по дороге.
Потому что вызывает повышенный шум, причиняющий беспокойство окружающим.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Λεωφορειόδρομος   Οδός ή τμήμα οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων.
ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ    Είναι η σχέση ανάμεσα στη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή του όγκου του κυλίνδρου, που δημιουργείται από την παλινδρομική κίνηση του εμβόλου.
ΒΥΘΙΣΗ    Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο το αυτοκίνητο «κάθεται» όταν φρενάρουμε δυνατά.
Technology Tips
Τα λεγόμενα διαστημικά σκουπίδια έχουν αναδειχθεί σε τεράστιο πρόβλημα για την επιστημονική κοινότητα. Ο όγκος των σκουπιδιών αυτών αυξάνεται συνεχώς και μπορεί να γίνει επικίνδυνος για άλλους δορυφόρους και άλλες αποστολές στο διάστημα, καθώς πρόκειται για μικρά κομμάτια που κινούνται με τεράστια ταχύτητα. Οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια πασχίζουν να βρουν μια αποτελεσματική λύση για

Πέρσι η OnePlus ξεκίνησε ως μια startup η οποία ήθελε να γίνει γνωστή μέσα από το προϊόν της. Την ώρα που μεγάλα ονόματα όπως Apple, Samsung, HTC (βλέπε Robert Downey Jr.), ξοδεύουν εκατομμύρια σε διαφημιστικές καμπάνιες, η OnePlus ξεκίνησε με μηδέν budget για διαφήμιση. Έγινε γνωστή από τα εντυπωσιακά specs του OnePlus, την τιμή και

Η Sony ανακοίνωσε ότι το καλοκαίρι θα κυκλοφορήσει τις νέες Ultra HD 4K τηλεοράσεις οι οι οποίες στο πιο λεπτό τους σημείο θα έχουν πάχος μόλις 0.2 ίντσες, πιο λεπτές και από το iPhone 6. Υπάρχουν δυο μοντέλα, η X900C στις 55 και 65 ίντσες, και η X910C στις 75 ίντσες. Οι Sony X900C και

Η τελική έκδοση του iOS 9 λογικά θα δοθεί σε όλες τις συμβατές συσκευές τον Σεπτέμβριο μαζί με την κυκλοφορία των νέων iPhone 6s και iPhone 6s Plus. Ήδη όμως γίνονται γνωστές κάποιες προσθήκες που θα βάλει η Apple στο ανανεωμένο λειτουργικό της σύστημα. Το iOS 9 θα έχει την δυνατότητα να δημιουργεί ξεχωριστούς φακέλους,

Αφού το είχε επιβεβαιώσει τον προηγούμενο μήνα, η Google ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το νέο Chromebook Pixel το οποίο εξωτερικά είναι σχεδόν ίδιο από το μοντέλο του 2013. Ωστόσο, έχει αλλαγές στο εσωτερικό, είναι πιο γρήγορο, με καλύτερη μπαταρία και πιο οικονομικό. Έρχεται με δυο επιλογές, 2.2 GHz Intel Core i5 επεξεργαστή ή 2.4 GHz Core