?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
При нормальной езде, когда не требуется частого переключения передач, левая нога:
kok
Остаётся неподвижной левее педали.
Остаётся неподвижной над педалью.
Остаётся на педали сцепления, не нажимая на неё.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Для того чтобы сесть в Ваше транспортное средство:
kok
Стоите лицом к движению Вашего направления.
Поворачиваетесь спиной к движению Вашего направления.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Как Вы должны поступить при виде данного дорожного знака на другом месте кроме узла дорог?
c001
Проехать с осторожностью без остановки.
Остановиться на уровне этого знака и начать движение, когда Вы сможете это совершить безопасно.
c001
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c036
Обязательный поворот направо.
Примыкание косой дороги справа, движущиеся по которой должны уступить дорогу.
Примыкание косой дороги, движущиеся по которой имеют преимущественное право в движении.
c036
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c075
Поворот направо запрещён.
Два опасных противодействующих или последовательных поворотов, из которых первый - налево.
Два опасных противодействующих или последовательных поворотов, из которых первый - направо.
c075
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Как Вы поступите при встрече данного знака?
c106
Избегаете резкого торможения.
Двигаетесь в левую сторону дороги.
Увеличиваете скорость автомобиля.
c106
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Данный дорожный знак запрещает движение с дистанцией между транспортными средствами меньше 70 м:
c137
Только легковым автомобилям.
Всем транспортным средствам.
Только легковым автомобилям без буксированного транспортного средства.
c137
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак?
c167
Конец главной дороги.
Конец зоны всех запрещений.
Въезд на квадратную площадь.
c167
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
c198
Зона плавания кораблей.
Порт.
Судоверфь.
c198
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
В каких частях дорожной сети можно встретить данный указатель?
c230
Там, где запрещается остановка и стоянка.
На дорогах, по которым двигаются автобусы.
На перекрестках или на улицах, по которым двигаются маршрутные транспортные средства и стоянка автомобилей затрудняет или делает невозможным движение транспортных средств.
c230
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
При повороте на перекрестке, вы покидаете зону опасности:
d004
Когда скорость вашего автомобиля будет равна скорости автомобилей двигающихся по дороге.
Когда ваш поворот будет завершен.
d004
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
В какой последовательности разрешён проезд данного перекрёстка?
d039
2-3-1.
1-2-3.
3-1-2.
d039
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Каким транспортным средствам разрешается повернуть?
d069
Всем трём транспортным средствам.
Транспортным средствам № 2 и № 3.
Транспортным средствам № 1 и № 2.
d069
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Вы едете по дороге двустороннего движения, с двумя полосами движения. Как вы поступите, если кто-то вас обгонит?
kok
Вы едете, насколько это возможно, с правой стороны дороги.
Увеличиваете скорость.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Время реакции разнообразно, в зависимости:
kok
От состояния вашего автомобиля.
От внешних условий (туман и т.д).
От вашего физического состояния (утомление, нетрезвое состояние, стресс, нервозность).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Можете ли вы остановиться сразу с правой стороны знака (перпендикулярно с тротуаром) и почему?
h10
Нет, потому что запрещена стоянка на расстоянии 10 м. от знака.
Да, потому что запрещена стоянка после 10 м. от знака.
h10
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Вы желаете поставить Ваше транспортное средство на стоянку. В каком случае разрешено Вам не затушить двигатель до Вашего возвращения?
kok
Если остановка длится менее 5 минут.
Если хотите зарядить незаряженный аккумулятор.
Ни в каком случае.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Если проезд противоположно движущихся транспортных средств по наклонной дороге затруднен, транспортное средство, которое, по правилу, должно остановиться первым – это то, которое спускается?
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
О чем вас предупреждают эти дорожные знаки?
i05
Вы должны ограничить скорость на 40 км/ч, потому что впереди разветвление с косой дорогой слева.
Впереди два опасных противодействующих или последовательных поворота, первый из них - налево и Вы должны ограничить скорость на 40 км/ч.
i05
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Готовясь к совершению обгона, вы замечаете через боковое зеркало, фару мопеда:
kok
Вы набираете скорость прежде чем мопед догонит вас.
Вы подождете проезд мопеда, а потом совершаете обгон.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Ваш легковой автомобиль скользит при торможении. Как Вы реагируете?
kok
Убираете ногу с педали тормоза и поворачиваете рулевое колесо в противоположное направление, т.е. к направлению скольжения задней части автомобиля.
Сильнее нажимаете на тормоза и совсем не поворачиваете рулевое колесо.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
По неосторожности, Вы проехали мимо желаемого выхода с автомагистрали. Как Вы поступите?
kok
Вы продолжаете движение до следующего выхода.
Вы включаете аварийную сигнализацию и двигаетесь задним ходом по полосе экстренного случая.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как Вы должны поступить при снижении коэффициента сцепления колёс с дорогой?
kok
Убавить скорость и избегать резких движений рулевым колесом.
Ограничить скорость вашего автомобиля на 50 км/ч.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
По какой причине нельзя одновременно выключать сцепление и тушить двигатель, когда вы водите в длинном спуске транспортное средство, имеющее подсобную (вспомогательную) систему в рулевом управлении и в системе тормозов?
kok
Аккумулятор будет перегружен.
Руль станет необычно тяжелым (возможно запрется), уменьшится эффективность системы тормозов и потеряется воздействие торможения двигателя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Как Вы поступаете, если при вождении ночью на свободной дороге, почувствуете признаки усталости (сонливость, озноб, шок и т.д.):
kok
Заботитесь о том чтобы делать частые остановки для отдыха.
Боритесь с усталостью с помощью сигарет.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Каким образом можно предотвратить утомление при длительной поездке?
kok
Выпивая кофе во время управления транспортным средством.
Лучшим проветриванием.
Часто останавливаясь для отдыха.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
В чем заключается трудность в рулевом управлении, когда транспортное средство находится в движении?
kok
В искривлении дисков.
В низком давлении воздуха в шинах.
В отсутствии балансировки передних колес.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Какого типа шины вы должны поставить на ваш автомобиль?
kok
Те, которые рекомендует завод-производитель.
Те, которые вы считаете, что подходят лучше на ваш автомобиль.
Те, которые вам советует автомеханик.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
По какой причине нужно избегать резкий и сильный старт двигателя?
kok
Повышается употребление топлива и загрязнение атмосферы.
Изматываются ремни безопасности.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Экономное вождение достигается:
kok
При пониженном давлении в шинах
При повышенном числе оборотов двигателя
При правильном давлении в шинах
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΡΟΠΗ    Η δύναμη που ενεργεί πάνω σε ένα σώμα και προκαλεί την κίνηση του. Μετριέται με το γινόμενο της μονάδας ισχύος επί την μονάδα μήκους. Μονάδα της είναι το νιουτόμετρο (Nm), που τείνει να αντικαταστήσει ολοκληρωτικά το χιλιογραμμόμετρο (το οποίο είναι περίπου το ένα δέκατο του νιουτόμετρου).
ΛΑΔΙ    Το υγρό που εξάγεται από τη διύλιση του πετρελαίου και με ειδική επεξεργασία χρησιμοποιείται για τη λίπανση του κινητήρα.
ΚΑΠΑΚΙ    Είναι ακριβώς ότι υποδηλώνει η λέξη. Διακρίνουμε το καπάκι του κινητήρα και του διανομέα, κυρίως.
Technology Tips
Όσον αφορά στις οθόνες η Samsung είναι ιδιαίτερα γνωστή για την εξέλιξη που έχει κάνει, ειδικά στην τεχνολογία AMOLED. Σύμφωνα με αναφορές από την Κορέα, η Samsung φαίνεται πως ετοιμάζει μια νέα οθόνη με ανάλυση 11K (2250). Το project θα υλοποιηθεί με την βοήθεια της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας που αναμένεται να επενδύσει 26.5 εκατ.

Εδώ και 4 χρόνια η παράδοση της Samsung είναι να ανακοινώνει τα Samsung Galaxy Note στην έκθεση IFA που πραγματοποιείται στο Βερολίνο. Πέρσι έκανε το ίδιο με το Samsung Galaxy Note 4, αλλά μάλλον δεν θα κάνει το ίδιο φέτος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαρρέουν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το

Κατά τη διάρκεια μιας ταινίας ή μιας τηλεοπτικής σειράς, το να δούμε τους πρωταγωνιστές να χρησιμοποιούν κάποιο γνωστό smartphone ή tablet δεν μας κάνει, πλέον, ιδιαίτερη αίσθηση. Από iPhones (παντού) Xperia κινητά (βλ. James Bond) και Galaxy Note 3 (βλ. selfie περσινών Oscars) μέχρι iPads. Το να δούμε, όμως, σε ένα ολόκληρο επεισόδιο τη συνεχή

Σε άκρως άβολη θέση βρέθηκε η Google λόγω του ανανεωμένου Google Photos app που λάνσαρε τέλη Μαΐου με πολλά νέα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι το tag που κάνει στις φωτογραφίες και η αυτόματη ταξινόμηση με βάση το τι απεικονίζουν. Για παράδειγμα οι φωτογραφίες από ουρανοξύστες, αναγνωρίζονται και αρχειοθετούνται όλες σε έναν φάκελο με την

Χάρη στην πολύ οικονομική τιμή τους τα Chromebooks της Google τα έχουν πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Η Microsoft όμως φαίνεται ότι είναι έτοιμη να αντεπιτεθεί καθώς οι πληροφορίες τη θέλουν να κυκλοφορεί τις δικές της προτάσεις μέσα στο 2015. Σύμφωνα με το Digitimes, θα κυκλοφορήσει 2 οικονομικά notebooks με Windows 10, το ένα θα