?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Каким способом Вы можете, более безопасно перевозить ребёнка на легковом автомобиле?
kok
На переднее сидение.
На руках лица, сидящего на переднем сидении.
На заднем сидении, на детском сидении сертифицированного типа.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Данное сочетание дорожных знаков уведомляет о том, что вы двигаетесь по дороге с приоритетом?
c002
ДА.
НЕТ.
c002
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c037
Тупик.
Приближение к круговому перекрестку.
Закрытая дорога для всех транспортных средств по двум направлениям.
c037
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Как вы поступите при виде данного дорожного знака?
c076
Не обгоняете не в коем случае.
Обгоняете впереди идущие транспортные средства.
Предоставляете приоритет встречному потоку движения.
c076
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Вы двигаетесь по автомагистрали, перед строительной площадкой, и встречаете данный знак. Что вы должны ожидать?
c107
Ослепление из-за встречного потока движения в ночное время суток.
Начало участка дороги (проезжей части) с встречным движением.
Приоритет встречному потоку движения.
c107
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c138
Обязательный проезд только с левой стороны островка или препятствия.
Обязательное движение влево.
Спуск дороги слева.
c138
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Как Вы должны действовать при встрече данного знака?
c169
Двигаться направо к перекрёстку перед знаком.
Уступить дорогу транспортным средствам, движущимся слева.
c169
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак:
c199
Приближение к животноводческой ферме.
Опасность из-за вероятного перегона стада коров.
Опасность из-за перегона домашнего скота.
c199
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
c231
Предупреждает о направлениях на дорогах местного значения.
Предупреждает о направлениях в районах, представляющих большой туристический или археологический интерес.
c231
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Данный знак означает:
d005
На следующий перекресток – приоритет у вас.
На следующий перекресток - уступить дорогу.
d005
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
По какой очередности разрешено изображенным транспортным средствам проехать перекресток?
d040
2-1.
1-2.
Водители должны договориться между собой.
d040
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Какое транспортное средство имеет преимущественное право на движение?
d070
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 2.
Никакое. Водители должны договорится между собой.
d070
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Вы приближаетесь к перекрестку, не имеющему знаков. Видимость ограничена с двух сторон из-за остановленными автомобилями. Как вы поступаете?
kok
Вы заезжаете осторожно на перекресток.
Вы проезжаете перекресток как можно быстрее.
Вы уведомите других участников дорожного движения на перекрестке с помощью звуковых сигналов.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Время реакции разнообразно, в зависимости:
kok
От состояния вашего транспортного средства.
От погодных условий (туман и т.д).
От вашего возраста.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Остановка на данном месте:
h11
Не рекомендуется.
Допустима, если она кратковременна.
Опасна.
h11
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Вы поставили на стоянку ваше транспортное средство на стороне дороги с передней частью на подъёме. Необходимо включить стояночный тормоз и выбрать:
kok
Первую передачу.
Нейтрал.
Передачу заднего хода.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Для того, чтобы обогнать животное или наездника, вы должны соблюдать наименьшее боковое расстояние в размере:
kok
Больше 1,5 м.
0,5 м.
1 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Для того, чтобы поменять направление, даже если нет никакого другого вокруг вас участника дорожного движения, вы обязаны включить указателя поворотов:
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Влажность может отрицательно повлиять на эффективность тормозов. Как Вы должны поступить в таком случае?
kok
Дополнить жидкость тормозов.
Двигаться на малой скорости и слегка и неоднократно нажать на педаль тормоза.
Нажать многократно на педаль тормоза, пока автомобиль стоит на месте.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Что такое полоса разгона?
kok
Это полоса, обеспечивающая безопасный въезд автомобилей на скоростную трассу или автомагистраль.
Это полоса, завершающаяся со знаком стоп.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Имеет ли приоритет транспортное средство, въезжающее на автомагистраль?
kok
Нет, потому что приоритет имеют транспортные средства, движущиеся по автомагистрали.
Да, потому что двигается справа.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Аквапланирование происходит:
kok
Когда Вы обливаете водой дороги, других участников дорожного движения.
Когда транспортное средство скользит на слое воды дороги.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как правильно поставить автомобиль на спуске или подъеме?
kok
Поднимаем рычаг стояночного тормоза и фиксируем заднюю или первую скорость на коробке передач, положив под колесо подпорку.
Поднимаем рычаг стояночного тормоза.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Когда Вы чувствуете себя утомлённым:
ith02
Вы должны как можно скорее, остановится.
Могли бы Вы открытием окна избежать заснуть.
Не останавливаетесь, если Вы недалеко от места вашего назначения.
ith02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
В каком случае ваш страховой полис не покрывает ваши требования?
kok
Если вы являетесь виновником дорожно-транспортного происшествия (ДТП).
Если вы причастны к дорожно-транспортному происшествию (ДТП) в нетрезвом состоянии.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Шины на одной оси должны иметь одно и то же давление:
kok
Да, это обязательно.
Нет, это необязательно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
В вашем транспортном средстве сгорел предохранитель электрической замкнутой цепи (например фары). Что вы должны сделать?
kok
Вы замените предохранитель на новый, большего показания в Амперах.
Вы замените предохранитель на новый, меньшего показания в Амперах.
Вы замените предохранитель на новый, того же самого показания в Амперах.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Водительское удостоверение категории «В» разрешает вам водить:
kok
Грузовой автомобиль вес брутто которого не превышает 3500 кг.
Автомобиль на десять сидящих мест, если вы перевозите только 8 пассажиров.
Мотоцикл.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Что происходит в случае не замены сломанного каталитического нейтрализатора транспортного средства:
kok
Ничего.
Значительно усиливается мощность двигателя.
Транспортное средство выбрасывает загрязняющие атмосферу вещества.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
У Вас автомобиль новой технологии, а едете по наклонной дороге.В каком случае будет израсходовано меньше горючего?
kok
Не нажимать на газ, выбрав при этом соответствующее отношение в коробке скоростей
Держать рычаг скоростей на "мертвом" месте
Выбрать первое отношение в коробке скоростей, нажимая слегка на газ
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΜΟΛΥΝΣΗ    Δεν είναι μηχανική ή γενικά αυτοκινητική έννοια. Είναι, όμως, το πολύ σοβαρό και επιβλαβές αποτέλεσμα της λειτουργίας του κινητήρα, που είναι ανάγκη να εξαλειφθεί ή, τουλάχιστον, να περιορισθεί. Είναι ένα από τα προβλήματα του περιβάλλοντος.
ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ    Είναι μηχανισμός συστήματος διεύθυνσης, «ανταγωνιστικός» της κρεμαργιέρας (που έχει «κυριαρχήσει» στα αυτοκίνητα), ο οποίος αποτελείται από ένα ατέρμονα κοχλία, οδοντωτό μεταλλικό σώμα και έδρανα σχήματος σφαιρών. Κινούνται από τον άξονα του τιμονιού και μεταδίδουν την κίνηση στον μηχανισμό στροφής των κατευθυντήριων τροχών.
ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ    Ο χώρος ανάμεσα στο επάνω μέρος του εμβόλου και το καπάκι του κινητήρα όταν το πρώτο βρίσκεται στο ΑΝΣ. Μέσα στον χώρο αυτόν υπάρχουν οι βαλβίδες, η οπή του μπουζί, οι αυλακώσεις του νερού. Σ' αυτόν γίνεται η καύση του μίγματος. Το τελειότερο σχήμα θαλάμου καύσης είναι το ημισφαιρικό.
Technology Tips
Μέχρι στιγμής έχουμε δει να γίνονται μάχες μεταξύ γιγάντιων ρομπότ είτε σε κινούμενα σχέδια είστε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Το 2016 όμως θα δούμε την επική μάχη μεταξύ δυο πραγματικών ρομπότ. Η αμερικάνικη MegaBots που ειδικεύεται στα τεράστια ρομπότ, ετοιμάζεται να ανταγωνιστεί το αντίστοιχο ρομπότ της ιαπωνικής αντιπάλου Suidobashi Heavy Industry. Η MegaBots ήταν αυτή

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι κάνει αλλαγή στρατηγικής όσον αφορά στο τμήμα των mobile συσκευών, όπου επιβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει σε 7800 απολύσεις και θα κυκλοφορήσει smartphones σε 3 κατηγορίες. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα κυκλοφορήσει πάνω από 6 Lumia τον χρόνο. Σήμερα ο συνήθης ύποπτος των leaks, @evleaks, μέσα από το λογαριασμό του στο

Την νέα υπηρεσία OTE TV go αναμένεται να διαθέσει σύντομα στους συνδρομητές του ο OTE TV προσφέροντας την δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος σε tablet, laptop ή smartphone. Η υπηρεσία διαθέτει τα ελεύθερα κανάλια, τα κινηματογραφικά και αθλητικά του OTE TV, θεματικά κανάλια, ενώ δίνει τη δυνατότητα ενοικίασης ταινιών on demand, αλλά και replay. Η ανάλυση

Τον περασμένο μήνα η Sony είχε δηλώσει ενήμερη για τα προβλήματα υπερθέρμανσης του Sony Xperia Z3+/Xperia Z4v τα οποία από πολλούς θεωρείται ότι προκύπτουν από τον Snapdragon 810. H Qualcomm από την πλευρά της δεν έχει αναλάβει την ευθύνη και έχει τονίσει ότι τα προβλήματα αυτά έρχονται από κάποιους που έχουν σκοπιμότητες από τις φήμες.

Ανακοινώθηκαν οι τιμές των νέων MacBook στην Ελλάδα και τα νέα μοντέλα αναμένονται σύντομα στην αγορά σε τρια διαφορετικά χρώματα, Gold, Silver και Space Grey. Τα νέα MacBook έρχονται με οθόνη 12 ιντσών Retina με ανάλυση 2304×1440 pixels, διπύρηνο επεξεργαστή, θύρα USB Type-C, trackpad με Force Touch και βάρος 900 γρ. Οι τιμές των νέων