?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Каким способом Вы можете, более безопасно перевозить ребёнка на легковом автомобиле?
kok
На руках лица, сидящего на переднем сидении.
На переднее сидение.
На заднем сидении, на детском сидении сертифицированного типа.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Данное сочетание дорожных знаков уведомляет о том, что вы двигаетесь по дороге с приоритетом?
c002
ДА.
НЕТ.
c002
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c037
Закрытая дорога для всех транспортных средств по двум направлениям.
Приближение к круговому перекрестку.
Тупик.
c037
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Как вы поступите при виде данного дорожного знака?
c076
Обгоняете впереди идущие транспортные средства.
Не обгоняете не в коем случае.
Предоставляете приоритет встречному потоку движения.
c076
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Вы двигаетесь по автомагистрали, перед строительной площадкой, и встречаете данный знак. Что вы должны ожидать?
c107
Начало участка дороги (проезжей части) с встречным движением.
Ослепление из-за встречного потока движения в ночное время суток.
Приоритет встречному потоку движения.
c107
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c138
Обязательный проезд только с левой стороны островка или препятствия.
Обязательное движение влево.
Спуск дороги слева.
c138
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Как Вы должны действовать при встрече данного знака?
c169
Двигаться направо к перекрёстку перед знаком.
Уступить дорогу транспортным средствам, движущимся слева.
c169
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак:
c199
Опасность из-за вероятного перегона стада коров.
Опасность из-за перегона домашнего скота.
Приближение к животноводческой ферме.
c199
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
c231
Предупреждает о направлениях на дорогах местного значения.
Предупреждает о направлениях в районах, представляющих большой туристический или археологический интерес.
c231
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Данный знак означает:
d005
На следующий перекресток - уступить дорогу.
На следующий перекресток – приоритет у вас.
d005
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
По какой очередности разрешено изображенным транспортным средствам проехать перекресток?
d040
2-1.
1-2.
Водители должны договориться между собой.
d040
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Какое транспортное средство имеет преимущественное право на движение?
d070
Никакое. Водители должны договорится между собой.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
d070
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Вы приближаетесь к перекрестку, не имеющему знаков. Видимость ограничена с двух сторон из-за остановленными автомобилями. Как вы поступаете?
kok
Вы заезжаете осторожно на перекресток.
Вы проезжаете перекресток как можно быстрее.
Вы уведомите других участников дорожного движения на перекрестке с помощью звуковых сигналов.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Время реакции разнообразно, в зависимости:
kok
От вашего возраста.
От состояния вашего транспортного средства.
От погодных условий (туман и т.д).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Остановка на данном месте:
h11
Не рекомендуется.
Допустима, если она кратковременна.
Опасна.
h11
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Вы поставили на стоянку ваше транспортное средство на стороне дороги с передней частью на подъёме. Необходимо включить стояночный тормоз и выбрать:
kok
Передачу заднего хода.
Нейтрал.
Первую передачу.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Для того, чтобы обогнать животное или наездника, вы должны соблюдать наименьшее боковое расстояние в размере:
kok
Больше 1,5 м.
0,5 м.
1 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Для того, чтобы поменять направление, даже если нет никакого другого вокруг вас участника дорожного движения, вы обязаны включить указателя поворотов:
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Влажность может отрицательно повлиять на эффективность тормозов. Как Вы должны поступить в таком случае?
kok
Нажать многократно на педаль тормоза, пока автомобиль стоит на месте.
Двигаться на малой скорости и слегка и неоднократно нажать на педаль тормоза.
Дополнить жидкость тормозов.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Что такое полоса разгона?
kok
Это полоса, завершающаяся со знаком стоп.
Это полоса, обеспечивающая безопасный въезд автомобилей на скоростную трассу или автомагистраль.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Имеет ли приоритет транспортное средство, въезжающее на автомагистраль?
kok
Нет, потому что приоритет имеют транспортные средства, движущиеся по автомагистрали.
Да, потому что двигается справа.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Аквапланирование происходит:
kok
Когда Вы обливаете водой дороги, других участников дорожного движения.
Когда транспортное средство скользит на слое воды дороги.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как правильно поставить автомобиль на спуске или подъеме?
kok
Поднимаем рычаг стояночного тормоза и фиксируем заднюю или первую скорость на коробке передач, положив под колесо подпорку.
Поднимаем рычаг стояночного тормоза.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Когда Вы чувствуете себя утомлённым:
ith02
Вы должны как можно скорее, остановится.
Могли бы Вы открытием окна избежать заснуть.
Не останавливаетесь, если Вы недалеко от места вашего назначения.
ith02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
В каком случае ваш страховой полис не покрывает ваши требования?
kok
Если вы причастны к дорожно-транспортному происшествию (ДТП) в нетрезвом состоянии.
Если вы являетесь виновником дорожно-транспортного происшествия (ДТП).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Шины на одной оси должны иметь одно и то же давление:
kok
Да, это обязательно.
Нет, это необязательно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
В вашем транспортном средстве сгорел предохранитель электрической замкнутой цепи (например фары). Что вы должны сделать?
kok
Вы замените предохранитель на новый, большего показания в Амперах.
Вы замените предохранитель на новый, меньшего показания в Амперах.
Вы замените предохранитель на новый, того же самого показания в Амперах.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Водительское удостоверение категории «В» разрешает вам водить:
kok
Автомобиль на десять сидящих мест, если вы перевозите только 8 пассажиров.
Грузовой автомобиль вес брутто которого не превышает 3500 кг.
Мотоцикл.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Что происходит в случае не замены сломанного каталитического нейтрализатора транспортного средства:
kok
Значительно усиливается мощность двигателя.
Ничего.
Транспортное средство выбрасывает загрязняющие атмосферу вещества.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
У Вас автомобиль новой технологии, а едете по наклонной дороге.В каком случае будет израсходовано меньше горючего?
kok
Выбрать первое отношение в коробке скоростей, нажимая слегка на газ
Держать рычаг скоростей на "мертвом" месте
Не нажимать на газ, выбрав при этом соответствующее отношение в коробке скоростей
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ     Η ισχύς μιας μηχανής σε ίππους (1Hp=746Watt).
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ    Συσκευή που λειτουργεί μηχανικά ή αυτόματα, βρίσκεται ανάμεσα στον κινητήρα και τον άξονα μετάδοσης κίνησης και με αυτήν εκτελείται η επιλογή της σχέσης μετάδοσης κίνησης. Τα μηχανικά κιβώτια έχουν τέσσερις ή πέντε σχέσεις (ταχύτητες) - ορισμένα και έξι -για την κίνηση εμπρός και μία για κίνηση προς τα πίσω.
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ    Ο μηχανισμός που επιλέγει τις σχέσεις μετάδοσης ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας (αργή κίνηση, ανηφορικός δρόμος, ανοιχτός κλπ.). Υπάρχουν στην αυτοκινητοβιομηχανία διάφορες μορφές και εκδόσεις αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων.
Technology Tips
Μέσα από ταινίες επιστημονικής φαντασίας σκηνοθέτες και σεναριογράφοι βάζουν τις πιο τρελές τους ιδέες οι οποίες όμως ξεκινούν με τον καιρό να υλοποιούνται. Μια από αυτές είναι τα ολογράμματα, το άγγιγμα και η αλληλεπίδρασή μας με αυτά, κάτι που Ιάπωνες επιστήμονες κατάφεραν να κάνουν πραγματικότητα. Οι ερευνητές από το Digital Nature Group της Ιαπωνίας δημιούργησαν

Στα φετινά Samsung Galaxy S6 και S6 Edge η εταιρεία αποφάσισε να μην συνεργαστεί με την Qualcomm, αλλά έβαλε δικό της Exynos επεξεργαστή. Σε αυτό θεωρήθηκε ότι έπαιξε ρόλο η υπερθέρμανση της ναυαρχίδας Snapdragon 810, αλλά ίσως και να ήταν μια πολύ καλή αφορμή για την Samsung να δοκιμάσει και τις δικές της δυνάμεις. Αν

Η Sony Pictures είχε τα δικαιώματα να μεταφέρει την επίσημη βιογραφία του Steve Jobs γραμμένη από τον Walter Isaacson, με σκηνοθέτη τον David Fincher και από ηθοποιούς είχαν ακουστεί μεγάλα ονόματα όπως Christian Bale και Leonardo DiCaprio, ενώ το σενάριο είχε την υπογραφή του Aaron Sorkin. Τελικά η Sony έκανε πίσω και το project πέρασε

Εδώ και καιρό γνωρίζουμε ότι τα Windows 10 θα κυκλοφορήσουν στις 29 Ιουλίου όπως είχε ανακοινώσει η Microsoft, αλλά από ότι φαίνεται κάποιοι θα χρειαστούν να περιμένουν λίγο παραπάνω. Η Microsoft ανακοίνωσε σήμερα ότι το update θα έρθει στους χρήστες κατά κύματα, ώστε να έχει την δυνατότητα να ελέγξει αν όλα πηγαίνουν καλά. Η πρόθεσή

Χάρη στην πολύ οικονομική τιμή τους τα Chromebooks της Google τα έχουν πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Η Microsoft όμως φαίνεται ότι είναι έτοιμη να αντεπιτεθεί καθώς οι πληροφορίες τη θέλουν να κυκλοφορεί τις δικές της προτάσεις μέσα στο 2015. Σύμφωνα με το Digitimes, θα κυκλοφορήσει 2 οικονομικά notebooks με Windows 10, το ένα θα