?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
На каком расстоянии должен дальний свет фар достаточно освещать дорогу при хорошей погоде в темное время суток ?
kok
40 метров.
100 метров.
300 метров.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Ожидая включения зелёного сигнала светофора:
kok
Рычаг переключения передач находится на нейтральном положении и нажимаете на педаль тормоза.
Вы уже включили первую передачу и нажимаете на педаль сцепления.
Рычаг переключения передач находится на нейтральном положении и нажимаете на педаль сцепления.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Мертвый угол – это зона:
b02
Невидимая с места водителя с помощью зеркал.
Видимая с помощью зеркал.
Невидимая косым взглядом через плечи.
b02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
На этой фотографии сколько полос движения существует?
c005
1.
2.
1 и 2.
c005
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c042
Конец туристической зоны.
Конец жилой зоны.
Конец зоны археологической достопримечательности.
c042
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c078
Въезд грузовым автомобилям запрещён.
Запрещается движение механических транспортных средств с прицепами, кроме полуприцепа или одноосного прицепа.
Въезд буксированных транспортных средств запрещён.
c078
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c109
Въезд механических транспортных средств и гужевых повозок запрещен.
Стоянка механических транспортных средств и гужевых повозок запрещена.
Въезд легковых автомобилей, гужевых повозок и мотоциклов запрещен.
c109
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Вы желаете поехать в г. Гераклион. Как Вы поступите при встрече данного знака?
c140
Вы продолжаете двигаться прямо.
Вы поворачиваете налево.
Вы поворачиваете направо.
c140
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
На что указывает данный дорожный знак?
c171
На нумеровку дорог местного значения.
На разрешаемую скорость.
На измерение дорог в километрах.
c171
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает данный дорожный знак?
c201
Больница (во избежание или для уменьшения любого ненужного шума).
Сельский медпункт.
Станция скорой помощи.
c201
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Что означает данный дорожный знак?
c233
Предупреждает о направлении на автомагистрали.
Предупреждает о направлении на скоростной трассе.
Предупреждает о направлении на дороге местного значения.
c233
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Когда Вы встречаете этот знак:
d007
Вы должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся справа и слева.
Вы должны остановиться у разделительной линии.
d007
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
На светофоре мигающий жёлтый свет. Как должен поступить водитель автомобиля?
d042
Обязательно остановить транспортное средство.
Ждать до включения зелённого света.
Уменьшить скорость и продолжить движение с особым вниманием, уступая дорогу автомобилям и пешеходам.
d042
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Какое транспортное средство обязано уступить дорогу и почему?
d072
Транспортное средство № 1, потому что будет осуществлять поворот налево.
Транспортное средство № 2, потому что транспортное средство № 1 приближается справа.
Транспортное средство № 1, потому что транспортное средство № 2 движется по дороге с островком безопасности.
d072
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Как Вы должны поступить, если Вы намерены перпендикулярно проехать через главную дорогу?
kok
Если обстановка разрешает, тогда быстро проехать главную дорогу.
Не создавать существенного помеха тем, кто имеет преимущество.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Это транспортное средство находится на стоянке:
h13
На запрещенном месте.
На разрешенном месте.
h13
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
На паркометре есть стояночное время от прежнего припаркованного автомобиля. Как Вы должны поступить, если Вы будете ставить машину на стоянку в данном месте?
kok
Не разрешено пользоваться остаточным стояночным временем.
Вы можете пользоваться остаточным стояночным временем, без нового регулирования счётчика пракометра.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
От какого транспортного средства вы оставите наибольшее расстояние при совершении обгона?
kok
От легкового автомобиля.
От грузовика.
От велосипеда.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Почему на данном участке дороги вы должны ехать с особенным вниманием?
i04
Потому что видимость ограничена поворотом и проезжая часть мокрая.
Потому что за правым поворотом может следовать опасный поворот налево.
i04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Вы уступаете транспортным средствам экстренной помощи:
kok
Только когда они используют специальные звуковые или световые предупредительные сигналы.
Всегда.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Вы, особо загрязнили дорожное покрытие вашим автомобилем. Какие меры вы должны принять?
kok
На опасном месте поставить знак аварийной остановки и удалить грязь. Если это невозможно, то надо вызвать Полицию.
Достаточно уведомить дорожную службу.
Ничего не делать.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Чтобы выехать с автомагистрали или из скоростной трассы:
kok
Вы должны перестроиться на полосу замедления, а затем уменьшить скорость.
Замедляете, как только увидите полосу замедления.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Сцепление колёс c мокрой дорогой уменьшается по сравнению с сухой дорогой на:
kok
75%.
50%.
25%.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Вождение по горам является менее утомительным?
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Когда Вы чувствуете себя утомлённым:
ith02
Могли бы Вы открытием окна избежать заснуть.
Вы должны как можно скорее, остановится.
Не останавливаетесь, если Вы недалеко от места вашего назначения.
ith02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
В какое время суток водитель должен начать дальнюю поездку?
kok
В утреннее время, после нормального сна и отдыха.
Сразу после работы, чтобы выиграть время следующего утра.
В любое время и в каком бы состоянии ни находился.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
В ночное время, Вы заботитесь об обозначении места дорожно-транспортного происшествия:
kok
Направляя ближний свет фар к стороне движения.
Освещая сбоку место дорожно-транспортного происшествия, включая и аварийную световую сигнализацию Вашего транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Как Вы должны поступить в случае перегрева двигателя из-за отсутствия охлаждающей жидкости?
kok
Осторожно снять пробку расширительного бачка системы охлаждения и добавить охлаждающую жидкость при включённом двигателе.
Продолжить движение до ближайшей автомастерской.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Особенно в зимнее время, какой жидкостью Вы должны заполнить систему охлаждения, для того чтобы избежать образования трещины у двигателя?
kok
Дистиллированной водой.
Антифризами.
Водой из-под крана.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Боковой ветер может повлиять на устойчивость транспортного средства. Такое, может случиться вероятнее всего, при движении:
kok
В населённом пункте.
В тоннеле.
На части дороги, свободной от боковых препятствий.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΜΑΡΣΠΙΕ    Το εξωτερικό σκαλοπάτι των αυτοκινήτων, το οποίο στις σύγχρονες εκδόσεις μένει σαν το μέρος του αμαξώματος στη βάση της πόρτας. Στα παλιά αυτοκίνητα ήταν πραγματικό σκαλοπάτι.
ΜΟΛΥΝΣΗ    Δεν είναι μηχανική ή γενικά αυτοκινητική έννοια. Είναι, όμως, το πολύ σοβαρό και επιβλαβές αποτέλεσμα της λειτουργίας του κινητήρα, που είναι ανάγκη να εξαλειφθεί ή, τουλάχιστον, να περιορισθεί. Είναι ένα από τα προβλήματα του περιβάλλοντος.
Oδός ταχείας κυκλoφoρίας   Oδός ειδικής μελέτης και κατασκευής για την κυκλoφoρία αυτoκινήτων oχημάτων και μοτοσικλετών, η oπoία δεν εξυπηρετεί τις συνoρεύoυσες με αυτήν ιδιoκτησίες παρά μόνo με παράπλευρες βoηθητικές oδoύς και κόμβoυς και η oπoία: α) συνδέεται μόνo με ειδικής διάταξης ισόπεδoυς ή ανισόπεδoυς κόμβoυς με τo υπόλoιπo κύριo oδικό δίκτυo. β) δεν διασταυρώνεται ισόπεδα με άλλη oδό, μονοπάτι, σιδηρoδρoμική ή τρoχιoδρoμική γραμμή. γ) έχει χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και έχει ειδική σήμανση με πινακίδες ως oδός ταχείας κυκλoφoρίας.
Technology Tips
Η αποστολή αρχείων από μια συσκευή στην άλλη, σήμερα θεωρείται μια πολύ απλή και εύκολη διαδικασία. Υπάρχουν επιλογές όπως κάποιο messenger τύπου Whatsapp, cloud υπηρεσίες όπως το Dropbox, Google Drive και One Drive ή και το email. Η Apple δεν μένει εκεί και ψάχνει άλλους τρόπους για να στέλνεις αρχεία, με μια διαδικασία απλή όπως

Εδώ και 4 χρόνια η παράδοση της Samsung είναι να ανακοινώνει τα Samsung Galaxy Note στην έκθεση IFA που πραγματοποιείται στο Βερολίνο. Πέρσι έκανε το ίδιο με το Samsung Galaxy Note 4, αλλά μάλλον δεν θα κάνει το ίδιο φέτος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαρρέουν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το

Στην CES 2015 η Samsung ανακοίνωσε μια νέα σειρά έξυπνων τηλεοράσεων την οποία ονομάζει «SUHD» και θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2015 από 48 ίντσες μέχρι 88 ίντσες. Θα τρέχουν το Tizen OS της Samsung, όπως και όλες οι έξυπνες τηλεοράσεις της Samsung φέτος, μιας και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να δούμε το πρώτο Tizen phone.

Εδώ και καιρό γνωρίζουμε ότι τα Windows 10 θα κυκλοφορήσουν στις 29 Ιουλίου όπως είχε ανακοινώσει η Microsoft, αλλά από ότι φαίνεται κάποιοι θα χρειαστούν να περιμένουν λίγο παραπάνω. Η Microsoft ανακοίνωσε σήμερα ότι το update θα έρθει στους χρήστες κατά κύματα, ώστε να έχει την δυνατότητα να ελέγξει αν όλα πηγαίνουν καλά. Η πρόθεσή

Ανακοινώθηκε επίσημα το νέο MacBook Air 2015 με οθόνη 12 ιντσών Retina ανάλυσης 2304×1440 pixels, εξαιρετικά λεπτά bezel που κάνουν το full-size πληκτρολόγιο να «ξεχειλίζει», πάχος 13.1 χλστ., βάρος 900 γρ., ταχύτερους επεξεργαστές Intel Core M, αποθηκευτικό χώρο SSD και μπαταρία που υπόσχεται 9 ώρες web-browsing ή 10 ώρες αναπαραγωγής βίντεο. Το νέο MacBook Air