?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
На каком расстоянии должен дальний свет фар достаточно освещать дорогу при хорошей погоде в темное время суток ?
kok
40 метров.
100 метров.
300 метров.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Ожидая включения зелёного сигнала светофора:
kok
Вы уже включили первую передачу и нажимаете на педаль сцепления.
Рычаг переключения передач находится на нейтральном положении и нажимаете на педаль тормоза.
Рычаг переключения передач находится на нейтральном положении и нажимаете на педаль сцепления.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Мертвый угол – это зона:
b02
Невидимая с места водителя с помощью зеркал.
Видимая с помощью зеркал.
Невидимая косым взглядом через плечи.
b02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
На этой фотографии сколько полос движения существует?
c005
2.
1.
1 и 2.
c005
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c042
Конец жилой зоны.
Конец зоны археологической достопримечательности.
Конец туристической зоны.
c042
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c078
Въезд грузовым автомобилям запрещён.
Запрещается движение механических транспортных средств с прицепами, кроме полуприцепа или одноосного прицепа.
Въезд буксированных транспортных средств запрещён.
c078
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c109
Въезд механических транспортных средств и гужевых повозок запрещен.
Стоянка механических транспортных средств и гужевых повозок запрещена.
Въезд легковых автомобилей, гужевых повозок и мотоциклов запрещен.
c109
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Вы желаете поехать в г. Гераклион. Как Вы поступите при встрече данного знака?
c140
Вы продолжаете двигаться прямо.
Вы поворачиваете налево.
Вы поворачиваете направо.
c140
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
На что указывает данный дорожный знак?
c171
На измерение дорог в километрах.
На разрешаемую скорость.
На нумеровку дорог местного значения.
c171
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает данный дорожный знак?
c201
Сельский медпункт.
Больница (во избежание или для уменьшения любого ненужного шума).
Станция скорой помощи.
c201
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Что означает данный дорожный знак?
c233
Предупреждает о направлении на скоростной трассе.
Предупреждает о направлении на дороге местного значения.
Предупреждает о направлении на автомагистрали.
c233
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Когда Вы встречаете этот знак:
d007
Вы должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся справа и слева.
Вы должны остановиться у разделительной линии.
d007
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
На светофоре мигающий жёлтый свет. Как должен поступить водитель автомобиля?
d042
Уменьшить скорость и продолжить движение с особым вниманием, уступая дорогу автомобилям и пешеходам.
Обязательно остановить транспортное средство.
Ждать до включения зелённого света.
d042
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Какое транспортное средство обязано уступить дорогу и почему?
d072
Транспортное средство № 1, потому что будет осуществлять поворот налево.
Транспортное средство № 2, потому что транспортное средство № 1 приближается справа.
Транспортное средство № 1, потому что транспортное средство № 2 движется по дороге с островком безопасности.
d072
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Как Вы должны поступить, если Вы намерены перпендикулярно проехать через главную дорогу?
kok
Если обстановка разрешает, тогда быстро проехать главную дорогу.
Не создавать существенного помеха тем, кто имеет преимущество.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Это транспортное средство находится на стоянке:
h13
На запрещенном месте.
На разрешенном месте.
h13
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
На паркометре есть стояночное время от прежнего припаркованного автомобиля. Как Вы должны поступить, если Вы будете ставить машину на стоянку в данном месте?
kok
Вы можете пользоваться остаточным стояночным временем, без нового регулирования счётчика пракометра.
Не разрешено пользоваться остаточным стояночным временем.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
От какого транспортного средства вы оставите наибольшее расстояние при совершении обгона?
kok
От велосипеда.
От легкового автомобиля.
От грузовика.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Почему на данном участке дороги вы должны ехать с особенным вниманием?
i04
Потому что видимость ограничена поворотом и проезжая часть мокрая.
Потому что за правым поворотом может следовать опасный поворот налево.
i04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Вы уступаете транспортным средствам экстренной помощи:
kok
Всегда.
Только когда они используют специальные звуковые или световые предупредительные сигналы.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Вы, особо загрязнили дорожное покрытие вашим автомобилем. Какие меры вы должны принять?
kok
Достаточно уведомить дорожную службу.
На опасном месте поставить знак аварийной остановки и удалить грязь. Если это невозможно, то надо вызвать Полицию.
Ничего не делать.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Чтобы выехать с автомагистрали или из скоростной трассы:
kok
Замедляете, как только увидите полосу замедления.
Вы должны перестроиться на полосу замедления, а затем уменьшить скорость.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Сцепление колёс c мокрой дорогой уменьшается по сравнению с сухой дорогой на:
kok
75%.
50%.
25%.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Вождение по горам является менее утомительным?
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Когда Вы чувствуете себя утомлённым:
ith02
Могли бы Вы открытием окна избежать заснуть.
Вы должны как можно скорее, остановится.
Не останавливаетесь, если Вы недалеко от места вашего назначения.
ith02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
В какое время суток водитель должен начать дальнюю поездку?
kok
В утреннее время, после нормального сна и отдыха.
Сразу после работы, чтобы выиграть время следующего утра.
В любое время и в каком бы состоянии ни находился.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
В ночное время, Вы заботитесь об обозначении места дорожно-транспортного происшествия:
kok
Направляя ближний свет фар к стороне движения.
Освещая сбоку место дорожно-транспортного происшествия, включая и аварийную световую сигнализацию Вашего транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Как Вы должны поступить в случае перегрева двигателя из-за отсутствия охлаждающей жидкости?
kok
Продолжить движение до ближайшей автомастерской.
Осторожно снять пробку расширительного бачка системы охлаждения и добавить охлаждающую жидкость при включённом двигателе.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Особенно в зимнее время, какой жидкостью Вы должны заполнить систему охлаждения, для того чтобы избежать образования трещины у двигателя?
kok
Водой из-под крана.
Антифризами.
Дистиллированной водой.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Боковой ветер может повлиять на устойчивость транспортного средства. Такое, может случиться вероятнее всего, при движении:
kok
В тоннеле.
На части дороги, свободной от боковых препятствий.
В населённом пункте.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ    Σύστημα εξαρτημάτων, που συνδέουν τον κινητήρα με το σύστημα μετάδοσης κίνησης.
ΥΠΕΡΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ    Χαρακτηρίζεται από την μεγάλη διάμετρο του εμβόλου, που είναι μεγαλύτερη από το μήκος της διαδρομής του.
Παραχώρηση πρoτεραιότητας   H υπoχρέωση oδηγoύ oχήματoς, να μη συνεχίσει ή επαναλάβει την κίνηση ή τoυς ελιγμoύς του, εάν, ενεργώντας κατ’ αυτόν τoν τρόπo, μπορεί να υποχρεώσει τoυς oδηγoύς άλλων oχημάτων να μεταβάλλoυν απότoμα την κατεύθυνση ή την ταχύτητα των oχημάτων τoυς.
Technology Tips
Μαζί με το Huawei Honor 7, εχθές η εταιρεία ανακοίνωσε και το Huawei Honor Band Zero, το οποίο είναι το νέο της smartwatch. Παρόλο που το επιβεβαίωσε, η Huawei δεν έδωσε στην δημοσιότητα λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο smartwatch, εκτός από μια φωτογραφία στο twitter. Όπως βλέπουμε θα έχει στρογγυλό περίβλημα, με ένα αρκετά μεγάλο bezel

Σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο hype γύρω από το επερχόμενο OnePlus 2, η ομάδα της OnePlus οργάνωσε ένα AMA (ask me anything) στο Reddit, όπου δέχτηκε πληθώρα ερωτήσεων για την ναυαρχίδα. Αρχικά μαθαίνουμε ότι θα είναι μικρότερο από το OnePlus One, αλλά με μεγαλύτερη μπαταρία. Στην παρακάτω φωτογραφία εμφανίζεται το OnePlus One, αλλά

H Universal ετοιμάζει μια νέα ταινία για τον συνιδρυτή της Apple Steve Jobs, η οποία ονομάζεται Steve Jobs. Βεβαίως δεν είναι η πρώτη ταινία που βλέπουμε για τον Jobs, αλλά είναι η πρώτη που βασίζεται στην επίσημη βιογραφία του. Τον Μάιο είδαμε ένα μικρό teaser από το trailer της ταινίας και σήμερα κυκλοφόρησε ολόκληρο. Υπό

Η τελική έκδοση του iOS 9 λογικά θα δοθεί σε όλες τις συμβατές συσκευές τον Σεπτέμβριο μαζί με την κυκλοφορία των νέων iPhone 6s και iPhone 6s Plus. Ήδη όμως γίνονται γνωστές κάποιες προσθήκες που θα βάλει η Apple στο ανανεωμένο λειτουργικό της σύστημα. Το iOS 9 θα έχει την δυνατότητα να δημιουργεί ξεχωριστούς φακέλους,

Σύμφωνα με το MacRumors τις τελευταίες εβδομάδες όλο και περισσότεροι χρήστες ξεκίνησαν να εμφανίζουν προβλήματα με την αντί-ανακλαστική επικάλυψη που έχουν τα MacBook Pro Retina στην οθόνη τους. Αρκετοί αναφέρουν ότι άρχισε να ξεφλουδίζει ή να εμφανίζει «λεκέδες». Το ζήτημα με την οθόνη φαίνεται να εμφανίζεται στα μοντέλα από τα μέσα του 2012 μέχρι τα