?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
На каком расстоянии должен дальний свет фар достаточно освещать дорогу при хорошей погоде в темное время суток ?
kok
300 метров.
40 метров.
100 метров.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Ожидая включения зелёного сигнала светофора:
kok
Вы уже включили первую передачу и нажимаете на педаль сцепления.
Рычаг переключения передач находится на нейтральном положении и нажимаете на педаль тормоза.
Рычаг переключения передач находится на нейтральном положении и нажимаете на педаль сцепления.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Мертвый угол – это зона:
b02
Невидимая с места водителя с помощью зеркал.
Видимая с помощью зеркал.
Невидимая косым взглядом через плечи.
b02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
На этой фотографии сколько полос движения существует?
c005
2.
1.
1 и 2.
c005
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c042
Конец туристической зоны.
Конец жилой зоны.
Конец зоны археологической достопримечательности.
c042
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c078
Въезд буксированных транспортных средств запрещён.
Запрещается движение механических транспортных средств с прицепами, кроме полуприцепа или одноосного прицепа.
Въезд грузовым автомобилям запрещён.
c078
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c109
Въезд механических транспортных средств и гужевых повозок запрещен.
Стоянка механических транспортных средств и гужевых повозок запрещена.
Въезд легковых автомобилей, гужевых повозок и мотоциклов запрещен.
c109
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Вы желаете поехать в г. Гераклион. Как Вы поступите при встрече данного знака?
c140
Вы продолжаете двигаться прямо.
Вы поворачиваете налево.
Вы поворачиваете направо.
c140
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
На что указывает данный дорожный знак?
c171
На измерение дорог в километрах.
На разрешаемую скорость.
На нумеровку дорог местного значения.
c171
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает данный дорожный знак?
c201
Станция скорой помощи.
Больница (во избежание или для уменьшения любого ненужного шума).
Сельский медпункт.
c201
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Что означает данный дорожный знак?
c233
Предупреждает о направлении на дороге местного значения.
Предупреждает о направлении на скоростной трассе.
Предупреждает о направлении на автомагистрали.
c233
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Когда Вы встречаете этот знак:
d007
Вы должны остановиться у разделительной линии.
Вы должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся справа и слева.
d007
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
На светофоре мигающий жёлтый свет. Как должен поступить водитель автомобиля?
d042
Ждать до включения зелённого света.
Обязательно остановить транспортное средство.
Уменьшить скорость и продолжить движение с особым вниманием, уступая дорогу автомобилям и пешеходам.
d042
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Какое транспортное средство обязано уступить дорогу и почему?
d072
Транспортное средство № 1, потому что будет осуществлять поворот налево.
Транспортное средство № 2, потому что транспортное средство № 1 приближается справа.
Транспортное средство № 1, потому что транспортное средство № 2 движется по дороге с островком безопасности.
d072
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Как Вы должны поступить, если Вы намерены перпендикулярно проехать через главную дорогу?
kok
Не создавать существенного помеха тем, кто имеет преимущество.
Если обстановка разрешает, тогда быстро проехать главную дорогу.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Это транспортное средство находится на стоянке:
h13
На запрещенном месте.
На разрешенном месте.
h13
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
На паркометре есть стояночное время от прежнего припаркованного автомобиля. Как Вы должны поступить, если Вы будете ставить машину на стоянку в данном месте?
kok
Вы можете пользоваться остаточным стояночным временем, без нового регулирования счётчика пракометра.
Не разрешено пользоваться остаточным стояночным временем.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
От какого транспортного средства вы оставите наибольшее расстояние при совершении обгона?
kok
От легкового автомобиля.
От грузовика.
От велосипеда.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Почему на данном участке дороги вы должны ехать с особенным вниманием?
i04
Потому что за правым поворотом может следовать опасный поворот налево.
Потому что видимость ограничена поворотом и проезжая часть мокрая.
i04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Вы уступаете транспортным средствам экстренной помощи:
kok
Только когда они используют специальные звуковые или световые предупредительные сигналы.
Всегда.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Вы, особо загрязнили дорожное покрытие вашим автомобилем. Какие меры вы должны принять?
kok
Достаточно уведомить дорожную службу.
На опасном месте поставить знак аварийной остановки и удалить грязь. Если это невозможно, то надо вызвать Полицию.
Ничего не делать.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Чтобы выехать с автомагистрали или из скоростной трассы:
kok
Замедляете, как только увидите полосу замедления.
Вы должны перестроиться на полосу замедления, а затем уменьшить скорость.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Сцепление колёс c мокрой дорогой уменьшается по сравнению с сухой дорогой на:
kok
75%.
50%.
25%.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Вождение по горам является менее утомительным?
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Когда Вы чувствуете себя утомлённым:
ith02
Не останавливаетесь, если Вы недалеко от места вашего назначения.
Вы должны как можно скорее, остановится.
Могли бы Вы открытием окна избежать заснуть.
ith02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
В какое время суток водитель должен начать дальнюю поездку?
kok
Сразу после работы, чтобы выиграть время следующего утра.
В утреннее время, после нормального сна и отдыха.
В любое время и в каком бы состоянии ни находился.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
В ночное время, Вы заботитесь об обозначении места дорожно-транспортного происшествия:
kok
Направляя ближний свет фар к стороне движения.
Освещая сбоку место дорожно-транспортного происшествия, включая и аварийную световую сигнализацию Вашего транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Как Вы должны поступить в случае перегрева двигателя из-за отсутствия охлаждающей жидкости?
kok
Осторожно снять пробку расширительного бачка системы охлаждения и добавить охлаждающую жидкость при включённом двигателе.
Продолжить движение до ближайшей автомастерской.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Особенно в зимнее время, какой жидкостью Вы должны заполнить систему охлаждения, для того чтобы избежать образования трещины у двигателя?
kok
Дистиллированной водой.
Антифризами.
Водой из-под крана.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-26ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Боковой ветер может повлиять на устойчивость транспортного средства. Такое, может случиться вероятнее всего, при движении:
kok
В населённом пункте.
В тоннеле.
На части дороги, свободной от боковых препятствий.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ    Ονομάζεται και ακίδα γείωσης και ξεκινάει από το μεταλλικό μέρος του σώματος του μπουζί.
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ (η ακριβής έκφραση είναι καταλυτικός μετατροπέας)    Μηχανισμός, που κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα και είναι συνέχεια της εξάτμισης. Σκοπός του είναι η μέσω κάποιων χημικών αντιδράσεων μετατροπή των προϊόντων της καύσης σε πιο ακίνδυνες μορφές ρύπων. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται (ως πιο αποτελεσματικά) στους καταλύτες, είναι η πλατίνα, το παλλάδιο και το ρόδιο. Συνηθέστερη μορφή καταλύτη είναι ο τριοδικός. Ορισμένες εταιρίες εφοδιάζουν τους καταλύτες με αισθητήρα τύπου «Λάμδα» για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ     Η απόσταση μεταξύ των αξόνων, δηλαδή η απόσταση μεταξύ των κέντρων του μπροστινού και του πίσω τροχού.
Technology Tips
Η IBM μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των καινοτομιών σε σύγκριση με άλλα mainstream ονόματα, όμως συνεχίζει να επενδύει στην έρευνα. Σήμερα έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση για νέα επαναστατικά chip τα οποία είναι κατασκευασμένα με την διαδικασία των 7nm και είναι λειτουργικά. Το συγκεκριμένο επίτευγμα είναι αποτέλεσμα μιας επένδυσης

Όπως είδαμε σε χθεσινό άρθρο, η Microsoft ανακοίνωσε την απομείωση περιουσιακών στοιχείων ύψους 7,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που σχετίζονται με την εξαγορά της Nokia και ότι θα περικόψει 7.800 θέσεις εργασίας. Αυτό που θέλει να κάνει η Microsoft είναι να αλλάξει την στρατηγική της στα smartphones. O CEO Satya Nadella, επεσήμανε εχθές ότι το portfolio της

Στην CES 2015 η Samsung ανακοίνωσε μια νέα σειρά έξυπνων τηλεοράσεων την οποία ονομάζει «SUHD» και θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2015 από 48 ίντσες μέχρι 88 ίντσες. Θα τρέχουν το Tizen OS της Samsung, όπως και όλες οι έξυπνες τηλεοράσεις της Samsung φέτος, μιας και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να δούμε το πρώτο Tizen phone.

Η τελική έκδοση του iOS 9 λογικά θα δοθεί σε όλες τις συμβατές συσκευές τον Σεπτέμβριο μαζί με την κυκλοφορία των νέων iPhone 6s και iPhone 6s Plus. Ήδη όμως γίνονται γνωστές κάποιες προσθήκες που θα βάλει η Apple στο ανανεωμένο λειτουργικό της σύστημα. Το iOS 9 θα έχει την δυνατότητα να δημιουργεί ξεχωριστούς φακέλους,

Ανακοινώθηκε επίσημα το νέο MacBook Air 2015 με οθόνη 12 ιντσών Retina ανάλυσης 2304×1440 pixels, εξαιρετικά λεπτά bezel που κάνουν το full-size πληκτρολόγιο να «ξεχειλίζει», πάχος 13.1 χλστ., βάρος 900 γρ., ταχύτερους επεξεργαστές Intel Core M, αποθηκευτικό χώρο SSD και μπαταρία που υπόσχεται 9 ώρες web-browsing ή 10 ώρες αναπαραγωγής βίντεο. Το νέο MacBook Air