?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Какие средства Вы можете использовать в целях безопасности вашего ребёнка, в зависимости от его роста, веса и возраста?
kok
Сетку между передними сидениями.
Сертифицированного типа детские сидения для автомобиля.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c012
Уведомление о приближении к развязке автомагистрали.
Уведомление о приближении к перекрестку скоростной трассы.
Уведомление о приближении к перекрестку национальной дороги.
c012
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c049
Обязательное преимущество в движении на следующем перекрёстке.
Обязательное движение прямо.
Прочие опасности (не предусмотренные другими предупреждающими знаками).
c049
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Как вы поступите при встрече данного дорожного знака?
c085
Тормозите.
Тормозите и фиксируете низкую передачу.
Продолжаете движение с той же скоростю.
c085
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c117
Поворот влево запрещен.
Примыкание с косой дорогой слева, движущиеся по которой обязаны уступить приоритет.
Примыкание с косой дорогой, где действует приоритет слева.
c117
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c147
Направление к г. Афин.
Направление к аэропорту г. Афин.
Разрешается только движение направо.
c147
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c178
Дорога обязательного движения велосипедов (движение других автомобильных средств запрещено).
Въезд велосипедам запрещен.
Опасность из-за движения велосипедистов.
c178
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак?
c208
Дорога с односторонним движением.
Движение направо обязательно.
Опасный поворот направо.
c208
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
К каким транспортным средствам относится данный дорожный знак?
c240
К транспортным средствам, перевозящим взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества, сверх предусмотренного количества.
К транспортным средствам, перевозящим груз, который может вызывать загрязнение воды.
К транспортным средствам, перевозящим опасные вещества.
c240
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Вы двигаетесь на красном автомобиле:
d016
Вы пропускаете два фургона.
Синий фургон проезжает до вас.
Желтый фургон проезжает до вас.
d016
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Какому транспортному средству разрешено проехать перекресток?
d049
Никакому.
Транспортное средство 2.
Транспортное средство 1.
d049
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Какое из транспортных средств должно проехать перекрёсток первым?
d079
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 3.
d079
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какую цель преследует ограничение скорости, установленное знаками, как на рисунке?
e04
Достичь данной скорости.
Не превысить данную скорость.
Совета.
e04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Для выполнения поворота налево с дороги с двусторонним движением:
st03
Вы двигаетесь к оси дороги, которую Вы покидаете.
Вы остаётесь на правой стороне дороги.
Вы двигаетесь на левой стороне дороги.
st03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Интервал времени между моментом восприятия зрительного сигнала и моментом принятия решения равен:
kok
1 секунду.
1/2 секунды.
2 секунды.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Вы намерены поставить автомобиль на стоянку в какой-нибудь день февраля. Какую сторону улицы вы выберете?
h22
Левую.
Правую.
h22
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Как вы поступите в этом случае?
th02
Вы можете начать обгон.
Вы должны подождать для того, чтобы обогнать послеповорота.
th02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
В нормальных условиях обгон разрешен только слева. В какой из следующих ситуаций Вы можете выполнить обгон справа?
kok
Если автомобили двигаются в медленном ряду, а движение по полосе левее вас медленное.
Если дорога имеет две полосы движения по каждому направлению.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Почему на данном участке дороги вы должны ехать с особенным вниманием?
i04
Потому что видимость ограничена поворотом и проезжая часть мокрая.
Потому что за правым поворотом может следовать опасный поворот налево.
i04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Какие фары вашего транспортного средства должны быть включены в темное время суток в населенных пунктах?
kok
Дальний свет фар.
Габаритные огни.
Ближний свет фар.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Знак Е-92 на зелёном фоне означает:
ib04
Международная трасса 92.
Выход под углом 92о.
Национальная дорога 92.
ib04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Курение сигареты в автомобиле влияет на нормальное состояние водителя:
kok
Неправильно.
Правильно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как вы узнаете полосу замедления?
id03
По специальной горизонтальной разметке.
По дорожному знаку о предоставлении приоритета.
id03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
При нормальных условиях движения, разрешено пользоваться левой полой движения если Вы:
ie11
Двигаетесь со скоростью не менее 80 км/ч.
Осуществляете обгон.
ie11
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Вне населенного пункта в темное время суток:
ist03
Включаете дальний свет фар.
Включаете только ближний свет фар.
ist03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Чтобы вызвать быстро на помощь:
kok
Набираете номер 131 или 141.
На имеющемся в распоряжении телефоном аппарате набираете номер 166 или 199 или 100.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Чем обусловлен синий дым, выпускаемый выхлопной трубой бензомоторного автомобиля?
kok
Аварией электрической системы.
Неисправной работой системы охлаждения двигателя.
Горением смазочного масла двигателя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
На шине 175/70 R15 87T цифра 15 означает:
kok
Максимальную нагрузку, выдержанную шиной.
Диаметр обода, на который может быть поставлена данная шина.
Внешний диаметр шины.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Боковой ветер может повлиять на устойчивость транспортного средства. Такое, может случиться вероятнее всего, при движении:
kok
В тоннеле.
На части дороги, свободной от боковых препятствий.
В населённом пункте.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Каким образом можно сэкономить топлива?
kok
При движении автомобиля открывать немного боковое окно.
Когда давление в шинах автомобиля правильно.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Συνδυασμός oχημάτων (συρμός)   Tα oχήματα πoυ είναι συνδεδεμένα και κινoύνται ως μία μoνάδα.
ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ    Είναι μηχανισμός συστήματος διεύθυνσης, «ανταγωνιστικός» της κρεμαργιέρας (που έχει «κυριαρχήσει» στα αυτοκίνητα), ο οποίος αποτελείται από ένα ατέρμονα κοχλία, οδοντωτό μεταλλικό σώμα και έδρανα σχήματος σφαιρών. Κινούνται από τον άξονα του τιμονιού και μεταδίδουν την κίνηση στον μηχανισμό στροφής των κατευθυντήριων τροχών.
ΠΟΥΣΑΡΙΣΜΑ    Είναι η μετατροπή τεχνικών στοιχείων ενός αυτοκινήτου (π.χ. αντικατάσταση καπακιού κινητήρα, εκκεντροφόρου, προσθήκη ψυγείου λαδιού), με στόχο την αύξηση της ισχύος και τη βελτίωση των επιδόσεων του.
Technology Tips
Τα λεγόμενα διαστημικά σκουπίδια έχουν αναδειχθεί σε τεράστιο πρόβλημα για την επιστημονική κοινότητα. Ο όγκος των σκουπιδιών αυτών αυξάνεται συνεχώς και μπορεί να γίνει επικίνδυνος για άλλους δορυφόρους και άλλες αποστολές στο διάστημα, καθώς πρόκειται για μικρά κομμάτια που κινούνται με τεράστια ταχύτητα. Οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια πασχίζουν να βρουν μια αποτελεσματική λύση για

Στα φετινά Samsung Galaxy S6 και S6 Edge η εταιρεία αποφάσισε να μην συνεργαστεί με την Qualcomm, αλλά έβαλε δικό της Exynos επεξεργαστή. Σε αυτό θεωρήθηκε ότι έπαιξε ρόλο η υπερθέρμανση της ναυαρχίδας Snapdragon 810, αλλά ίσως και να ήταν μια πολύ καλή αφορμή για την Samsung να δοκιμάσει και τις δικές της δυνάμεις. Αν

Στην CES 2015 η Samsung ανακοίνωσε μια νέα σειρά έξυπνων τηλεοράσεων την οποία ονομάζει «SUHD» και θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2015 από 48 ίντσες μέχρι 88 ίντσες. Θα τρέχουν το Tizen OS της Samsung, όπως και όλες οι έξυπνες τηλεοράσεις της Samsung φέτος, μιας και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να δούμε το πρώτο Tizen phone.

Αν και έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που είδαμε το LG G2, το οποίο στη συνέχεια διαδέχτηκαν τα LG G3 και LG G4, οι νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αναβαθμιστεί απευθείας σε Android 5.1.1 αφήνοντας το 5.1. Οι αναφορές έρχονται από υπάλληλο της LG στην Κορέα που εργάζεται στο τμήμα software. Αναφέρεται ότι το

Το νέο MacBook 2015 είναι εδώ με οθόνη 12 ιντσών Retina 2304×1440 pixels, διπύρηνο επεξεργαστή Intel Core M, μνήμη RAM 8GB και στάδιο γραφικών Intel HD Graphics 5300. Με πάχος 13.1 χλστ. και βάρος 900 γρ. το νέο MacBook μπορείτε να το απολαύσετε στο πρώτο official video. Το νέο MacBook Air 2015 θα διατεθεί σε