?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Какие средства Вы можете использовать в целях безопасности вашего ребёнка, в зависимости от его роста, веса и возраста?
kok
Сертифицированного типа детские сидения для автомобиля.
Сетку между передними сидениями.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c012
Уведомление о приближении к перекрестку скоростной трассы.
Уведомление о приближении к развязке автомагистрали.
Уведомление о приближении к перекрестку национальной дороги.
c012
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c049
Прочие опасности (не предусмотренные другими предупреждающими знаками).
Обязательное движение прямо.
Обязательное преимущество в движении на следующем перекрёстке.
c049
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Как вы поступите при встрече данного дорожного знака?
c085
Продолжаете движение с той же скоростю.
Тормозите и фиксируете низкую передачу.
Тормозите.
c085
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c117
Примыкание с косой дорогой слева, движущиеся по которой обязаны уступить приоритет.
Примыкание с косой дорогой, где действует приоритет слева.
Поворот влево запрещен.
c117
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c147
Направление к аэропорту г. Афин.
Направление к г. Афин.
Разрешается только движение направо.
c147
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c178
Въезд велосипедам запрещен.
Дорога обязательного движения велосипедов (движение других автомобильных средств запрещено).
Опасность из-за движения велосипедистов.
c178
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак?
c208
Опасный поворот направо.
Движение направо обязательно.
Дорога с односторонним движением.
c208
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
К каким транспортным средствам относится данный дорожный знак?
c240
К транспортным средствам, перевозящим груз, который может вызывать загрязнение воды.
К транспортным средствам, перевозящим взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества, сверх предусмотренного количества.
К транспортным средствам, перевозящим опасные вещества.
c240
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Вы двигаетесь на красном автомобиле:
d016
Синий фургон проезжает до вас.
Вы пропускаете два фургона.
Желтый фургон проезжает до вас.
d016
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Какому транспортному средству разрешено проехать перекресток?
d049
Никакому.
Транспортное средство 2.
Транспортное средство 1.
d049
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Какое из транспортных средств должно проехать перекрёсток первым?
d079
Транспортное средство № 3.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
d079
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какую цель преследует ограничение скорости, установленное знаками, как на рисунке?
e04
Не превысить данную скорость.
Достичь данной скорости.
Совета.
e04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Для выполнения поворота налево с дороги с двусторонним движением:
st03
Вы двигаетесь на левой стороне дороги.
Вы остаётесь на правой стороне дороги.
Вы двигаетесь к оси дороги, которую Вы покидаете.
st03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Интервал времени между моментом восприятия зрительного сигнала и моментом принятия решения равен:
kok
1/2 секунды.
1 секунду.
2 секунды.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Вы намерены поставить автомобиль на стоянку в какой-нибудь день февраля. Какую сторону улицы вы выберете?
h22
Левую.
Правую.
h22
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Как вы поступите в этом случае?
th02
Вы должны подождать для того, чтобы обогнать послеповорота.
Вы можете начать обгон.
th02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
В нормальных условиях обгон разрешен только слева. В какой из следующих ситуаций Вы можете выполнить обгон справа?
kok
Если автомобили двигаются в медленном ряду, а движение по полосе левее вас медленное.
Если дорога имеет две полосы движения по каждому направлению.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Почему на данном участке дороги вы должны ехать с особенным вниманием?
i04
Потому что видимость ограничена поворотом и проезжая часть мокрая.
Потому что за правым поворотом может следовать опасный поворот налево.
i04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Какие фары вашего транспортного средства должны быть включены в темное время суток в населенных пунктах?
kok
Дальний свет фар.
Габаритные огни.
Ближний свет фар.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Знак Е-92 на зелёном фоне означает:
ib04
Выход под углом 92о.
Международная трасса 92.
Национальная дорога 92.
ib04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Курение сигареты в автомобиле влияет на нормальное состояние водителя:
kok
Неправильно.
Правильно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как вы узнаете полосу замедления?
id03
По дорожному знаку о предоставлении приоритета.
По специальной горизонтальной разметке.
id03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
При нормальных условиях движения, разрешено пользоваться левой полой движения если Вы:
ie11
Осуществляете обгон.
Двигаетесь со скоростью не менее 80 км/ч.
ie11
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Вне населенного пункта в темное время суток:
ist03
Включаете только ближний свет фар.
Включаете дальний свет фар.
ist03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Чтобы вызвать быстро на помощь:
kok
Набираете номер 131 или 141.
На имеющемся в распоряжении телефоном аппарате набираете номер 166 или 199 или 100.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Чем обусловлен синий дым, выпускаемый выхлопной трубой бензомоторного автомобиля?
kok
Аварией электрической системы.
Неисправной работой системы охлаждения двигателя.
Горением смазочного масла двигателя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
На шине 175/70 R15 87T цифра 15 означает:
kok
Максимальную нагрузку, выдержанную шиной.
Диаметр обода, на который может быть поставлена данная шина.
Внешний диаметр шины.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Боковой ветер может повлиять на устойчивость транспортного средства. Такое, может случиться вероятнее всего, при движении:
kok
На части дороги, свободной от боковых препятствий.
В тоннеле.
В населённом пункте.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Каким образом можно сэкономить топлива?
kok
При движении автомобиля открывать немного боковое окно.
Когда давление в шинах автомобиля правильно.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΚΑΡΜΠΙΡΑΤΕΡ    Είναι η συσκευή που εξαερώνει τη βενζίνη, φέρνοντας την σε επαφή με τον αέρα και δημιουργώντας, με τον τρόπο αυτόν, το μίγμα.
ΔΙΑΔΟΚΙΔΑ    Ράβδος, συνήθως στρογγυλή, που ένωνε τις δοκούς του πλαισίου.
ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΕΝΤΟΥΡΙ    Είναι ο σωλήνας του καρμπιρατέρ, που βρίσκεται κοντά στο ζιγκλέρ και ονομάζεται «χοάνη». Αυξάνει την ταχύτητα της ροής του αέρα γύρω από την οπή του ζιγκλέρ.
Technology Tips
Όσον αφορά στις οθόνες η Samsung είναι ιδιαίτερα γνωστή για την εξέλιξη που έχει κάνει, ειδικά στην τεχνολογία AMOLED. Σύμφωνα με αναφορές από την Κορέα, η Samsung φαίνεται πως ετοιμάζει μια νέα οθόνη με ανάλυση 11K (2250). Το project θα υλοποιηθεί με την βοήθεια της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας που αναμένεται να επενδύσει 26.5 εκατ.

To OnePlus 2 θα ανακοινωθεί επίσημα σε λιγότερο από 20 μέρες και από την ίδια την OnePlus έχει αποκαλυφθεί ότι θα φοράει επεξεργαστή Snapdragon 810 αναπροσαρμοσμένο για να μην θερμαίνεται, μνήμη RAM 4GB, θύρα USB Type-C ενώ περιμένουμε και μεταλλική κατασκευή. Εχθές ακούστηκε ότι η οθόνη θα είναι 5.5 ιντσών με ανάλυση 1080p. Επιπλέον, από

Η Sony Pictures είχε τα δικαιώματα να μεταφέρει την επίσημη βιογραφία του Steve Jobs γραμμένη από τον Walter Isaacson, με σκηνοθέτη τον David Fincher και από ηθοποιούς είχαν ακουστεί μεγάλα ονόματα όπως Christian Bale και Leonardo DiCaprio, ενώ το σενάριο είχε την υπογραφή του Aaron Sorkin. Τελικά η Sony έκανε πίσω και το project πέρασε

Τον περασμένο μήνα η Sony είχε δηλώσει ενήμερη για τα προβλήματα υπερθέρμανσης του Sony Xperia Z3+/Xperia Z4v τα οποία από πολλούς θεωρείται ότι προκύπτουν από τον Snapdragon 810. H Qualcomm από την πλευρά της δεν έχει αναλάβει την ευθύνη και έχει τονίσει ότι τα προβλήματα αυτά έρχονται από κάποιους που έχουν σκοπιμότητες από τις φήμες.

Ανακοινώθηκε επίσημα το νέο MacBook Air 2015 με οθόνη 12 ιντσών Retina ανάλυσης 2304×1440 pixels, εξαιρετικά λεπτά bezel που κάνουν το full-size πληκτρολόγιο να «ξεχειλίζει», πάχος 13.1 χλστ., βάρος 900 γρ., ταχύτερους επεξεργαστές Intel Core M, αποθηκευτικό χώρο SSD και μπαταρία που υπόσχεται 9 ώρες web-browsing ή 10 ώρες αναπαραγωγής βίντεο. Το νέο MacBook Air