?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Где мы встречаем данный знак с нумерацией?
c015
На национальной дороге.
На улице города.
c015
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Можно ли выполнить обгон в данной ситуации?
c056
ДА.
НЕТ.
c056
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c088
Движение разрешено только гужевым повозкам.
Движение гужевых повозок запрещено.
Опасность из-за движения гужевых повозок.
c088
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c120
Опасный поворот налево.
Обязательное движение с поворотом налево.
Поворот влево запрещен.
c120
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Как Вы поступите при встрече данного знака?
c150
Уступаете дорогу встречным транспортным средствам.
Продолжаете движение, так как пользуетесь преимуществом по отношению к встречным транспортным средствам.
c150
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный знак?
c181
Приближение к неработающему светофору.
Въезд на дорогу с правом на первоочередное движение.
Внимание! Перекрёсток или участок дороги, на котором движение регулируется трёхцветным светофором.
c181
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c211
Движение транспортных средств с двигателем потребляющим газ запрещено.
Движение транспортных средств, перевозящих грузы, выступающие со всех сторон запрещено.
Движение грузовых автомобилей, перевозящих взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества запрещено.
c211
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Полоса разгона встречается только на автомагистралях:
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
При встрече с данным дорожным знаком:
d019
Вы должны остановиться на линии – стоп, предоставив приоритет слева и справа.
Вы должны предоставить приоритет автомобилям, которые двигаются только справа.
d019
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какие транспортные средства должны уступить дорогу?
d052
Транспортные средства № 2 и № 3.
Транспортные средства № 1 и № 3.
Транспортные средства № 1 и № 4.
d052
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Какому транспортному средству разрешается выполнить поворот?
d082
Транспортному средству № 2.
Транспортному средству № 1.
Никакому.
d082
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Какова максимально разрешаемая скорость для легковых автомобилей в Греции?
e09
110 км/ч на автомагистрали.
130 км/ч на дорогах с островками безопасности, разделяющими два направления движения.
60 км/ч в населённых пунктах.
e09
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Вы двигаетесь по автомагистрали или по скоростной трассе с тремя полосами движения по каждому направлению и буксируете прицеп-дачу:
st07
Вы не можете использовать левую полосу для осуществления обгона.
Вы можете использовать левую полосу для осуществления обгона.
st07
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Что такое тормозной путь?
kok
Это необходимое расстояние, которое требуется для остановки вашего транспортного средства с момента, когда вы увидели препятствие.
Это расстояние, которое проезжает ваше транспортное средство с момента нажатия на педаль тормоза до полной остановки транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
В какой-нибудь день июля Вы намерены поставить машину на стоянку на дороге, показанной на фотографии. Какую сторону проезжей части Вы выберёте?
h25
Правую.
Левую.
h25
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Автобус остановлен на остановке. Поскольку левая полоса свободна, Вы решили обогнать автобус. На что Вы должны обращать внимание во время обгона?
th07
На оба вышеупомянутые случая.
Не трогался ли с места автобус.
Нет ли случайно пешеходов, которые, пройдя перед автобусом, невнимательно переходят проезжую часть.
th07
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Как Вы должны поступить при завершении процедуры обгона?
kok
Не создавая помех транспортному средству, которое только что обогнали, вернуться как можно быстрее в правую полосу дороги.
Во время обгона подать звуковой сигнал и сразу же перестроиться перед обгоняемым транспортным средством.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Что влияет на величину центробежной силы на повороте:
kok
Скорость движения.
Ветер, создающийся при движении транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Как Вы поступаете, в случае, когда столкновение с дикими животными неизбежно?
kok
Делаете маневр, чтобы избегать столкновения.
Нажимаете на тормоза, держите сильно рулевое колесо и пытаетесь сохранить направление движения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Вы двигаетесь на средней полосе дороги показанной на фотографии и намерены поворачивать налево на следующем перекрёстке. Каковы ваши действия:
ib08
Предупредить водителей, следующих за Вами о Вашем намерении, проверить движение на левой полосе и постепенно перестроиться на левую полосу за красным автомобилем.
Прибавить скорость Вашего автомобиля, обгоняя красный автомобиль, предупредить его водителя о Вашем намерении и свернуть налево.
ib08
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Если вы выехали с компанией на развлечение, что вы должны сделать для того, чтобы вернуться обратно с безопасностью?
kok
Вы водите автомобиль на маленькой скорости и будьте внимательны по возвращению назад.
Вы договоритесь, кто не выпьет, чтобы потом, после развлечения, будет вести автомобиль или в противном случае оставите ваш автомобиль и вернетесь на другом транспортном средстве.
Кто выпьет меньше и чувствует наименьшее воздействие алкоголя, будет вести автомобиль.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Как правильно пользоваться полосой замедлительного движения?
kok
Перестроившись в нее, вы едете медленно вдоль всей дороги.
Вы тормозите до того, как перестроиться в нее.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
В случае сильного дождя вы включаете:
kok
Задние фары тумана.
Ближний свет фар и передние фары тумана.
Только габаритные огни.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Скрытие с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП) означает:
kok
Удаляться от места дорожно-транспортного происшествия для того, чтобы поставить предупреждающий треугольник.
Не останавливаться, будучи причастным, даже в качестве свидетеля.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
На каких колесах автомобиля желательно употреблять новые резиновые шины?
kok
На задних колесах.
На передних колесах.
На переднем и заднем по диагонали.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
По дороге вы замечаете, что показатель температуры вашего автомобиля указывает на резкое повышение температуры. Чем вызвано повышение температуры?
kok
Ремень вентилятора порван.
Запальная свеча содержит масло.
Низким уровнем смазочных масел двигателя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Ваш автомобиль остановился из-за аварии на железнодорожном переезде. Что Вы должны предпринять, прежде всего?
kok
Звонить ответственному железнодорожного переезда.
Отодвигать автомобиль за пределами железнодорожного переезда.
Эвакуировать из автомобиля всех пассажиров и удалить их.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Когда вы должны затушить двигатель для того, чтобы сэкономить горючее и уменьшить загрязнение окружающей среды ?
kok
Когда вы останавливаетесь на достаточное время из-за интенсивности потока дорожного движения.
Всякий раз когда вы останавливаетесь перед знаком СТОП.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
При вождении автомобиля с багажником на крышу, но без груза:
kok
Потребление горючего увеличивается
Потребление горючего уменьшается
Потребление горючего не меняется
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
На автомагистрали, скорость легковых автомобилей ограничевается:
ie16
130 км/час в нормальных погодных условиях
150 км/ч при солнечном свете.
110 км/ч при сильном дожде.
ie16
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΕΝΤΟΥΡΙ    Είναι ο σωλήνας του καρμπιρατέρ, που βρίσκεται κοντά στο ζιγκλέρ και ονομάζεται «χοάνη». Αυξάνει την ταχύτητα της ροής του αέρα γύρω από την οπή του ζιγκλέρ.
ΑΒΑΝΣ   Η προπορεία της ανάφλεξης. Είναι ο χρόνος ανάφλεξης πριν φθάσει το έμβολο στο ΑΝΣ.
Aυτoκίνητo επιβατηγό   To πρooριζόμενo για τη μεταφoρά κυρίως πρoσώπων αυτoκίνητo όχημα, 9 κατ’ ανώτατo όριo θέσεων μαζί με τη θέση τoυ oδηγoύ.
Technology Tips
Τα λεγόμενα διαστημικά σκουπίδια έχουν αναδειχθεί σε τεράστιο πρόβλημα για την επιστημονική κοινότητα. Ο όγκος των σκουπιδιών αυτών αυξάνεται συνεχώς και μπορεί να γίνει επικίνδυνος για άλλους δορυφόρους και άλλες αποστολές στο διάστημα, καθώς πρόκειται για μικρά κομμάτια που κινούνται με τεράστια ταχύτητα. Οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια πασχίζουν να βρουν μια αποτελεσματική λύση για

Το Motorola Moto G (2015) θα είναι το τρίτης γενιάς Motorola που κυκλοφορεί η εταιρεία στην συγκεκριμένη value for money και πολύ πετυχημένη σειρά. Σήμερα διέρρευσαν 3D renders τα οποία δείχνουν πως μπορεί να μοιάζει το νέο Moto G. Βλέπουμε ότι σε γενικές γραμμές διατηρεί την εμφάνιση του προκατόχου του. Ωστόσο στην πίσω πλευρά βλέπουμε

Κατά τη διάρκεια μιας ταινίας ή μιας τηλεοπτικής σειράς, το να δούμε τους πρωταγωνιστές να χρησιμοποιούν κάποιο γνωστό smartphone ή tablet δεν μας κάνει, πλέον, ιδιαίτερη αίσθηση. Από iPhones (παντού) Xperia κινητά (βλ. James Bond) και Galaxy Note 3 (βλ. selfie περσινών Oscars) μέχρι iPads. Το να δούμε, όμως, σε ένα ολόκληρο επεισόδιο τη συνεχή

Το τελευταίο διάστημα η μπροστά κάμερα στα smartphones βελτιώνεται όλο και περισσότερο με τους κατασκευαστές να ανεβάζουν συνεχώς την ανάλυση, να προσθέτουν μπροστινό flash και ήδη κυκλοφορούν όλο και περισσότερα selfie phones. Η Microsoft μέσα από τα Windows 10 Mobile θέλει να δώσει μεγαλύτερο βάρος στην μπροστά κάμερα. Στην έκδοση 5.38.2004 του Windows 10 Mobile

Αφού το είχε επιβεβαιώσει τον προηγούμενο μήνα, η Google ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το νέο Chromebook Pixel το οποίο εξωτερικά είναι σχεδόν ίδιο από το μοντέλο του 2013. Ωστόσο, έχει αλλαγές στο εσωτερικό, είναι πιο γρήγορο, με καλύτερη μπαταρία και πιο οικονομικό. Έρχεται με δυο επιλογές, 2.2 GHz Intel Core i5 επεξεργαστή ή 2.4 GHz Core