?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Где мы встречаем данный знак с нумерацией?
c015
На национальной дороге.
На улице города.
c015
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Можно ли выполнить обгон в данной ситуации?
c056
НЕТ.
ДА.
c056
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c088
Опасность из-за движения гужевых повозок.
Движение гужевых повозок запрещено.
Движение разрешено только гужевым повозкам.
c088
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c120
Обязательное движение с поворотом налево.
Опасный поворот налево.
Поворот влево запрещен.
c120
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Как Вы поступите при встрече данного знака?
c150
Продолжаете движение, так как пользуетесь преимуществом по отношению к встречным транспортным средствам.
Уступаете дорогу встречным транспортным средствам.
c150
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный знак?
c181
Внимание! Перекрёсток или участок дороги, на котором движение регулируется трёхцветным светофором.
Приближение к неработающему светофору.
Въезд на дорогу с правом на первоочередное движение.
c181
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c211
Движение транспортных средств с двигателем потребляющим газ запрещено.
Движение транспортных средств, перевозящих грузы, выступающие со всех сторон запрещено.
Движение грузовых автомобилей, перевозящих взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества запрещено.
c211
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Полоса разгона встречается только на автомагистралях:
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
При встрече с данным дорожным знаком:
d019
Вы должны остановиться на линии – стоп, предоставив приоритет слева и справа.
Вы должны предоставить приоритет автомобилям, которые двигаются только справа.
d019
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какие транспортные средства должны уступить дорогу?
d052
Транспортные средства № 1 и № 3.
Транспортные средства № 2 и № 3.
Транспортные средства № 1 и № 4.
d052
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Какому транспортному средству разрешается выполнить поворот?
d082
Транспортному средству № 1.
Транспортному средству № 2.
Никакому.
d082
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Какова максимально разрешаемая скорость для легковых автомобилей в Греции?
e09
110 км/ч на автомагистрали.
130 км/ч на дорогах с островками безопасности, разделяющими два направления движения.
60 км/ч в населённых пунктах.
e09
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Вы двигаетесь по автомагистрали или по скоростной трассе с тремя полосами движения по каждому направлению и буксируете прицеп-дачу:
st07
Вы не можете использовать левую полосу для осуществления обгона.
Вы можете использовать левую полосу для осуществления обгона.
st07
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Что такое тормозной путь?
kok
Это необходимое расстояние, которое требуется для остановки вашего транспортного средства с момента, когда вы увидели препятствие.
Это расстояние, которое проезжает ваше транспортное средство с момента нажатия на педаль тормоза до полной остановки транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
В какой-нибудь день июля Вы намерены поставить машину на стоянку на дороге, показанной на фотографии. Какую сторону проезжей части Вы выберёте?
h25
Левую.
Правую.
h25
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Автобус остановлен на остановке. Поскольку левая полоса свободна, Вы решили обогнать автобус. На что Вы должны обращать внимание во время обгона?
th07
Не трогался ли с места автобус.
Нет ли случайно пешеходов, которые, пройдя перед автобусом, невнимательно переходят проезжую часть.
На оба вышеупомянутые случая.
th07
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Как Вы должны поступить при завершении процедуры обгона?
kok
Не создавая помех транспортному средству, которое только что обогнали, вернуться как можно быстрее в правую полосу дороги.
Во время обгона подать звуковой сигнал и сразу же перестроиться перед обгоняемым транспортным средством.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Что влияет на величину центробежной силы на повороте:
kok
Скорость движения.
Ветер, создающийся при движении транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Как Вы поступаете, в случае, когда столкновение с дикими животными неизбежно?
kok
Нажимаете на тормоза, держите сильно рулевое колесо и пытаетесь сохранить направление движения.
Делаете маневр, чтобы избегать столкновения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Вы двигаетесь на средней полосе дороги показанной на фотографии и намерены поворачивать налево на следующем перекрёстке. Каковы ваши действия:
ib08
Прибавить скорость Вашего автомобиля, обгоняя красный автомобиль, предупредить его водителя о Вашем намерении и свернуть налево.
Предупредить водителей, следующих за Вами о Вашем намерении, проверить движение на левой полосе и постепенно перестроиться на левую полосу за красным автомобилем.
ib08
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Если вы выехали с компанией на развлечение, что вы должны сделать для того, чтобы вернуться обратно с безопасностью?
kok
Вы договоритесь, кто не выпьет, чтобы потом, после развлечения, будет вести автомобиль или в противном случае оставите ваш автомобиль и вернетесь на другом транспортном средстве.
Кто выпьет меньше и чувствует наименьшее воздействие алкоголя, будет вести автомобиль.
Вы водите автомобиль на маленькой скорости и будьте внимательны по возвращению назад.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Как правильно пользоваться полосой замедлительного движения?
kok
Перестроившись в нее, вы едете медленно вдоль всей дороги.
Вы тормозите до того, как перестроиться в нее.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
В случае сильного дождя вы включаете:
kok
Только габаритные огни.
Ближний свет фар и передние фары тумана.
Задние фары тумана.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Скрытие с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП) означает:
kok
Удаляться от места дорожно-транспортного происшествия для того, чтобы поставить предупреждающий треугольник.
Не останавливаться, будучи причастным, даже в качестве свидетеля.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
На каких колесах автомобиля желательно употреблять новые резиновые шины?
kok
На передних колесах.
На задних колесах.
На переднем и заднем по диагонали.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
По дороге вы замечаете, что показатель температуры вашего автомобиля указывает на резкое повышение температуры. Чем вызвано повышение температуры?
kok
Низким уровнем смазочных масел двигателя.
Запальная свеча содержит масло.
Ремень вентилятора порван.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Ваш автомобиль остановился из-за аварии на железнодорожном переезде. Что Вы должны предпринять, прежде всего?
kok
Отодвигать автомобиль за пределами железнодорожного переезда.
Звонить ответственному железнодорожного переезда.
Эвакуировать из автомобиля всех пассажиров и удалить их.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Когда вы должны затушить двигатель для того, чтобы сэкономить горючее и уменьшить загрязнение окружающей среды ?
kok
Всякий раз когда вы останавливаетесь перед знаком СТОП.
Когда вы останавливаетесь на достаточное время из-за интенсивности потока дорожного движения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
При вождении автомобиля с багажником на крышу, но без груза:
kok
Потребление горючего не меняется
Потребление горючего уменьшается
Потребление горючего увеличивается
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
На автомагистрали, скорость легковых автомобилей ограничевается:
ie16
110 км/ч при сильном дожде.
130 км/час в нормальных погодных условиях
150 км/ч при солнечном свете.
ie16
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΔΥΝΑΜΟ    Ο ηλεκτροκινητήρας που κινείται από τον κινητήρα και παράγει ρεύμα για το αυτοκίνητο. Φορτίζει και τον συσσωρευτή.
Όχημα ζωήλατo   To όχημα με τρoχoύς πoυ σύρεται από ζώα.
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    Σωλήνας από ελαφρό κράμα, που παίρνει το αεριώδες μίγμα από το καρμπιρατέρ και το διανέμει στους κυλίνδρους.
Technology Tips
Η IBM μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των καινοτομιών σε σύγκριση με άλλα mainstream ονόματα, όμως συνεχίζει να επενδύει στην έρευνα. Σήμερα έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση για νέα επαναστατικά chip τα οποία είναι κατασκευασμένα με την διαδικασία των 7nm και είναι λειτουργικά. Το συγκεκριμένο επίτευγμα είναι αποτέλεσμα μιας επένδυσης

Όπως είδαμε σε χθεσινό άρθρο, η Microsoft ανακοίνωσε την απομείωση περιουσιακών στοιχείων ύψους 7,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που σχετίζονται με την εξαγορά της Nokia και ότι θα περικόψει 7.800 θέσεις εργασίας. Αυτό που θέλει να κάνει η Microsoft είναι να αλλάξει την στρατηγική της στα smartphones. O CEO Satya Nadella, επεσήμανε εχθές ότι το portfolio της

Batman vs Superman. Τι κι αν η ταινία αναμένεται σε έναν χρόνο από σήμερα; Τι κι αν ακόμα δε γνωρίζουμε καλά καλά την πλοκή κι έχουμε δει απλά έναν απογοητευμένο Batman σε μια αρκετά αμφιλεγόμενη φωτογραφία; Η διαρροή είναι διαρροή και τίποτα δεν τη σταματά. Έτσι λοιπόν, διέρρευσε το trailer, που ίσως να μην είναι

Σε άκρως άβολη θέση βρέθηκε η Google λόγω του ανανεωμένου Google Photos app που λάνσαρε τέλη Μαΐου με πολλά νέα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι το tag που κάνει στις φωτογραφίες και η αυτόματη ταξινόμηση με βάση το τι απεικονίζουν. Για παράδειγμα οι φωτογραφίες από ουρανοξύστες, αναγνωρίζονται και αρχειοθετούνται όλες σε έναν φάκελο με την

Για όσους ψάχνουν ένα ελαφρύ και compact laptop που να έχει παραπάνω από μια θύρα, η Lenovo φέρνει το Lenovo LaVie Z notebook. Είναι ήδη διαθέσιμο με τιμή που ξεκινά από 1499 δολάρια για την στάνταρ έκδοση και φτάνει στα 1699 δολάρια η Lenovo Z 360 έκδοση που έχει οθόνη αφής και μεντεσέ όπως τα