?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Где мы встречаем данный знак с нумерацией?
c015
На национальной дороге.
На улице города.
c015
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Можно ли выполнить обгон в данной ситуации?
c056
НЕТ.
ДА.
c056
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c088
Движение разрешено только гужевым повозкам.
Движение гужевых повозок запрещено.
Опасность из-за движения гужевых повозок.
c088
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c120
Обязательное движение с поворотом налево.
Опасный поворот налево.
Поворот влево запрещен.
c120
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Как Вы поступите при встрече данного знака?
c150
Уступаете дорогу встречным транспортным средствам.
Продолжаете движение, так как пользуетесь преимуществом по отношению к встречным транспортным средствам.
c150
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный знак?
c181
Внимание! Перекрёсток или участок дороги, на котором движение регулируется трёхцветным светофором.
Приближение к неработающему светофору.
Въезд на дорогу с правом на первоочередное движение.
c181
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c211
Движение транспортных средств, перевозящих грузы, выступающие со всех сторон запрещено.
Движение грузовых автомобилей, перевозящих взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества запрещено.
Движение транспортных средств с двигателем потребляющим газ запрещено.
c211
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Полоса разгона встречается только на автомагистралях:
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
При встрече с данным дорожным знаком:
d019
Вы должны предоставить приоритет автомобилям, которые двигаются только справа.
Вы должны остановиться на линии – стоп, предоставив приоритет слева и справа.
d019
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какие транспортные средства должны уступить дорогу?
d052
Транспортные средства № 1 и № 3.
Транспортные средства № 2 и № 3.
Транспортные средства № 1 и № 4.
d052
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Какому транспортному средству разрешается выполнить поворот?
d082
Транспортному средству № 1.
Транспортному средству № 2.
Никакому.
d082
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Какова максимально разрешаемая скорость для легковых автомобилей в Греции?
e09
60 км/ч в населённых пунктах.
130 км/ч на дорогах с островками безопасности, разделяющими два направления движения.
110 км/ч на автомагистрали.
e09
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Вы двигаетесь по автомагистрали или по скоростной трассе с тремя полосами движения по каждому направлению и буксируете прицеп-дачу:
st07
Вы можете использовать левую полосу для осуществления обгона.
Вы не можете использовать левую полосу для осуществления обгона.
st07
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Что такое тормозной путь?
kok
Это расстояние, которое проезжает ваше транспортное средство с момента нажатия на педаль тормоза до полной остановки транспортного средства.
Это необходимое расстояние, которое требуется для остановки вашего транспортного средства с момента, когда вы увидели препятствие.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
В какой-нибудь день июля Вы намерены поставить машину на стоянку на дороге, показанной на фотографии. Какую сторону проезжей части Вы выберёте?
h25
Правую.
Левую.
h25
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Автобус остановлен на остановке. Поскольку левая полоса свободна, Вы решили обогнать автобус. На что Вы должны обращать внимание во время обгона?
th07
Нет ли случайно пешеходов, которые, пройдя перед автобусом, невнимательно переходят проезжую часть.
Не трогался ли с места автобус.
На оба вышеупомянутые случая.
th07
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Как Вы должны поступить при завершении процедуры обгона?
kok
Во время обгона подать звуковой сигнал и сразу же перестроиться перед обгоняемым транспортным средством.
Не создавая помех транспортному средству, которое только что обогнали, вернуться как можно быстрее в правую полосу дороги.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Что влияет на величину центробежной силы на повороте:
kok
Скорость движения.
Ветер, создающийся при движении транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Как Вы поступаете, в случае, когда столкновение с дикими животными неизбежно?
kok
Нажимаете на тормоза, держите сильно рулевое колесо и пытаетесь сохранить направление движения.
Делаете маневр, чтобы избегать столкновения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Вы двигаетесь на средней полосе дороги показанной на фотографии и намерены поворачивать налево на следующем перекрёстке. Каковы ваши действия:
ib08
Прибавить скорость Вашего автомобиля, обгоняя красный автомобиль, предупредить его водителя о Вашем намерении и свернуть налево.
Предупредить водителей, следующих за Вами о Вашем намерении, проверить движение на левой полосе и постепенно перестроиться на левую полосу за красным автомобилем.
ib08
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Если вы выехали с компанией на развлечение, что вы должны сделать для того, чтобы вернуться обратно с безопасностью?
kok
Вы водите автомобиль на маленькой скорости и будьте внимательны по возвращению назад.
Вы договоритесь, кто не выпьет, чтобы потом, после развлечения, будет вести автомобиль или в противном случае оставите ваш автомобиль и вернетесь на другом транспортном средстве.
Кто выпьет меньше и чувствует наименьшее воздействие алкоголя, будет вести автомобиль.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Как правильно пользоваться полосой замедлительного движения?
kok
Перестроившись в нее, вы едете медленно вдоль всей дороги.
Вы тормозите до того, как перестроиться в нее.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
В случае сильного дождя вы включаете:
kok
Задние фары тумана.
Ближний свет фар и передние фары тумана.
Только габаритные огни.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Скрытие с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП) означает:
kok
Не останавливаться, будучи причастным, даже в качестве свидетеля.
Удаляться от места дорожно-транспортного происшествия для того, чтобы поставить предупреждающий треугольник.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
На каких колесах автомобиля желательно употреблять новые резиновые шины?
kok
На передних колесах.
На задних колесах.
На переднем и заднем по диагонали.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
По дороге вы замечаете, что показатель температуры вашего автомобиля указывает на резкое повышение температуры. Чем вызвано повышение температуры?
kok
Ремень вентилятора порван.
Запальная свеча содержит масло.
Низким уровнем смазочных масел двигателя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Ваш автомобиль остановился из-за аварии на железнодорожном переезде. Что Вы должны предпринять, прежде всего?
kok
Отодвигать автомобиль за пределами железнодорожного переезда.
Звонить ответственному железнодорожного переезда.
Эвакуировать из автомобиля всех пассажиров и удалить их.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Когда вы должны затушить двигатель для того, чтобы сэкономить горючее и уменьшить загрязнение окружающей среды ?
kok
Когда вы останавливаетесь на достаточное время из-за интенсивности потока дорожного движения.
Всякий раз когда вы останавливаетесь перед знаком СТОП.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
При вождении автомобиля с багажником на крышу, но без груза:
kok
Потребление горючего не меняется
Потребление горючего уменьшается
Потребление горючего увеличивается
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
На автомагистрали, скорость легковых автомобилей ограничевается:
ie16
150 км/ч при солнечном свете.
130 км/час в нормальных погодных условиях
110 км/ч при сильном дожде.
ie16
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ    Είναι το σύνολο των οργάνων (Εκκεντροφόρος, βαλβίδες, ωστήρια, κοκοράκια, ελατήρια και γρανάζια) που κινούνται από τον στρόφαλο και εκτελούν διάφορα έργα, όπως το άνοιγμα των βαλβίδων, η περιστροφή του διανομέα, του δυναμό, των αντλιών νερού και λαδιού κ.ά.
Φώτα όγκου   Τα φώτα που τοποθετούνται σε ορισμένα οχήματα με κινητήρα και ορισμένα ρυμουλκούμενα κοντά στο ακρότατο σημείο του πλάτους και όσο πιο κοντά στο υψηλότερο σημείο του οχήματος και που χρησιμοποιούνται για να διακρίνεται με ευκρίνεια ο όγκος αυτού.
ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΡΙΣΜΑ    Είναι το κόλλημα του ελαστικού που έχει οπή.
Technology Tips
Μέσα από ταινίες επιστημονικής φαντασίας σκηνοθέτες και σεναριογράφοι βάζουν τις πιο τρελές τους ιδέες οι οποίες όμως ξεκινούν με τον καιρό να υλοποιούνται. Μια από αυτές είναι τα ολογράμματα, το άγγιγμα και η αλληλεπίδρασή μας με αυτά, κάτι που Ιάπωνες επιστήμονες κατάφεραν να κάνουν πραγματικότητα. Οι ερευνητές από το Digital Nature Group της Ιαπωνίας δημιούργησαν

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 η Samsung ετοιμάζεται να ανανεώσει την σειρά των phablet με το πολυαναμενόμενο Samsung Galaxy Note 5 αλλά και το νέο Samsung Galaxy S6 edge Plus. Σήμερα διέρρευσαν τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία μας δίνουν μια εικόνα για το τι θα δούμε το φθινόπωρο. Ξεκινάμε με το Samsung Galaxy Note 5,

Στην CES 2015 η Samsung ανακοίνωσε μια νέα σειρά έξυπνων τηλεοράσεων την οποία ονομάζει «SUHD» και θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2015 από 48 ίντσες μέχρι 88 ίντσες. Θα τρέχουν το Tizen OS της Samsung, όπως και όλες οι έξυπνες τηλεοράσεις της Samsung φέτος, μιας και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να δούμε το πρώτο Tizen phone.

Σε άκρως άβολη θέση βρέθηκε η Google λόγω του ανανεωμένου Google Photos app που λάνσαρε τέλη Μαΐου με πολλά νέα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι το tag που κάνει στις φωτογραφίες και η αυτόματη ταξινόμηση με βάση το τι απεικονίζουν. Για παράδειγμα οι φωτογραφίες από ουρανοξύστες, αναγνωρίζονται και αρχειοθετούνται όλες σε έναν φάκελο με την

Η ASUS, τελευταία, κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στην αγορά και αυτό οφείλεται στην πρωτοπόρα φιλοσοφία της σε ότι αφορά το design και την ποιότητα των συσκευών της. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και στην εδραίωσή της στην αγορά notebooks και ultrabooks, ιδιαίτερα μετά την πολύ επιτυχημένη σειρά Zen. Έτσι, το Zenbook UX301 που μόλις κυκλοφόρησε