?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Зона, которая предназначена для остановки автобусов обозначается, обычно, одной ломанной линии желтого цвета. Как вы поступите?
c017
Остановите на какое-то время на этом месте.
Заезжаете на эту линию в то время как вы ведете свое транспортное средство.
Остановитесь на этом месте.
c017
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c057
Опасный поворот налево.
Обязательное движение с поворотом налево.
Поворот налево запрещён.
c057
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c089
Стоянка тачек запрещена.
Дорога закрыта для всех автомобилей кроме тачек.
Въезд тачкам запрещен.
c089
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c121
Исключительный проезд автобусов и троллейбусов.
Конец исключительного проезда автобусов и троллейбусов.
Запрещается остановка автобусов и троллейбусов.
c121
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный знак?
c151
После 1 км запрещён обгон механических транспортных средств, кроме двухколёсных мотоциклов без бокового прицепа.
На последующие 1.000 м запрещён обгон механических транспортных средств, кроме двухколёсных мотоциклов без бокового прицепа.
На расстоянии 1 км разрешен обгон механических транспортных средств, кроме двухколёсных мотоциклов без бокового прицепа.
c151
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Как Вы должны поступить при встрече данного знака перед перекрёстком?
c182
Остановится лишь в том случае, если другое транспортное средство двигается по пересекаемой проезжей части.
Остановится перед стоп-линией, а если её нет - перед краем пересекаемой проезжей части, чтобы иметь полную видимость и уступить дорогу.
Остановится на уровне знака и уступить дорогу.
c182
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Каково значение следующего знака:
c212
Район пролёта самолётов.
Опасность из-за низко летающих самолётов.
Аэропорт.
c212
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
На перекрестке с мигающим красным светом что вы обязаны сделать?
kok
Уменьшить скорость и осторожно проехать.
Предоставить приоритет пешеходам.
Остановить ваше транспортное средство.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Когда вы совершаете поворот налево на перекрестке, где встречные автомобили также поворачивают налево, по каким траекториям можно безопасно совершать повороты?
d020
Как в схеме В.
Как в схеме А.
d020
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
На светофоре горит зелёный свет. На светофоре установлен знак СТОП. Как должен действовать водитель?
d053
Проехать перекрёсток, не останавливаясь.
Обязательно останавливаться до перекрёстка и продолжить движение, только убедившись, что по дороге, в которую он въезжает, не двигаются транспортные средства.
Убавить скорость транспортного средства.
d053
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Какое транспортное средство должно проехать перекрёсток последним?
d083
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 3.
d083
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Знак въезда в населённый пункт одновременно означает, что максимальная скорость ограничивается на:
e10
50 км/ч.
60 км/ч.
e10
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
В данной ситуации Вы можете еще повернуть налево?
st08
ДА.
НЕТ.
st08
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Какое расстояние вы должны оставлять от впереди идущего транспортного средства?
kok
Такое, которое обеспечит, в любом случае, своевременную остановку вашего транспортного средства во избежание столкновения.
Не меньше 5 м.
Не меньше 5 м. если впереди идущее транспортное средство является легковым автомобилем или мотоциклом, и не меньше 10 м. если это грузовое транспортное средство или автобус.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Почему нельзя остановиться на правой стороне проезжей части?
h26
Потому что это дорога с двусторонним движением.
Потому сто есть дорожный знак, запрещающий остановку и стоянку, а также желтая непрерывная линия по краю проезжей части.
h26
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Вы двигаетесь с ускорением, но на небольшом расстоянии Вы видите сплошную линию, разделяющую два направления движения:
th08
Вы не должны осуществить обгон.
Вы можите осуществить обгон.
th08
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
За грузовиком образовалась колонна легковых автомобилей. Какой легковой автомобиль должен первым обогнать грузовик?
kok
Последний легковой автомобиль колонны.
Первый легковой автомобиль колонны.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
При движении на повороте транспортное средство должно иметь более низкую скорость:
kok
При въезде на поворот.
При выезде с поворота.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
На перекрёстках с пешеходными переходами и движение не регулируется регулировщиком или светофорами, кто имеет преимущество?
kok
Никто. Как водители, так и пешеходы, регулируют своё движение под личную ответственность.
Пешеходы.
Транспортные средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Как вы поступите в следующем случае?
ib09
Вы доедете до линии – стоп, остановитесь и проверив, что в перпендикулярном направлении нет других машин, которым вы должны уступить дорогу, продолжаете свое движение.
Вы доедете до зоны действия дорожного знака стоп,останавливаетесь, уступаете дорогу машинам, двигающимся в перпендикулярном от Вас направлении. Когда вы увидите,что нет других машин, тогда вы переедете перекресток.
ib09
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Какие самые необходимые фармацевтические средства должны иметься в аптечке вашего транспортного средства?
kok
Спирт и йод.
Спирт, перекись водорода, йод и бинт.
Спирт, йод, вата, стерильный бинт, различные повязки, лейкопластырь.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
В каких случаях, выезжая из очереди остановленных автомобилей, разрешается прекратить поток движения?
kok
Ни в коем случае.
Когда дорога по которой вы двигаетесь имеет две полосы движения в каждом направлении или это дорога с односторонним движением.
Когда вы должным образом предупредили, водителей следующих за вами автомобилей.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
В каком месте автомагистрали можно остановиться?
ie20
По бокам.
В специально отведенных местах.
В полосе экстренной необходимости.
ie20
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
За пределами населенного пункта, вы обязательно включаете ближний свет фар и в светлое время суток:
kok
Для того, чтобы совершить обгон.
В туннеле.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Как вы должны поступать после дорожно-транспортного происшествия с животным (на пример со псом)?
kok
Вы остановитесь, включите аварийную сигнализацию и предпримете меры безопасности на месте происшествия.
Вы продолжите свое движение без остановки.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Каково, главным образом, последствие ослабления ремня охладителя воды?
kok
Поломка водяного насоса.
Повышенный шум двигателя.
Перегревание двигателя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Выброс дыма от дизельного двигателя легкового автомобиля может быть вызван:
kok
Засорением воздушного фильтра.
Поломкой в системе инъекции.
Засорением фильтра горючего.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
На каком, по крайней мере, расстоянии вы должны ставить предупреждающий треугольник за автомобилем на улицах населенных пунктов?
kok
50 м.
20 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Как вы можете, особенно в городе, вести себя при вождении так, чтобы сэкономить горючее и охранять окружающую среду?
kok
Нажимать на акселератор, когда горит красный свет на светофоре и нажимать резко на тормоз, когда вы подъезжаете к нему (светофору).
Водить автомобиль предусмотрительно во избежание ненужных ускорений или бесполезных торможений.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Потребление горючего увеличивается :
kok
При открытых окнах
При закрытых окнах
При закрытой крыше
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΜΠΑΤΑΡΙΑ    Η συσκευή παραγωγής και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που στα ελληνικά αποδίδεται με τη λέξη συσσωρευτής. Είναι δευτερεύουσα πηγή ηλεκτρικού ρεύματος, αφού δεν το παράγει μόνη της, αλλά φορτίζεται από εξωτερική πηγή (δυναμό).
Aυτoκίνητo λεωφoρείo   To αυτoκίνητo όχημα πoυ πρooρίζεται κυρίως για τη μεταφoρά πρoσώπων 10 και άνω θέσεων, συμπεριλαμβανoμένης και της θέσης τoυ oδηγoύ.
ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ    Είναι το κεφάλαιο της Μηχανικής που μελετάει την αντίσταση του αέρα στα σώματα που κινούνται και, στην περίπτωση μας, στο αυτοκίνητο.
Technology Tips
Μέσα από ταινίες επιστημονικής φαντασίας σκηνοθέτες και σεναριογράφοι βάζουν τις πιο τρελές τους ιδέες οι οποίες όμως ξεκινούν με τον καιρό να υλοποιούνται. Μια από αυτές είναι τα ολογράμματα, το άγγιγμα και η αλληλεπίδρασή μας με αυτά, κάτι που Ιάπωνες επιστήμονες κατάφεραν να κάνουν πραγματικότητα. Οι ερευνητές από το Digital Nature Group της Ιαπωνίας δημιούργησαν

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 η Samsung ετοιμάζεται να ανανεώσει την σειρά των phablet με το πολυαναμενόμενο Samsung Galaxy Note 5 αλλά και το νέο Samsung Galaxy S6 edge Plus. Σήμερα διέρρευσαν τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία μας δίνουν μια εικόνα για το τι θα δούμε το φθινόπωρο. Ξεκινάμε με το Samsung Galaxy Note 5,

Εκτός από smartphones τα οποία έχουν καταφέρει να της δώσουν μια εντυπωσιακή πορεία στα λίγα χρόνια που υπάρχει, η Xiaomi θέλει να δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς. Σήμερα ανακοίνωσε επίσημα την Xiaomi Mi TV 2 με οθόνη 40 ιντσών. Είναι ο διάδοχος της περσινής Xiaomi Mi TV 2 που είχε οθόνη 49 ιντσών 4K και

Η τελική έκδοση του iOS 9 λογικά θα δοθεί σε όλες τις συμβατές συσκευές τον Σεπτέμβριο μαζί με την κυκλοφορία των νέων iPhone 6s και iPhone 6s Plus. Ήδη όμως γίνονται γνωστές κάποιες προσθήκες που θα βάλει η Apple στο ανανεωμένο λειτουργικό της σύστημα. Το iOS 9 θα έχει την δυνατότητα να δημιουργεί ξεχωριστούς φακέλους,

Το νέο MacBook 2015 είναι εδώ με οθόνη 12 ιντσών Retina 2304×1440 pixels, διπύρηνο επεξεργαστή Intel Core M, μνήμη RAM 8GB και στάδιο γραφικών Intel HD Graphics 5300. Με πάχος 13.1 χλστ. και βάρος 900 γρ. το νέο MacBook μπορείτε να το απολαύσετε στο πρώτο official video. Το νέο MacBook Air 2015 θα διατεθεί σε