?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Зона, которая предназначена для остановки автобусов обозначается, обычно, одной ломанной линии желтого цвета. Как вы поступите?
c017
Остановите на какое-то время на этом месте.
Заезжаете на эту линию в то время как вы ведете свое транспортное средство.
Остановитесь на этом месте.
c017
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c057
Обязательное движение с поворотом налево.
Опасный поворот налево.
Поворот налево запрещён.
c057
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c089
Стоянка тачек запрещена.
Дорога закрыта для всех автомобилей кроме тачек.
Въезд тачкам запрещен.
c089
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c121
Запрещается остановка автобусов и троллейбусов.
Конец исключительного проезда автобусов и троллейбусов.
Исключительный проезд автобусов и троллейбусов.
c121
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный знак?
c151
После 1 км запрещён обгон механических транспортных средств, кроме двухколёсных мотоциклов без бокового прицепа.
На последующие 1.000 м запрещён обгон механических транспортных средств, кроме двухколёсных мотоциклов без бокового прицепа.
На расстоянии 1 км разрешен обгон механических транспортных средств, кроме двухколёсных мотоциклов без бокового прицепа.
c151
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Как Вы должны поступить при встрече данного знака перед перекрёстком?
c182
Остановится перед стоп-линией, а если её нет - перед краем пересекаемой проезжей части, чтобы иметь полную видимость и уступить дорогу.
Остановится на уровне знака и уступить дорогу.
Остановится лишь в том случае, если другое транспортное средство двигается по пересекаемой проезжей части.
c182
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Каково значение следующего знака:
c212
Аэропорт.
Опасность из-за низко летающих самолётов.
Район пролёта самолётов.
c212
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
На перекрестке с мигающим красным светом что вы обязаны сделать?
kok
Остановить ваше транспортное средство.
Предоставить приоритет пешеходам.
Уменьшить скорость и осторожно проехать.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Когда вы совершаете поворот налево на перекрестке, где встречные автомобили также поворачивают налево, по каким траекториям можно безопасно совершать повороты?
d020
Как в схеме В.
Как в схеме А.
d020
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
На светофоре горит зелёный свет. На светофоре установлен знак СТОП. Как должен действовать водитель?
d053
Обязательно останавливаться до перекрёстка и продолжить движение, только убедившись, что по дороге, в которую он въезжает, не двигаются транспортные средства.
Убавить скорость транспортного средства.
Проехать перекрёсток, не останавливаясь.
d053
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Какое транспортное средство должно проехать перекрёсток последним?
d083
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 3.
d083
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Знак въезда в населённый пункт одновременно означает, что максимальная скорость ограничивается на:
e10
50 км/ч.
60 км/ч.
e10
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
В данной ситуации Вы можете еще повернуть налево?
st08
ДА.
НЕТ.
st08
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Какое расстояние вы должны оставлять от впереди идущего транспортного средства?
kok
Такое, которое обеспечит, в любом случае, своевременную остановку вашего транспортного средства во избежание столкновения.
Не меньше 5 м.
Не меньше 5 м. если впереди идущее транспортное средство является легковым автомобилем или мотоциклом, и не меньше 10 м. если это грузовое транспортное средство или автобус.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Почему нельзя остановиться на правой стороне проезжей части?
h26
Потому что это дорога с двусторонним движением.
Потому сто есть дорожный знак, запрещающий остановку и стоянку, а также желтая непрерывная линия по краю проезжей части.
h26
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Вы двигаетесь с ускорением, но на небольшом расстоянии Вы видите сплошную линию, разделяющую два направления движения:
th08
Вы не должны осуществить обгон.
Вы можите осуществить обгон.
th08
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
За грузовиком образовалась колонна легковых автомобилей. Какой легковой автомобиль должен первым обогнать грузовик?
kok
Первый легковой автомобиль колонны.
Последний легковой автомобиль колонны.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
При движении на повороте транспортное средство должно иметь более низкую скорость:
kok
При въезде на поворот.
При выезде с поворота.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
На перекрёстках с пешеходными переходами и движение не регулируется регулировщиком или светофорами, кто имеет преимущество?
kok
Никто. Как водители, так и пешеходы, регулируют своё движение под личную ответственность.
Пешеходы.
Транспортные средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Как вы поступите в следующем случае?
ib09
Вы доедете до зоны действия дорожного знака стоп,останавливаетесь, уступаете дорогу машинам, двигающимся в перпендикулярном от Вас направлении. Когда вы увидите,что нет других машин, тогда вы переедете перекресток.
Вы доедете до линии – стоп, остановитесь и проверив, что в перпендикулярном направлении нет других машин, которым вы должны уступить дорогу, продолжаете свое движение.
ib09
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Какие самые необходимые фармацевтические средства должны иметься в аптечке вашего транспортного средства?
kok
Спирт и йод.
Спирт, перекись водорода, йод и бинт.
Спирт, йод, вата, стерильный бинт, различные повязки, лейкопластырь.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
В каких случаях, выезжая из очереди остановленных автомобилей, разрешается прекратить поток движения?
kok
Ни в коем случае.
Когда дорога по которой вы двигаетесь имеет две полосы движения в каждом направлении или это дорога с односторонним движением.
Когда вы должным образом предупредили, водителей следующих за вами автомобилей.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
В каком месте автомагистрали можно остановиться?
ie20
В полосе экстренной необходимости.
В специально отведенных местах.
По бокам.
ie20
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
За пределами населенного пункта, вы обязательно включаете ближний свет фар и в светлое время суток:
kok
В туннеле.
Для того, чтобы совершить обгон.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Как вы должны поступать после дорожно-транспортного происшествия с животным (на пример со псом)?
kok
Вы продолжите свое движение без остановки.
Вы остановитесь, включите аварийную сигнализацию и предпримете меры безопасности на месте происшествия.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Каково, главным образом, последствие ослабления ремня охладителя воды?
kok
Поломка водяного насоса.
Повышенный шум двигателя.
Перегревание двигателя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Выброс дыма от дизельного двигателя легкового автомобиля может быть вызван:
kok
Засорением фильтра горючего.
Поломкой в системе инъекции.
Засорением воздушного фильтра.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
На каком, по крайней мере, расстоянии вы должны ставить предупреждающий треугольник за автомобилем на улицах населенных пунктов?
kok
50 м.
20 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Как вы можете, особенно в городе, вести себя при вождении так, чтобы сэкономить горючее и охранять окружающую среду?
kok
Водить автомобиль предусмотрительно во избежание ненужных ускорений или бесполезных торможений.
Нажимать на акселератор, когда горит красный свет на светофоре и нажимать резко на тормоз, когда вы подъезжаете к нему (светофору).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-7ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Потребление горючего увеличивается :
kok
При закрытых окнах
При открытых окнах
При закрытой крыше
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΑΠΟΣΙΩΠΗΤΗΡΑΣ    Είναι πιο γνωστός ως σιλανσιέ. Αποτελείται από ενα ή περισσότερους μεταλλικούς κυλίνδρους, που παρεμβάλλονται στο σύστημα εξάτμισης, για να επιβραδύνουν την έξοδο των καυσαερίων, ώστε να έχουν μικρότερη πίεση και, επομένως, να προκαλούν λιγότερο θόρυβο.
ΠΛΑΝΗΤΕΣ    Γρανάζια του διαφορικού.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ    Η πρόοδος της ηλεκτρονικής τεχνολογίας έχει φέρει την εφαρμογή των ηλεκτρονικών συστημάτων στη λειτουργία των μηχανικών μερών του αυτοκινήτου. Βασικό Η/Σ είναι εκείνο του ελέγχου του κινητήρα, που στηρίζεται στη λειτουργία αισθητήρων. Αυτοί μεταδίδουν τις διάφορες πληροφορίες για την καλή ή μη λειτουργία κάθε συστήματος ή μεμονωμένου εξαρτήματος και πληροφορούν με ανάλογες ενδείξεις στο ταμπλό, τον οδηγό ή τον μηχανικό. Ηλεκτρονικά πλέον είναι τα συστήματα ανάφλεξης, τροφοδοσίας, επανακυκλοφορίας καυσαερίων κι ακόμη - σε ακριβά αυτοκίνητα - ανάρτησης, διεύθυνσης κλπ.
Technology Tips
Μαζί με το Huawei Honor 7, εχθές η εταιρεία ανακοίνωσε και το Huawei Honor Band Zero, το οποίο είναι το νέο της smartwatch. Παρόλο που το επιβεβαίωσε, η Huawei δεν έδωσε στην δημοσιότητα λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο smartwatch, εκτός από μια φωτογραφία στο twitter. Όπως βλέπουμε θα έχει στρογγυλό περίβλημα, με ένα αρκετά μεγάλο bezel

Στα φετινά Samsung Galaxy S6 και S6 Edge η εταιρεία αποφάσισε να μην συνεργαστεί με την Qualcomm, αλλά έβαλε δικό της Exynos επεξεργαστή. Σε αυτό θεωρήθηκε ότι έπαιξε ρόλο η υπερθέρμανση της ναυαρχίδας Snapdragon 810, αλλά ίσως και να ήταν μια πολύ καλή αφορμή για την Samsung να δοκιμάσει και τις δικές της δυνάμεις. Αν

Την νέα υπηρεσία OTE TV go αναμένεται να διαθέσει σύντομα στους συνδρομητές του ο OTE TV προσφέροντας την δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος σε tablet, laptop ή smartphone. Η υπηρεσία διαθέτει τα ελεύθερα κανάλια, τα κινηματογραφικά και αθλητικά του OTE TV, θεματικά κανάλια, ενώ δίνει τη δυνατότητα ενοικίασης ταινιών on demand, αλλά και replay. Η ανάλυση

Τον περασμένο μήνα η Sony είχε δηλώσει ενήμερη για τα προβλήματα υπερθέρμανσης του Sony Xperia Z3+/Xperia Z4v τα οποία από πολλούς θεωρείται ότι προκύπτουν από τον Snapdragon 810. H Qualcomm από την πλευρά της δεν έχει αναλάβει την ευθύνη και έχει τονίσει ότι τα προβλήματα αυτά έρχονται από κάποιους που έχουν σκοπιμότητες από τις φήμες.

Σύμφωνα με το MacRumors τις τελευταίες εβδομάδες όλο και περισσότεροι χρήστες ξεκίνησαν να εμφανίζουν προβλήματα με την αντί-ανακλαστική επικάλυψη που έχουν τα MacBook Pro Retina στην οθόνη τους. Αρκετοί αναφέρουν ότι άρχισε να ξεφλουδίζει ή να εμφανίζει «λεκέδες». Το ζήτημα με την οθόνη φαίνεται να εμφανίζεται στα μοντέλα από τα μέσα του 2012 μέχρι τα