?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Что означает данный дорожный знак?
c018
Въезд только мопедов запрещен.
Въезд мопедов и мотоциклов запрещен.
c018
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что показывает данный дорожный знак:
c058
Наличие на левой стороне проезжей части канавы с водой.
Опасная обочина на левой стороне дороги.
Способ постановки транспортного средства на стоянку.
c058
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c090
Обязательное круговое движение.
Обязательное движение транспортных средств в один ряд.
Приближение к обязательному круговому движению.
c090
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Какую полосу движения вы выберете для того, чтобы завернуть налево?
c122
г.
в.
а.
c122
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c152
Обязательное движение с поворотом направо.
Опасный поворот направо.
Поворот направо запрещён.
c152
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Какие запрещения прекращают свое действие при виде данного знака?
c183
Запрещение движения по параллельному ряду.
Запрещение стоянки.
Запрещение обгонять.
c183
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный знак?
c213
Скоростная трасса.
Место стоянки легковых автомобилей.
Движение легковых автомобилей запрещено.
c213
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означают дорожные знаки круглой формы в синем фоне?
kok
Предупреждение об опасных зонах.
Обязанность.
Запрещение.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
d021
Возможно, что на следующем перекрестке, вы должны уступить дорогу.
После следующего перекрестка у вас снова приоритет.
d021
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
В какой последовательности должны проехать перекрёсток транспортные средства:
d054
2-1-3.
1-2-3.
3-2-1.
d054
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Какое транспортное средство должно проехать перекрёсток последним?
d084
Транспортное средство № 3.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
d084
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
В данной ситуации:
e11
Подаёте звуковой сигнал.
Замедляете и не выполняете обгон.
Включаете аварийную сигнализацию.
e11
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
В данном случае, два транспортных средства, которые ждут, будут поворачивать, имея каждое из них справа другое транспортное средство:
st10
ДА.
НЕТ.
st10
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Допустим, что время вашей реакции на резкое торможение транспортного средства, двигающегося со скоростью 50 км\ч – 1 секунда. Какую дистанцию, приблизительно, вы проедете за время реакции?
kok
20 метров.
15 метров.
25 метров.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
На дороге с односторонним движением, если ширина дороги достаточна, можете ли вы остановиться и слева?
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Обязаны ли Вы в данном случае уступить дорогу встречному транспортному средству?
th09
НЕТ.
ДА.
th09
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
При каких обстоятельствах сильный боковой ветер может стать опасным?
kok
При обгоне автопоездов.
При проезде через тоннель.
При проезде через густой лес.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
На поворотах, если ваш автомобиль перегружен:
kok
Увеличивается опасность отклонения.
Уменьшается опасность отклонения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
В каком случае разрешается прерывать движение, впереди идущих военных колонн или религиозных шествий?
kok
Только тогда, когда колонны или шествия двигаются вокруг площадей или круговых перекрёстков.
Только тогда, когда Вам нужно повернуть налево или направо.
Никогда.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Какова цель зеркала, изображенного на фотографии?
ib12
Уведомление о приближении перекрестка с приоритетом справа.
Своевременное уведомление о движении автомобилей в окольной или перпендикулярной улице, на стороне которой у вас нет видимости.
ib12
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Отрицательное воздействие транквилизаторов и болеутоляющих лекарственных препаратов увеличивается с употреблением алкоголя.
kok
Правильно, даже увеличивается.
Неправильно, не влияет.
Я не знаю.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
При движении на автомагистрали и во время обгона:
ie21
Вас не беспокоит, что происходит за Вашим транспортным средством, если Вы двигаетесь со скоростью 130 км/ч.
Разрешено превышение максимально допустимой скорости.
Разрешено двигаться по Вашей полосе, чтобы обгонять одновременно много транспортных средств.
ie21
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Вы двигаетесь на автомагистрали, идёт дождь, что ведёт к ограничению видимости. Вы должны:
kok
Не использовать фар автомобиля.
Использовать аварийные огни.
Использовать фары автомобиля.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Является ли страхование транспортных средств обязательным?
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
В случае неисправности стартера, какие меры мы предпринимаем?
kok
Мы меняем аккумулятор.
Мы включаем третью или четвертую передачи, вызывая сильный толчок автомобиля вперед и назад.
Мы демонтируем стартер.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Что происходит, когда Вы едете с очень низким давлением в шинах?
kok
Уменьшается устойчивость вождения.
От перегрева могут испортиться шины.
Продлевается срок эксплуатации шин.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
По какой причине водитель должен проверять рабочую тормозную систему после движения вовнутрь застоя воды?
kok
Рабочая тормозная система может быть перегрета.
Рабочая тормозная система может быть промокнута.
Вода проникла в гидравлическую систему.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Если водитель собрал наивысшее число штрафных очков:
kok
Изымается водительское удостоверение и для вождения автомобиля Вы должны снова сдать экзамены.
Конфискуют водительское удостоверение.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Какие маршруты вы можете избегать, чтобы сэкономить горючее?
kok
Маршруты по дорогам с небольшим движением.
Ближние маршруты, такие как до соседнего киоска.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Для более экономичного вождения на ровной дороге необходимо :
kok
Менять непрерывно скорость в коробке скоростей
Увеличивать и уменьшать непрерывно скорость, оставляя то же отношение в коробке скоростей
Переходить на большее отношение передачи при стабильной скорости
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ    Η περιοχή γύρω από τον μαγνήτη, στην οποία εκδηλώνεται η μαγνητική ενέργεια, που έχει αποτέλεσμα τη δημιουργία μαγνητικής ροής.
Mηχάνημα έργων   To μηχανoκίνητo όχημα πoυ πρooρίζεται για την κατασκευή και συντήρηση oδικών ή άλλων τεχνικών έργων. O όρoς αυτός περιλαμβάνει και τα oχήματα πoυ πρooρίζoνται για την απoκατάσταση της κυκλoφoρίας, τoν καθαρισμό και τη σήμανση των oδών. Δεν υπάγoνται στην κατηγoρία των μηχανημάτων έργων, θεωρoύμενα ως αυτoκίνητα, τα μηχανoκίνητα oχήματα, εφόσoν αυτά εκτελoύν και μεταφoρικό έργo επί των oδών της Χώρας.
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    Σωλήνας από ελαφρό κράμα, που παίρνει το αεριώδες μίγμα από το καρμπιρατέρ και το διανέμει στους κυλίνδρους.
Technology Tips
Όταν ο Tim Cook έλεγε σε συνέντευξή του ότι η Apple ετοιμάζει πράγματα που δεν έχουμε φανταστεί καν, μπορεί μέσα σε αυτά αν εννοούσε και ένα αυτοκίνητο με σήμα ένα δαγκωμένο μήλο. Τους προηγούμενους μήνες ήταν πολύ έντονες οι φήμες ότι η Apple ετοιμάζει ένα ηλεκτρικό όχημα κάτι που φαίνεται να μην αφήνει αδιάφορη την

To OnePlus 2 θα ανακοινωθεί επίσημα σε λιγότερο από 20 μέρες και από την ίδια την OnePlus έχει αποκαλυφθεί ότι θα φοράει επεξεργαστή Snapdragon 810 αναπροσαρμοσμένο για να μην θερμαίνεται, μνήμη RAM 4GB, θύρα USB Type-C ενώ περιμένουμε και μεταλλική κατασκευή. Εχθές ακούστηκε ότι η οθόνη θα είναι 5.5 ιντσών με ανάλυση 1080p. Επιπλέον, από

Την νέα υπηρεσία OTE TV go αναμένεται να διαθέσει σύντομα στους συνδρομητές του ο OTE TV προσφέροντας την δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος σε tablet, laptop ή smartphone. Η υπηρεσία διαθέτει τα ελεύθερα κανάλια, τα κινηματογραφικά και αθλητικά του OTE TV, θεματικά κανάλια, ενώ δίνει τη δυνατότητα ενοικίασης ταινιών on demand, αλλά και replay. Η ανάλυση

Ενώ η Google έκανε διαθέσιμο το Android M Developer Preview 2 με νέα χαρακτηριστικά, η Apple από την πλευρά της έδωσε το public beta του iOS 9 σε όλους τους χρήστες iOS συσκευών που θέλουν να το δοκιμάσουν. Πρόκειται για μια πιο προσεγμένη έκδοση από αυτές που είχαν πάρει οι developers τον προηγούμενο μήνα. Όσοι

Για όσους ψάχνουν ένα ελαφρύ και compact laptop που να έχει παραπάνω από μια θύρα, η Lenovo φέρνει το Lenovo LaVie Z notebook. Είναι ήδη διαθέσιμο με τιμή που ξεκινά από 1499 δολάρια για την στάνταρ έκδοση και φτάνει στα 1699 δολάρια η Lenovo Z 360 έκδοση που έχει οθόνη αφής και μεντεσέ όπως τα