?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Что означает данный дорожный знак?
c019
Въезд велосипедистам запрещен.
Опасность из-за частого движения велосипедистов.
c019
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c060
Разрешается только движение мотоциклов.
Движение мотоциклов запрещено.
Движение механических транспортных средств, кроме мотоциклов, запрещено.
c060
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c092
Развилка направо с сельской дорогой, ведущей к селению.
Тупик направо.
Справа от дороги имеется место для стоянки автомобилей.
c092
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c123
Гостиница или мотель.
Ресторан.
Информация.
c123
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c153
Обязательная постоянная скорость 50 км/ч.
Въезд в район, где запрещено движение со скоростью более 50 км/ч.
Выезд из района, где действует ограничение скорости 50 км/ч.
c153
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c184
Конец зоны действия всех запрещений местного значения, наложенных дорожными знаками.
Выезд из зоны запрещения стоянки.
Выезд из зоны запрещения стоянки ограниченного срока действия.
c184
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c214
Район пролёта самолётов.
Вертодром.
Аэропорт.
c214
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Если не функционируют указатели поворотов вашего транспортного средства, каким способом вы предупредите других участников дорожного движения о вашем намерении поменять направлении в левую сторону?
kok
Вытягивая левую руку.
Поднимая левую руку.
Используя неоднократно тормозные фары.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Когда работают светофоры, они имеют преимущество над дорожными знаками?
d022
НЕТ.
ДА.
d022
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какое транспортное средство имеет преимущественное право на движение?
d055
Ни одно из них. Водители должны договориться между собой.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
d055
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Светофор показывает красный свет. Какое транспортное средство должно ждать?
d085
Транспортное средство 2.
Транспортное средство 1.
Оба.
d085
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Вы двигаетесь по левой полосе движения и на левой полосе остановлен грузовик. На что вы должны уделить особое внимание в этой ситуации и почему?
e12
Надо снизить скорость и наблюдать за тем, если перед остановленным грузовиком внезапно не выбежал какой-нибудь пешеход.
Не превышать максимально разрешенную скорость в этой зоне.
e12
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
На фотографии вы едете по автомагистрали, состоящей из трех полос в каждом направлении и двигаетесь с максимально разрешенной скоростью:
st12
Вы двигаетесь по левой полосе, чтобы помешать некоторым участникам дорожного движения двигаться со скоростью больше чем максимально разрешенная.
Вы обгоняете грузовое транспортное средство и вновь переезжаете на правую полосу.
Вы уступаете правую полосу крупногабаритным транспортным средствам.
st12
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Что понимается под термином «расстояние реакции»?
kok
Это расстояние, которое вы проезжаете с момента, когда вы увидите какое-нибудь препятствие, до момента нажатия тормозов.
Это расстояние, когда водитель считает, что надо будет остановиться.
Это расстояние 1 метра на каждый км. скорости.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Вы ставите свой автомобиль перед почтой для того чтобы приобрести марки:
kok
Это стоянка.
Это остановка.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Транспортное средство приближается с встречной полосы. Должен ли он снизить скорость, чтобы оставить вас совершить обгон?
th10
НЕТ.
ДА.
th10
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Какая ошибка вождения приводит, при совершении обгона на скоростной трассе, без разделительного островка, к серьезным дорожно-транспортным происшествиям (ДТП):
kok
Вождение при маленькой дистанции от переднего транспортного средства.
Недооценка скорости передних и встречных транспортных средств.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Данный знак указывает на участок дороги с опасными поворотами, первый из них налево?
i01
ДА.
НЕТ.
i01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Половина проезжей части закрыта из-за строительных работ. Одновременно и с двух противоположных направлений к месту стройки приближаются два транспортных средства. Какое транспортное средство должно подождать?
kok
Транспортное средство, движущееся по полосе, на которой находится препятствие.
Транспортное средство, которое шире.
Транспортное средство, которое меньше.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Как вы поступите в данном случае?
ib14
Осторожно, из-за опасности от частого передвижения детей и со скоростью не менее 30 км/ч.
Осторожно, из-за опасности от частого передвижения детей и со скоростью не более 30 км/ч.
ib14
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Что вызывает вождение любого транспортного средства, когда водитель его находится под влиянием алкогольного опьянения?
kok
Бдительность и бодрствование.
Ничего.
Сонливость, затруднение мышления, отсутствие рассуждения и т.д.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Выбрали ли Вы правильную полосу, для того чтобы выйти с автомагистрали?
ie23
ДА.
НЕТ.
ie23
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как должен поступить водитель при ослеплении светом фар встречного транспортного средства?
kok
Включить дальний свет фар.
Снизить скорость и принять правее.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Минимальная и обязательная страховка «третьих» покрывает:
kok
Повреждения, причинённые третьим, какими бы не были они, и пассажирам своего автомобиля.
Порча, причиненная своему автомобилю.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
По каким признакам заметно, что выхлопная труба транспортного средства нуждается в замене?
kok
По чрезмерному расходу горючего.
По чрезмерному шуму.
По цвету выхлопных газов.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Кто отвечает за исправность транспортного средства, у которого есть технический паспорт?
kok
Водитель.
Страховая компания.
Владелец или собственник автомобиля.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Вы двигаетесь по прямолинейному свободному участку дороги со скоростью 100 км/ч. Шина лопается и автомобиль начинает колебаться. Тогда Вы должны:
kok
Крепко держать рулевое колесо для сохранения контроля над автомобилем и плавно замедлить.
Осуществить экстренное торможение.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Правонарушения обычно влекут за собой:
kok
Штрафы, тюремное заключение, временное или окончательное изъятие водительского удостоверения, изъятие номерных знаков транспортного средства.
Конфискацию транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Каким образом вы сэкономите горючее, когда вы ждете долгое время перед отпущенным шлагбаумом железнодорожного переезда?
kok
Затушив двигатель.
Выключая радиоприемник.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
У Вас автомобиль новой технологии, а едете по наклонной дороге.В каком случае будет израсходовано меньше горючего?
kok
Не нажимать на газ, выбрав при этом соответствующее отношение в коробке скоростей
Держать рычаг скоростей на "мертвом" месте
Выбрать первое отношение в коробке скоростей, нажимая слегка на газ
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΑΝΑΦΛΕΞΗ    Είναι το σύστημα που δημιουργεί το ρεύμα υψηλής τάσης, με ειδικά όργανα ή η ανάφλεξη του μίγματος που βρίσκεται στους κυλίνδρους, με συνέπεια την καύση του.
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ    Εκτελεί το ίδιο «έργο» με τα προηγούμενα.
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ    Ο αγωγός μέσω του οποίου τα καυσαέρια διοχετεύονται από τους κυλίνδρους στην εξάτμιση. Αποτελείται από σύνολο σωλήνων που μεταφέρει τα προϊόντα της καύσης από τους κυλίνδρους (μέσω των αυλών).
Technology Tips
Η IBM μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των καινοτομιών σε σύγκριση με άλλα mainstream ονόματα, όμως συνεχίζει να επενδύει στην έρευνα. Σήμερα έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση για νέα επαναστατικά chip τα οποία είναι κατασκευασμένα με την διαδικασία των 7nm και είναι λειτουργικά. Το συγκεκριμένο επίτευγμα είναι αποτέλεσμα μιας επένδυσης

Όπως είδαμε σε χθεσινό άρθρο, η Microsoft ανακοίνωσε την απομείωση περιουσιακών στοιχείων ύψους 7,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που σχετίζονται με την εξαγορά της Nokia και ότι θα περικόψει 7.800 θέσεις εργασίας. Αυτό που θέλει να κάνει η Microsoft είναι να αλλάξει την στρατηγική της στα smartphones. O CEO Satya Nadella, επεσήμανε εχθές ότι το portfolio της

H Universal ετοιμάζει μια νέα ταινία για τον συνιδρυτή της Apple Steve Jobs, η οποία ονομάζεται Steve Jobs. Βεβαίως δεν είναι η πρώτη ταινία που βλέπουμε για τον Jobs, αλλά είναι η πρώτη που βασίζεται στην επίσημη βιογραφία του. Τον Μάιο είδαμε ένα μικρό teaser από το trailer της ταινίας και σήμερα κυκλοφόρησε ολόκληρο. Υπό

H Samsung έχει τα κεντρικά της γραφεία στη Σεούλ της Ν.Κορέας, μια χώρα άκρως συνδεδεμένη, που επισημαίνει ότι έχει το πιο γρήγορο ίντερνετ στον κόσμο και είναι δεύτερη με την μεγαλύτερη χρήση smartphones στον κόσμο. Ωστόσο, Samsung και Google φαίνεται πως αποφάσισαν την απαγόρευση δημοφιλών gay social networking apps από τα stores τους. Όπως αναφέρει

Αφού το είχε επιβεβαιώσει τον προηγούμενο μήνα, η Google ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το νέο Chromebook Pixel το οποίο εξωτερικά είναι σχεδόν ίδιο από το μοντέλο του 2013. Ωστόσο, έχει αλλαγές στο εσωτερικό, είναι πιο γρήγορο, με καλύτερη μπαταρία και πιο οικονομικό. Έρχεται με δυο επιλογές, 2.2 GHz Intel Core i5 επεξεργαστή ή 2.4 GHz Core