?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Что означает данный дорожный знак?
c019
Опасность из-за частого движения велосипедистов.
Въезд велосипедистам запрещен.
c019
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c060
Разрешается только движение мотоциклов.
Движение мотоциклов запрещено.
Движение механических транспортных средств, кроме мотоциклов, запрещено.
c060
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c092
Тупик направо.
Развилка направо с сельской дорогой, ведущей к селению.
Справа от дороги имеется место для стоянки автомобилей.
c092
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c123
Ресторан.
Гостиница или мотель.
Информация.
c123
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c153
Въезд в район, где запрещено движение со скоростью более 50 км/ч.
Обязательная постоянная скорость 50 км/ч.
Выезд из района, где действует ограничение скорости 50 км/ч.
c153
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c184
Конец зоны действия всех запрещений местного значения, наложенных дорожными знаками.
Выезд из зоны запрещения стоянки.
Выезд из зоны запрещения стоянки ограниченного срока действия.
c184
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c214
Аэропорт.
Вертодром.
Район пролёта самолётов.
c214
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Если не функционируют указатели поворотов вашего транспортного средства, каким способом вы предупредите других участников дорожного движения о вашем намерении поменять направлении в левую сторону?
kok
Используя неоднократно тормозные фары.
Поднимая левую руку.
Вытягивая левую руку.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Когда работают светофоры, они имеют преимущество над дорожными знаками?
d022
НЕТ.
ДА.
d022
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какое транспортное средство имеет преимущественное право на движение?
d055
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
Ни одно из них. Водители должны договориться между собой.
d055
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Светофор показывает красный свет. Какое транспортное средство должно ждать?
d085
Оба.
Транспортное средство 2.
Транспортное средство 1.
d085
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Вы двигаетесь по левой полосе движения и на левой полосе остановлен грузовик. На что вы должны уделить особое внимание в этой ситуации и почему?
e12
Надо снизить скорость и наблюдать за тем, если перед остановленным грузовиком внезапно не выбежал какой-нибудь пешеход.
Не превышать максимально разрешенную скорость в этой зоне.
e12
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
На фотографии вы едете по автомагистрали, состоящей из трех полос в каждом направлении и двигаетесь с максимально разрешенной скоростью:
st12
Вы уступаете правую полосу крупногабаритным транспортным средствам.
Вы обгоняете грузовое транспортное средство и вновь переезжаете на правую полосу.
Вы двигаетесь по левой полосе, чтобы помешать некоторым участникам дорожного движения двигаться со скоростью больше чем максимально разрешенная.
st12
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Что понимается под термином «расстояние реакции»?
kok
Это расстояние, которое вы проезжаете с момента, когда вы увидите какое-нибудь препятствие, до момента нажатия тормозов.
Это расстояние, когда водитель считает, что надо будет остановиться.
Это расстояние 1 метра на каждый км. скорости.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Вы ставите свой автомобиль перед почтой для того чтобы приобрести марки:
kok
Это стоянка.
Это остановка.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Транспортное средство приближается с встречной полосы. Должен ли он снизить скорость, чтобы оставить вас совершить обгон?
th10
НЕТ.
ДА.
th10
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Какая ошибка вождения приводит, при совершении обгона на скоростной трассе, без разделительного островка, к серьезным дорожно-транспортным происшествиям (ДТП):
kok
Вождение при маленькой дистанции от переднего транспортного средства.
Недооценка скорости передних и встречных транспортных средств.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Данный знак указывает на участок дороги с опасными поворотами, первый из них налево?
i01
ДА.
НЕТ.
i01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Половина проезжей части закрыта из-за строительных работ. Одновременно и с двух противоположных направлений к месту стройки приближаются два транспортных средства. Какое транспортное средство должно подождать?
kok
Транспортное средство, которое шире.
Транспортное средство, которое меньше.
Транспортное средство, движущееся по полосе, на которой находится препятствие.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Как вы поступите в данном случае?
ib14
Осторожно, из-за опасности от частого передвижения детей и со скоростью не менее 30 км/ч.
Осторожно, из-за опасности от частого передвижения детей и со скоростью не более 30 км/ч.
ib14
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Что вызывает вождение любого транспортного средства, когда водитель его находится под влиянием алкогольного опьянения?
kok
Бдительность и бодрствование.
Ничего.
Сонливость, затруднение мышления, отсутствие рассуждения и т.д.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Выбрали ли Вы правильную полосу, для того чтобы выйти с автомагистрали?
ie23
ДА.
НЕТ.
ie23
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как должен поступить водитель при ослеплении светом фар встречного транспортного средства?
kok
Снизить скорость и принять правее.
Включить дальний свет фар.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Минимальная и обязательная страховка «третьих» покрывает:
kok
Порча, причиненная своему автомобилю.
Повреждения, причинённые третьим, какими бы не были они, и пассажирам своего автомобиля.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
По каким признакам заметно, что выхлопная труба транспортного средства нуждается в замене?
kok
По чрезмерному шуму.
По чрезмерному расходу горючего.
По цвету выхлопных газов.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Кто отвечает за исправность транспортного средства, у которого есть технический паспорт?
kok
Страховая компания.
Владелец или собственник автомобиля.
Водитель.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Вы двигаетесь по прямолинейному свободному участку дороги со скоростью 100 км/ч. Шина лопается и автомобиль начинает колебаться. Тогда Вы должны:
kok
Осуществить экстренное торможение.
Крепко держать рулевое колесо для сохранения контроля над автомобилем и плавно замедлить.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Правонарушения обычно влекут за собой:
kok
Штрафы, тюремное заключение, временное или окончательное изъятие водительского удостоверения, изъятие номерных знаков транспортного средства.
Конфискацию транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Каким образом вы сэкономите горючее, когда вы ждете долгое время перед отпущенным шлагбаумом железнодорожного переезда?
kok
Выключая радиоприемник.
Затушив двигатель.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
У Вас автомобиль новой технологии, а едете по наклонной дороге.В каком случае будет израсходовано меньше горючего?
kok
Держать рычаг скоростей на "мертвом" месте
Не нажимать на газ, выбрав при этом соответствующее отношение в коробке скоростей
Выбрать первое отношение в коробке скоростей, нажимая слегка на газ
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ    Σύστημα εξαρτημάτων, που συνδέουν τον κινητήρα με το σύστημα μετάδοσης κίνησης.
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ    Εξάρτημα του καρμπιρατέρ, που ανοίγει και κλείνει ανάλογα με το πάτημα του γκαζιού, ώστε να ρυθμίζει την ποσότητα του εισαγόμενου στους κυλίνδρους μίγματος.
Πεζoί    Είναι τα άτομα που κινούνται με τα πόδια. Ακόμα Θεωρoύνται ως πεζοί, τα πρόσωπα που σπρώχνουν ή σύρουν: α) βρεφικά οχήματα, β) καθίσματα ασθενών ή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), γ) οποιοδήποτε μικρό όχημα χωρίς κινητήρα ή δίκυκλο ή τρίκυκλο όχημα με κινητήρα, ο οποίος δεν είναι σε λειτουργία, δ) ποδήλατο όταν ο αναβάτης το κινεί πεζός. ε) τα πρόσωπα που κινούνται σε τροχήλατα καθίσματα με ταχύτητα πεζού ή με τροχοπέδιλα (πατίνια).
Technology Tips
Όσον αφορά στις οθόνες η Samsung είναι ιδιαίτερα γνωστή για την εξέλιξη που έχει κάνει, ειδικά στην τεχνολογία AMOLED. Σύμφωνα με αναφορές από την Κορέα, η Samsung φαίνεται πως ετοιμάζει μια νέα οθόνη με ανάλυση 11K (2250). Το project θα υλοποιηθεί με την βοήθεια της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας που αναμένεται να επενδύσει 26.5 εκατ.

To OnePlus 2 θα ανακοινωθεί επίσημα σε λιγότερο από 20 μέρες και από την ίδια την OnePlus έχει αποκαλυφθεί ότι θα φοράει επεξεργαστή Snapdragon 810 αναπροσαρμοσμένο για να μην θερμαίνεται, μνήμη RAM 4GB, θύρα USB Type-C ενώ περιμένουμε και μεταλλική κατασκευή. Εχθές ακούστηκε ότι η οθόνη θα είναι 5.5 ιντσών με ανάλυση 1080p. Επιπλέον, από

Η Sony ανακοίνωσε ότι το καλοκαίρι θα κυκλοφορήσει τις νέες Ultra HD 4K τηλεοράσεις οι οι οποίες στο πιο λεπτό τους σημείο θα έχουν πάχος μόλις 0.2 ίντσες, πιο λεπτές και από το iPhone 6. Υπάρχουν δυο μοντέλα, η X900C στις 55 και 65 ίντσες, και η X910C στις 75 ίντσες. Οι Sony X900C και

Η Apple έκανε διαθέσιμο πριν από λίγο το update σε iOS 8.4 το οποίο φέρνει το πολυσυζητημένο Apple Music, την μουσική υπηρεσία της Apple που ανακοινώθηκε στο WWDC 2015 και έρχεται να ανταγωνιστεί υπηρεσίες αντίστοιχες του Spotify. Το app είναι native εφαρμογή του iOS και γι αυτό χρειάζεται να κάνετε update για να έχετε πρόσβαση.

H HP ανακοίνωσε επίσημα τα νέα Envy x360, Pavilion x360 και νέα σειρά Pavilion laptops. Με όλα τα νέα laptops η HP θέλει να απευθυνθεί σε όσους ψάχνουν οικονομικές λύσεις, σε premium κατασκευή και αρκετά καλά χαρακτηριστικά. Το HP Pavilion x360 έχει τιμή στα 409 δολάρια και το βασικό μοντέλο έρχεται με οθόνη 11 ιντσών.