?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Что означает данный дорожный знак?
c019
Въезд велосипедистам запрещен.
Опасность из-за частого движения велосипедистов.
c019
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c060
Движение мотоциклов запрещено.
Движение механических транспортных средств, кроме мотоциклов, запрещено.
Разрешается только движение мотоциклов.
c060
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c092
Развилка направо с сельской дорогой, ведущей к селению.
Тупик направо.
Справа от дороги имеется место для стоянки автомобилей.
c092
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c123
Информация.
Гостиница или мотель.
Ресторан.
c123
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c153
Выезд из района, где действует ограничение скорости 50 км/ч.
Обязательная постоянная скорость 50 км/ч.
Въезд в район, где запрещено движение со скоростью более 50 км/ч.
c153
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c184
Выезд из зоны запрещения стоянки ограниченного срока действия.
Выезд из зоны запрещения стоянки.
Конец зоны действия всех запрещений местного значения, наложенных дорожными знаками.
c184
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c214
Район пролёта самолётов.
Вертодром.
Аэропорт.
c214
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Если не функционируют указатели поворотов вашего транспортного средства, каким способом вы предупредите других участников дорожного движения о вашем намерении поменять направлении в левую сторону?
kok
Вытягивая левую руку.
Поднимая левую руку.
Используя неоднократно тормозные фары.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Когда работают светофоры, они имеют преимущество над дорожными знаками?
d022
НЕТ.
ДА.
d022
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какое транспортное средство имеет преимущественное право на движение?
d055
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
Ни одно из них. Водители должны договориться между собой.
d055
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Светофор показывает красный свет. Какое транспортное средство должно ждать?
d085
Транспортное средство 2.
Транспортное средство 1.
Оба.
d085
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Вы двигаетесь по левой полосе движения и на левой полосе остановлен грузовик. На что вы должны уделить особое внимание в этой ситуации и почему?
e12
Надо снизить скорость и наблюдать за тем, если перед остановленным грузовиком внезапно не выбежал какой-нибудь пешеход.
Не превышать максимально разрешенную скорость в этой зоне.
e12
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
На фотографии вы едете по автомагистрали, состоящей из трех полос в каждом направлении и двигаетесь с максимально разрешенной скоростью:
st12
Вы уступаете правую полосу крупногабаритным транспортным средствам.
Вы обгоняете грузовое транспортное средство и вновь переезжаете на правую полосу.
Вы двигаетесь по левой полосе, чтобы помешать некоторым участникам дорожного движения двигаться со скоростью больше чем максимально разрешенная.
st12
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Что понимается под термином «расстояние реакции»?
kok
Это расстояние, когда водитель считает, что надо будет остановиться.
Это расстояние, которое вы проезжаете с момента, когда вы увидите какое-нибудь препятствие, до момента нажатия тормозов.
Это расстояние 1 метра на каждый км. скорости.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Вы ставите свой автомобиль перед почтой для того чтобы приобрести марки:
kok
Это стоянка.
Это остановка.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Транспортное средство приближается с встречной полосы. Должен ли он снизить скорость, чтобы оставить вас совершить обгон?
th10
ДА.
НЕТ.
th10
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Какая ошибка вождения приводит, при совершении обгона на скоростной трассе, без разделительного островка, к серьезным дорожно-транспортным происшествиям (ДТП):
kok
Недооценка скорости передних и встречных транспортных средств.
Вождение при маленькой дистанции от переднего транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Данный знак указывает на участок дороги с опасными поворотами, первый из них налево?
i01
НЕТ.
ДА.
i01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Половина проезжей части закрыта из-за строительных работ. Одновременно и с двух противоположных направлений к месту стройки приближаются два транспортных средства. Какое транспортное средство должно подождать?
kok
Транспортное средство, которое меньше.
Транспортное средство, которое шире.
Транспортное средство, движущееся по полосе, на которой находится препятствие.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Как вы поступите в данном случае?
ib14
Осторожно, из-за опасности от частого передвижения детей и со скоростью не менее 30 км/ч.
Осторожно, из-за опасности от частого передвижения детей и со скоростью не более 30 км/ч.
ib14
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Что вызывает вождение любого транспортного средства, когда водитель его находится под влиянием алкогольного опьянения?
kok
Ничего.
Бдительность и бодрствование.
Сонливость, затруднение мышления, отсутствие рассуждения и т.д.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Выбрали ли Вы правильную полосу, для того чтобы выйти с автомагистрали?
ie23
НЕТ.
ДА.
ie23
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как должен поступить водитель при ослеплении светом фар встречного транспортного средства?
kok
Снизить скорость и принять правее.
Включить дальний свет фар.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Минимальная и обязательная страховка «третьих» покрывает:
kok
Порча, причиненная своему автомобилю.
Повреждения, причинённые третьим, какими бы не были они, и пассажирам своего автомобиля.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
По каким признакам заметно, что выхлопная труба транспортного средства нуждается в замене?
kok
По чрезмерному расходу горючего.
По чрезмерному шуму.
По цвету выхлопных газов.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Кто отвечает за исправность транспортного средства, у которого есть технический паспорт?
kok
Водитель.
Страховая компания.
Владелец или собственник автомобиля.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Вы двигаетесь по прямолинейному свободному участку дороги со скоростью 100 км/ч. Шина лопается и автомобиль начинает колебаться. Тогда Вы должны:
kok
Крепко держать рулевое колесо для сохранения контроля над автомобилем и плавно замедлить.
Осуществить экстренное торможение.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Правонарушения обычно влекут за собой:
kok
Штрафы, тюремное заключение, временное или окончательное изъятие водительского удостоверения, изъятие номерных знаков транспортного средства.
Конфискацию транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Каким образом вы сэкономите горючее, когда вы ждете долгое время перед отпущенным шлагбаумом железнодорожного переезда?
kok
Затушив двигатель.
Выключая радиоприемник.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-9ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
У Вас автомобиль новой технологии, а едете по наклонной дороге.В каком случае будет израсходовано меньше горючего?
kok
Выбрать первое отношение в коробке скоростей, нажимая слегка на газ
Держать рычаг скоростей на "мертвом" месте
Не нажимать на газ, выбрав при этом соответствующее отношение в коробке скоростей
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΜΟΛΥΝΣΗ    Δεν είναι μηχανική ή γενικά αυτοκινητική έννοια. Είναι, όμως, το πολύ σοβαρό και επιβλαβές αποτέλεσμα της λειτουργίας του κινητήρα, που είναι ανάγκη να εξαλειφθεί ή, τουλάχιστον, να περιορισθεί. Είναι ένα από τα προβλήματα του περιβάλλοντος.
Φώτα στάθμευσης   Τα φώτα που χρησιμοποιούνται για να δεικνύουν την παρουσία σταθμευμένου οχήματος. Αυτά μπορούν να αντικαθιστούν τα εμπρόσθια και τα οπίσθια φώτα θέσης.
ΑΜΑΞΩΜΑ    Είναι το μη μηχανικό μέρος του αυτοκινήτου, στο οποίο τοποθετούνται όλα τα άλλα μέρη, μηχανικά και μη και αποτελείται από τον χώρο του κινητήρα (ή τροπέτο), το θάλαμο επιβατών και τον χώρο απο-σκευών (πορτ - μπαγκάζ).
Technology Tips
Μέσα από ταινίες επιστημονικής φαντασίας σκηνοθέτες και σεναριογράφοι βάζουν τις πιο τρελές τους ιδέες οι οποίες όμως ξεκινούν με τον καιρό να υλοποιούνται. Μια από αυτές είναι τα ολογράμματα, το άγγιγμα και η αλληλεπίδρασή μας με αυτά, κάτι που Ιάπωνες επιστήμονες κατάφεραν να κάνουν πραγματικότητα. Οι ερευνητές από το Digital Nature Group της Ιαπωνίας δημιούργησαν

Το Motorola Moto G (2015) θα είναι το τρίτης γενιάς Motorola που κυκλοφορεί η εταιρεία στην συγκεκριμένη value for money και πολύ πετυχημένη σειρά. Σήμερα διέρρευσαν 3D renders τα οποία δείχνουν πως μπορεί να μοιάζει το νέο Moto G. Βλέπουμε ότι σε γενικές γραμμές διατηρεί την εμφάνιση του προκατόχου του. Ωστόσο στην πίσω πλευρά βλέπουμε

Η Sony ανακοίνωσε ότι το καλοκαίρι θα κυκλοφορήσει τις νέες Ultra HD 4K τηλεοράσεις οι οι οποίες στο πιο λεπτό τους σημείο θα έχουν πάχος μόλις 0.2 ίντσες, πιο λεπτές και από το iPhone 6. Υπάρχουν δυο μοντέλα, η X900C στις 55 και 65 ίντσες, και η X910C στις 75 ίντσες. Οι Sony X900C και

Η τελική έκδοση του iOS 9 λογικά θα δοθεί σε όλες τις συμβατές συσκευές τον Σεπτέμβριο μαζί με την κυκλοφορία των νέων iPhone 6s και iPhone 6s Plus. Ήδη όμως γίνονται γνωστές κάποιες προσθήκες που θα βάλει η Apple στο ανανεωμένο λειτουργικό της σύστημα. Το iOS 9 θα έχει την δυνατότητα να δημιουργεί ξεχωριστούς φακέλους,

Μέσα στην εβδομάδα η Apple ανακοίνωσε το νέο 12ιντσο MacBook χωρίς full-sized USB θύρες, κάτι το οποίο φυσικά σχολιάστηκε αρκετά. Όπως κάθε νέο προϊόν που κυκλοφορεί η Apple, έτσι και το MacBook δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο από τους ανταγωνιστές, που στην προκειμένη είναι οι κατασκευαστές PC. Πρώτη είναι η Lenovo η οποία αποκαλεί