?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Видимость отличная:
th13
Не разрешается следовать за обгоняющим транспортным средством.
Разрешается следовать за обгоняющим транспортным средством.
th13
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Как вы должны правильно садиться в месте водителя?
b03
Запястья ваших рук должны касаться верхней части обода рулевого колеса и ноги должны выжимать до конца педаль сцепления.
Ваши руки должны касаться панели приборов.
b03
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c167
Въезд на квадратную площадь.
Конец зоны всех запрещений.
Конец главной дороги.
c167
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c062
Поворот направо запрещен.
Поворот налево запрещен.
Разворот запрещен.
c062
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный знак?
c048
Туристический район.
Начало населённого пункта.
Археологическая местность.
c048
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c153
Выезд из района, где действует ограничение скорости 50 км/ч.
Обязательная постоянная скорость 50 км/ч.
Въезд в район, где запрещено движение со скоростью более 50 км/ч.
c153
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Какие запрещения прекращают свое действие при виде данного знака?
c197
Запрещение превышать предел скорости 40 км\ч.
Запрещение вождения автомобиля на расстояние меньше 40 м от впереди идущего транспортного средства.
Запрещение въезда транспортного средства, вес-брутто которого превышает 40 т.
c197
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что показывает данный знак:
c144
Опасная обочина в левой стороне дороги.
Способ постановки транспортного средства на стоянку.
В левой стороне проезжей части существует канава с водой.
c144
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Какова максимальная скорость вне населённого пункта, установленная данным знаком?
c104
50 км/ч.
90 км/ч.
120 км/ч.
c104
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Вы хотите поехать в Итилон. Как вы поступите при виде этого Знака?
c131
Вы продолжите движение вперед.
Вы повернете налево.
Вы повернете направо.
c131
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Что означает данный дорожный знак?
c203
Обязательное движение прямо вперед.
Дорога с односторонним движением.
Приближение к подъему улицы.
c203
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Когда работают светофоры, они имеют преимущество над дорожными знаками?
d022
НЕТ.
ДА.
d022
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
В какой последовательности должны проехать перекрёсток транспортные средства:
d043
1-2-3.
2-1-3.
3-2-1.
d043
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Какое транспортное средство имеет преимущественное право на движение?
d064
Никакое из них, водители должны определить очередность по договорённости.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
d064
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
В данной ситуации:
e11
Подаёте звуковой сигнал.
Замедляете и не выполняете обгон.
Включаете аварийную сигнализацию.
e11
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Правильно ли остановлен автомобиль?
h21
НЕТ.
ДА.
h21
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Каким способом Вы можете, более безопасно перевозить ребёнка на легковом автомобиле?
kok
На руках лица, сидящего на переднем сидении.
На переднее сидение.
На заднем сидении, на детском сидении сертифицированного типа.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
На каком расстоянии от автобусной остановки разрешается останавливать ваше транспортное средство?
kok
На расстоянии больше 5 метров.
На расстоянии больше 10 метров.
На расстоянии больше 12 метров.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Приближаясь к железнодорожному переезду шлагбаум начинает опускаться. Как Вы поступаете?
kok
Продолжаете движение, прибавляя скорость.
Останавливаете машину до предупредительного знака.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Для проверки обстановки сзади, при перестроении с ряда в ряд:
kok
Смотреть только в боковое зеркало.
Достаточно смотреть в зеркало.
Проверять, глядя в зеркала, повернув голову в сторону поворота.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Тормозным путём называется число метров, которое проехало ваше транспортное средство в течении времени реакции и торможения?
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Половина проезжей части закрыта из-за строительных работ. Одновременно и с двух противоположных направлений к месту стройки приближаются два транспортных средства. Какое транспортное средство должно подождать?
kok
Транспортное средство, которое шире.
Транспортное средство, которое меньше.
Транспортное средство, движущееся по полосе, на которой находится препятствие.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
В каких из следующих случаев Вы обязаны снизить скорость Вашего транспортного средства?
kok
При движении на крутых спусках.
Когда при обгоне другого транспортного средства находитесь рядом с ним.
Когда Вы начинаете обгон другого транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Левая полоса из трех шоссе полосами движения, могут быть использованы водителем:
kok
Для движения с большой скоростью.
всегда
Для выполнения обгона.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Отрицательное воздействие транквилизаторов и болеутоляющих лекарственных препаратов увеличивается с употреблением алкоголя.
kok
Правильно, даже увеличивается.
Неправильно, не влияет.
Я не знаю.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Ваш легковой автомобиль скользит при торможении. Как Вы реагируете?
kok
Убираете ногу с педали тормоза и поворачиваете рулевое колесо в противоположное направление, т.е. к направлению скольжения задней части автомобиля.
Сильнее нажимаете на тормоза и совсем не поворачиваете рулевое колесо.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Вы обязаны быть постоянно внимательны к другим участникам дорожного движения и взаимно их уважать. Что это означает?
kok
Вы должны всегда ожидать от других участников дорожного движения правильное поведение на дорогах.
Безопасность на дороге требует вашу личную заинтересованность к другим участникам дорожного движения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Одна лампа работает на неограниченное время:
kok
Неправильно.
Правильно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Для какой цели используется стояночный тормоз (ручник)?
kok
Для остановления (торможения) автомобиля.
Для иммобилизации транспортного средства в случае стоянки и в качестве вспомогательного тормоза в случае необходимости.
Для старта в спуске.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
По какой причине нужно избегать резкий и сильный старт двигателя?
kok
Изматываются ремни безопасности.
Повышается употребление топлива и загрязнение атмосферы.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Aυτoκίνητo λεωφoρείo   To αυτoκίνητo όχημα πoυ πρooρίζεται κυρίως για τη μεταφoρά πρoσώπων 10 και άνω θέσεων, συμπεριλαμβανoμένης και της θέσης τoυ oδηγoύ.
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    Σωλήνας από ελαφρό κράμα, που παίρνει το αεριώδες μίγμα από το καρμπιρατέρ και το διανέμει στους κυλίνδρους.
ΚΥΚΛΩΜΑ    Είναι η διαδρομή που πραγματοποιεί το λάδι ή το νερό μέσα στο αντίστοιχο σύστημα.
Technology Tips
Όσον αφορά στις οθόνες η Samsung είναι ιδιαίτερα γνωστή για την εξέλιξη που έχει κάνει, ειδικά στην τεχνολογία AMOLED. Σύμφωνα με αναφορές από την Κορέα, η Samsung φαίνεται πως ετοιμάζει μια νέα οθόνη με ανάλυση 11K (2250). Το project θα υλοποιηθεί με την βοήθεια της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας που αναμένεται να επενδύσει 26.5 εκατ.

Το Motorola Moto G (2015) θα είναι το τρίτης γενιάς Motorola που κυκλοφορεί η εταιρεία στην συγκεκριμένη value for money και πολύ πετυχημένη σειρά. Σήμερα διέρρευσαν 3D renders τα οποία δείχνουν πως μπορεί να μοιάζει το νέο Moto G. Βλέπουμε ότι σε γενικές γραμμές διατηρεί την εμφάνιση του προκατόχου του. Ωστόσο στην πίσω πλευρά βλέπουμε

Η Sony ανακοίνωσε ότι το καλοκαίρι θα κυκλοφορήσει τις νέες Ultra HD 4K τηλεοράσεις οι οι οποίες στο πιο λεπτό τους σημείο θα έχουν πάχος μόλις 0.2 ίντσες, πιο λεπτές και από το iPhone 6. Υπάρχουν δυο μοντέλα, η X900C στις 55 και 65 ίντσες, και η X910C στις 75 ίντσες. Οι Sony X900C και

Ενώ η Google έκανε διαθέσιμο το Android M Developer Preview 2 με νέα χαρακτηριστικά, η Apple από την πλευρά της έδωσε το public beta του iOS 9 σε όλους τους χρήστες iOS συσκευών που θέλουν να το δοκιμάσουν. Πρόκειται για μια πιο προσεγμένη έκδοση από αυτές που είχαν πάρει οι developers τον προηγούμενο μήνα. Όσοι

Ανακοινώθηκε επίσημα το νέο MacBook Air 2015 με οθόνη 12 ιντσών Retina ανάλυσης 2304×1440 pixels, εξαιρετικά λεπτά bezel που κάνουν το full-size πληκτρολόγιο να «ξεχειλίζει», πάχος 13.1 χλστ., βάρος 900 γρ., ταχύτερους επεξεργαστές Intel Core M, αποθηκευτικό χώρο SSD και μπαταρία που υπόσχεται 9 ώρες web-browsing ή 10 ώρες αναπαραγωγής βίντεο. Το νέο MacBook Air