Test-Drive-Home Μισοτελειωμένο
ΕΡΩΤΗΣΗ
Φωτεινή σηματοδότηση για την κυκλοφορία οχημάτων

Οι Οδηγοί των οδικών οχημάτων υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πιο κάτω ενδείξεις των φωτεινών σηματοδοτών ρύθμισης της κυκλοφορίας, εκτός αν η ρύθμιση αυτής γίνεται από τροχονόμο κατά διάφορο τρόπο.

Πράσινο ή Ερυθρό ή Κίτρινο, σταθερό φως κυκλικής μορφής:

Πράσινο σταθερό φως κυκλικής μορφής:
Ο οδηγός προχωρεί κατευθείαν μπροστά ή στρίβει προς τα δεξιά ή αριστερά, εκτός αν άλλο σήμα ή πινακίδα απαγορεύει την κατευθείαν κίνηση ή στροφή. Ο οδηγός υποχρεούται, και αν ακόμη ο φωτεινός σηματοδότης δείχνει πράσινο φως, κινούμενος κατευθείαν μπροστά, να παραχωρεί προτεραιότητα σε άλλο όχημα ή πεζό που κινείται ακόμη από προηγούμενη σηματοδότηση, στρίβοντας δε να παραχωρεί προτεραιότητα στους πεζούς, οι οποίοι κινούνται στην οδό στην οποία πρόκειται να εισέλθει.
Ερυθρό σταθερό φως κυκλικής μορφής:
Ο οδηγός υποχρεούται να σταματήσει προ της ειδικής γραμμής διακοπής αυτής ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, σε αρκετή απόσταση από το σηματοδότη, ώστε η σηματοδότηση να είναι σε αυτόν ευχερώς ορατή, να παραμένει δε σε στάση μέχρις ότου ανάψει το πράσινο φως. Επίσης υποχρεούται να μην εισέρχεται στον οδικό κόμβο ούτε να κινείται πάνω στις διαβάσεις πεζών, εάν ο σηματοδότης είναι τοποθετημένος στο μέσο ή στην απέναντι πλευρά του κόμβου.
Κίτρινο σταθερό φως κυκλικής μορφής:
Ο οδηγός υποχρεούται να σταματήσει, όπως και προερυθρού φωτός, εκτός αν βρίσκεται τόσο κοντά στο σηματοδότη, ώστε να μην μπορεί να κάμει αυτό ασφαλώς.

Αναλάμπον - παλλόμενο φως:

Απλό ή διπλό κίτρινο φως κυκλικής μορφής, το οποίο αναβοσβήνει (αναλάμπον):
Ο οδηγός υποχρεούται να ανακόπτει ταχύτητα, να προχωρεί με ιδιαίτερη προσοχή και να παραχωρεί προτεραιότητα στους πεζούς και στα οχήματα.
Απλό ερυθρό φως, το οποίο αναβοσβήνει (αναλάμπον), κυκλικής μορφής ή διπλό Έναλλασσόμενο στον ίδιο ιστό, στο αυτό ύψος και προς την αυτή κατεύθυνση:
Σημαίνει μεγάλο κίνδυνο και υποχρεώνει τον οδηγό σε ακινητοποίηση του οχήματος, όπως και προ ερυθρού σταθερού φωτός. Η σηματοδότηση αυτή χρησιμοποιείται μόνο σε Ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις, σε προσβάσεις σε κινητές γέφυρες ή αποβάθρες οχηματαγωγών, όταν πυροσβεστικά οχήματα εισέρχονται στην οδό ή πλησιάζουν αεροσκάφη, τα οποία θα διέλθουν σε χαμηλό ύψος πάνω από την οδό.

Άλλες φωνεινές σημάνσεις:

Πράσινο φως με μορφή ενός ή περισσότερων βελών:
Ο οδηγός μπορεί να προχωρήσει μόνο προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος ή τα βέλη. Βέλος προς τα πάνω σημαίνει υποχρεωτική κίνηση κατευθείαν μπροστά.
Σηματοδότης τρίχρωμου συστήματος, ο οποίος περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα πρόσθετα πράσινα βέλη:
Ο οδηγός μπορεί να προχωρεί προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος ή τα βέλη, ανεξάρτητα από τη φάση που έχει ο σηματοδότης κατά τη στιγμή εκείνη, αφού προηγουμένως εισέλθει στη λωρίδα κυκλοφορίας, η οποία προορίζεται για τα οχήματα τα κινούμΈνα προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος ή τα βέλη.
Οδηγός, ο οποίος βρίσκεται μέσα στη λωρίδα κυκλοφορίας η οποία προορίζεται για τα οχήματα που κινούνται προς την κατεύθυνση του βέλους, υποχρεούται να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτήν, εκτός αν η διακοπή της πορείας του δεν εμποδίζει την κίνηση των οχημάτων που κινούνται πίσω του στην ίδια λωρίδα.
Στις πιο πάνω περιπτώσεις ο οδηγός επιτρέπεται να προχωρήσει προς την κατεύθνση που δείχνει το βέλος μόνον αν το επιτρέπουν οι συνθήκες κυκλοφορίας στην οδό στην οποία πρόκειται να εισέλθει και δεν εκτίθενται σε κίνδυνο οι πεζοί.
Ερυθρό φως με μορφή βέλους:
Ο οδηγός απαγορεύεται να κινηθεί προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος και υποχρεούται να σταματήσει το όχημά του, όπως και προερυθρού φωτός κυκλικής μορφής.
Κίτρινο φως με μορφή βέλους, το οποίο είναι σταθερό ή αναβοσβήνει:
Ο οδηγός έχει τις αυτές υποχρεώσεις όπως και προ κίτρινου φωτός κυκλικής μορφής, Ερυθρό φως με μορφή δύο ράβδων που τέμνονται σε σχήμα Χ,
το οποίο είναι τοποθετημένο πάνω από λωρίδα κυκλοφορίας, σε οδόστρωμα με περισσότερες από δύο λωρίδες, οι οποίες χωρίζονται με κατά μήκος διαγραμμίσεις, απαγορεύει τη χρησιμοποίηση της λωρίδας αυτής,
πράσινο δε φως, με μορφή βέλους προς τα κάτω, παρέχει δικαίωμα κίνησης σε αυτήν την λωρίδα.


Μπροστινά φώτα (ελάχιστες απαιτήσεις).

Ζυγός αριθμός φώτων πορείας (μεγάλα - προβολείς): είναι λευκού ή ειδικού κίτρινου χρώματος, με ένταση φωτός ικανή να φωτίζει την οδό κατά τη νύκτα, με αίθριο καιρό, σε απόσταση 100 m τουλάχιστον μπροστά από το όχημα.
Δύο φώτα διασταυρώσεως (μεσαία): είναι λευκού ή ειδικού κίτρινου χρώματος, με ένταση φωτός ικανή να φωτίζει την οδό κατά τη νύκτα, με αίθριο καιρό, σε απόσταση 40 m τουλάχιστον μπροστά από το όχημα, χωρίς να θαμπώνουν τους κινούμενους στο αντίθετο ρεύμα οδηγούς οχημάτων.
Δύο φώτα θέσεως (μικρά φώτα): είναι λευκού ή ειδικού κίτρινου χρώματος, με ένταση φωτός ικανή ώστε κατά τη νύκτα, με αίθριο καιρό, να είναι ορατά από απόσταση 300 m τουλάχιστον.
Ζυγός αριθμός δεικτών αλλαγής κατευθύνσεως (φλας): είναι κίτρινου χρώματος, που αναβοσβήνουν με συχνότητα 60 έως 120 παλμών ανά λεπτό. Όταν αναβοσβήνουν πρέπει να είναι ορατά ημέρα και νύκτα από τους χρήστες της οδού.
Δύο φώτα ομίχλης (προαιρετικά φώτα): είναι αντιθαμβωτικά λευκού ή ειδικού κίτρινου χρώματος πολύ διαπεραστικού, ρυθμισμένα να φωτίζουν το πολύ μέχρι το ύψος της ωτιστικής επιφάνειας των φώτων διασταυρώσεως. Τα φώτα ομίχλης πρέπει να είναι αναμμένα ταυτόχρονα με τα φώτα θέσεως.

Πίσω φώτα (ελάχιστες απαιτήσεις).

Ζυγός αριθμός φώτων θέσεως (μικρά φώτα): είναι κόκκινου χρώματος, που δεν προκαλούν θάμπωμα και σε αίθριο καιρό είναι ορατά τη νύκτα από απόσταση 300 m τουλάχιστον.
Δύο τουλάχιστον φώτα τροχοπεδήσεως (φρένων/σταματήματος): είναι κόκκινου χρώματος και ανάβουν όταν πιέζεται ο ποδομοχλός πεδήσεως (φρένο), με φωτιστική ένταση σημαντικά μεγαλύτερη εκείνης των πίσω φώτων θέσεως.
Ζυγός αριθμός δεικτών κατευθύνσεως (φλας): έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα αντίστοιχα των μπροστινών.
Φως πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας: είναι λευκού χρώματος, με ένταση ικανή για τον επαρκή φωτισμό της πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας, ώστε τα στοιχεία της πινακίδας να είναι ευδιάκριτα κατά τη νύκτα από απόσταση 20 m τουλάχιστον (το όχημα σε στάση). Το φως αυτό δεν πρέπει να είναι απ' ευθείας ορατό από τους οδηγούς άλλων οχημάτων που ακολουθούν.
Ένα ή δύο φώτα οπισθοπορείας : είναι αντιθαμβωτικά, λευκού ή ειδικού κίτρινου χρώματος, τα οποία ανάβουν αυτόματα με τη χρησιμοποίηση της ταχύτητας οπισθοπορείας του οχήματος (όπισθεν).
Δύο τουλάχιστον αντανακλαστήρες: είναι ερυθρού (κόκκινου) χρώματος οποιουδήποτε σχήματος εκτός του τριγωνικού, ορατοί κατά τη νύκτα, με αίθριο καιρό, από απόσταση 150 m, όταν το όχημα φωτίζεται από τα φώτα πορείας αυτοκινήτου που ακολουθεί.
Φώτα ομίχλης (προαιρετικά): ένα ή δύο φώτα ερυθρού διαπεραστικού χρώματος.
Προσοχή! Λευκά ή κίτρινα φώτα τη νύκτα προσδιορίζουν οχήματα κινούμενα στο αντίθετο ρεύμα, ενώ κόκκινα φώτα προσδιορίζουν οχήματα κινούμενα στην ίδια με σας κατεύθυνση.

Designed & Hosted byTakis
color
Πληροφορίες
Ρυθμίσεις
Μήνυμα
Αρχικές Ρυθμίσεις