Test-Drive-Home Μισοτελειωμένο
ΕΡΩΤΗΣΗ
Κίνηση οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σήραγγες,

Στους αυτοκινητόδρομους και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, οι οποίες διακρίνονται από τις ειδικές πινακίδες σήμανσης και στις οδούς εισόδου και εξόδου εξ αυτών, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών, εφίππων, ζώων, ποδηλάτων, ζωηλότων οχημάτων και γενικά οχημάτων τα οποία δεν κινούνται με κινητήρα, ως και μηχανοκίνητων οχημάτων τα οποία εξ υπολογισμού ή εκ κατασκευής ή εξ άλλης αιτίας δεν μπορούν να αναπτύξουν σε οριζόντια οδό ταχύτητα μεγαλύτερη των 70 χιλιομέτρων την ώρα, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων.

Σε αυτοκινητόδρομους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας επίσης απαγορεύεται:

  • Η πραγματοποίηση επιτόπιας στροφής (αναστροφή 180ο)
  • Η οπισθοπορεία.
  • Η οδήγηση οχημάτων στην κεντρική διαχωριστική λωρίδα, συμπεριλαμβανομένων και των επ` αυτής σημείων σύνδεσης των δύο οδοστρωμάτων.

Εάν όχημα ακινητοποιηθεί αναγκαστικά επί του αδοστρώματος από βλάβη ή άλλη αιτία, ο οδηγός του υποχρεούται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια να το μετακινήσει εκτός του οδοστρώματος, και, αν δεν μπορεί, να τοποθετήσει αμέσως την κατ` άρθρο 81 του παρόντος Κώδικα τριγωνική πινακίδα σε απόσταση 100 τουλάχιστον μέτρων πίσω από το όχημα ή την ειδική προειδοποιητική συσκευή σε κατάλληλη θέση και κατά τη νύχτα να έχει αναμμένα τα φώτα θέσης.
Αν το όχημα εξ αιτίας βλάβης ρυμουλκείται στον αυτοκινητόδρομο ή την οδό ταχείας κυκλοφορίας, υποχρεούται να εξέλθει αυτών στην πρώτη έξοδο.

Σε αυτοκινητόδρομους ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας τριών ή περισσότερων λωρίδων κυκλοφορίας προς την αυτή κατεύθυνση απαγορεύεται στους οδηγούς των φορτηγών αυτοκινήτων, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους πάνω από 3,5 τόννους, των λεωφορείων ή των συνδυασμών οχημάτων (συρμών), μήκους μεγαλύτερου των 7 μέτρων, να καταλαμβάνουν άλλη λωρίδα εκτός των δύο πλησιέστερων προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
Η ακραία αριστερή λωρίδα χρησιμοποιείται από επιβατηγά οχήματα ή μοτοσικλέτες ως λωρίδα προσπέρασης και καθίσταται και αυτή λωρίδα κυκλοφορίας, εφόσον οι υπόλοιπες λωρίδες τελούν υπό καθεστώς κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Οι Οδηγοί που εισέρχονται σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας υποχρεούνται:

  • Αν η οδός εισόδου δεν συνεχίζεται με λωρίδα επιτάχυνσης, να παραχωρούν προτεραιότητα στα κινούμΈνα οχήματα επί του αυτοκινητόδρομου ή της οδού ταχείας κυκλοφορίας.
  • Αν υπάρχει λωρίδα επιτάχυνσης, να χρησιμοποιούν αυτήν και εισερχόμενοι στον αυτοκινητόδρομο ή την οδό ταχείας κυκλοφορίας να συμμορφώνονται με αυτό που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος Κώδικα.
Ο οδηγός που εξέρχεται από αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας υποχρεούται να καταλάβει έγκαιρα τη λωρίδα κυκλοφορίας που αντιστοιχείστην έξοδο του αυτοκινητόδρομου ή της οδού ταχείας κυκλοφορίας και να εισέλθει το ταχύτερο στη λωρίδα Επιβράδυνσης, αν υπάρχει τέτοια.
Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η δημιουργία και η χρήση πρόσβασης προς ή από αυτοκινητοδρόμους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, για την εξυπηρέτηση παρόδιων ιδιοκτησιών.
Σε σήραγγες, που υποδεικνύονται από ειδικές πινακίδες, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
  • οι Οδηγοί απαγορεύεται Να πραγματοποιούν οπισθοπορεία.
  • οι Οδηγοί απαγορεύεταιΝα πραγματοποιούν επιτόπια στροφή (αναστροφή 180ο)
  • Ακόμα και αν η σήραγγα είναι φωτισμένη, ο οδηγός πρέπει να ανάψει το Φώτα διασταύρωσης ή τα Φώτα πορείας. Σε περίπτωση παρατεταμένης ακινητοποίησης, ο οδηγός πρέπει να σβήσει τη μηχανή του οχήματός του.
  • Να σταθμεύουν στις ειδικές διαπλατύνσεις εκτός των περιπτώσεων έκτακτων οδικών συμβάντων.
Οι Οδηγοί υποχρεούνται να τηρούν τα ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης και τις οδηγίες που δίδονται σε αυτούς από τα κέντρα ελέγχου σήραγγας μέσω μεγαφώνου ή ραδιοφώνου.
Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την κίνηση οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων συντήρησης των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών ή των εταιρειών που, κατά παραχώρηση από το Δημόσιο, λειτουργούν, συντηρούν και εκμεταλλεύονται αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων, περιστατικών ή άλλων αναγκών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των λωρίδων έκτακτης ανάγκης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, απαγορεύεται.
Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδηγός του οχήματος. «Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τεχνικών ή ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμΈνα στην παράγραφο 4 του άρθρου 104 του παρόντος KOK.


Δοκοι στηριγματα

1. Πλευρικοί ή παράλληλοι δοκοί, Είναι οι δύο πλευρικοί δοκοί του πλαισίου που αποτελούν και τα κυριότερα μέρη του.
2. Εγκάρσιοι δοκοί ή διαδοκίδες Είναι δοκοί που τοποθετούνται κάθετα στα πλευρικά και τα συνδέουν μεταξύ τους. Τα εγκάρσια μέλη αριθμούνται από το μπροστινό μέρος του πλαισίου για να μην γίνεται σύγχυση στην ονομασία τους και έτσι είναι το 1ο εγκάρσιο, το 2ο εγκάρσιο κ.λ.π.
3. Διαγώνιες ενισχύσεις Αντί να υπάρχουν ανάμεσα στις πλευρικές δοκούς εγκάρσιοι, τοποθετούνται δύο διαγώνιοι δοκοί και τις συνδέουν μεταξύ τους (αυτό δεν συμβαίνει σε όλα τα πλαίσια).
4. Κομβοελάσματα, Είναι ελάσματα που συνδέουν δύο τμήματα του πλαισίου μεταξύ τους. 5. Βάσεις στήριξης του αμαξώματος (μπρακέτα), Είναι ειδικά στηρίγματα, κολλημένα πάνω στις δοκίδες και σ' αυτά στηρίζεται το αμάξωμα του αυτοκινήτου.
6. Βάσεις αναρτήσεων Είναι ειδικά στηρίγματα του πλαισίου που πάνω σ' αυτά προσαρμόζονται οι αναρτήσεις του αυτοκινήτου.
7. Βάσεις ανύψωσης του αυτοκινήτου, Τοποθετούνται πάνω στις πλευρικές δοκούς, στην εξωτερική τους πλευρά και αποτελούν την υποδοχή για να τοποθετείται ο γρύλλος και να σηκώνεται το αυτοκίνητο.
Αυτές οι βάσεις μπορεί να είναι τέσσερις, δύο μπροστά και δύο πίσω, δεξιά και αριστερά, ή μόνο δύο, μία δεξιά και μία αριστερά στο μέσο του πλαισίου.
8. Βάσεις των μηχανισμών Πάνω στις βάσεις αυτές στηρίζονται τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου. Ο κινητήρας, το κιβώτιο ταχυτήτων κ.λ.π.

Οι λειτουργίες του πλαισίου

Το πλαίσιο εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς στη συγκρότηση του οχήματος και αποτελεί τη βάση για την κατασκευή του. Κι αυτό γιατί:
1. Στερεώνονται πάνω σ' αυτό οι μηχανισμοί του αυτοκινήτου (κινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων, αμάξωμα, αναρτήσεις κ.ά.)
2. Παραλαμβάνει τα φορτία που προέρχονται από το βάρος των επιβατών, των μηχανικών μερών, τις διάφορες αντιδράσεις από τις ανωμαλίες του εδάφους και εξασφαλίζει τη στρεπτική ακαμψία του οχήματος.
3. Αποτελεί τον ενδιάμεσο σύνδεσμο ανάμεσα στις αναρτημένες και μη αναρτημένες μάζες του οχήματος. Αναρτημένες μάζες λέγονται αυτές που το φορτίο τους μεταφέρεται στο έδαφος μέσα από τις αναρτήσεις και είναι το πλαίσιο και όλοι οι μηχανισμοί που βρίσκονται στερεωμένοι πάνω σ' αυτό. Οι υπόλοιποι μηχανισμοί (αναρτήσεις, τροχοί, ημιαξόνια, φρένα κ.ά.) που τα φορτία τους δεν μεταφέρονται στο έδαφος μέσα από τις αναρτήσεις αλλά κατευθείαν, λέγονται μη αναρτημένες μάζες.
4. Δέχεται τις διάφορες δυνάμεις από τις μικροσυγκρούσεις χωρίς να παραμορφώνεται.
Οι βασικές διαστάσεις του πλαισίου σε περίπτωση επισκευής μετρώνται σε ειδική τράπεζα (καλίμπρα) και πρέπει να συμφωνούν ακριβώς με τις διαστάσεις του κατασκευαστή για να διασφαλίζεται η σωστή γεωμετρία του αυτοκινήτου.

Designed & Hosted byTakis
color
Πληροφορίες
Ρυθμίσεις
Μήνυμα
Αρχικές Ρυθμίσεις